Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvalliset ja tehokkaat lannoitteet EU:n markkinoilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvalliset ja tehokkaat lannoitteet EU:n markkinoilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2003/2003 lannoitteista

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Asetuksen tarkoituksena on koota yhteen lainsäädäntöön kaikki Euroopan unionin säännöt, jotka koskevat lannoitteita — kemiallisia yhdisteitä, jotka ravitsevat kasveja.
  • Sen avulla varmistetaan, että näitä erittäin teknisiä vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:n alueella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Asetusta sovelletaan ainoastaan kivennäislannoitteisiin, jotka sisältävät yhtä tai useampaa kasviravinnetta. Muut lannoitteet kuuluvat EU-maiden kansallisiin lainsäädäntöihin.
  • Asetuksen liitteessä I luetteloidaan tyyppinimet niiden erityisominaisuuksien perusteella. Kun lannoite täyttää kyseisen määritelmän, siihen voidaan liittää merkintä ”EY”. Tämän jälkeen lannoitetta voidaan myydä ja käyttää koko EU:n alueella. EY-määritelmä takaa viljelijöille, että lannoitteiden sisältämä ravinnepitoisuus on vähimmäismääräinen ja että lannoitteiden käyttö on turvallista.
  • Jotta uusi tyyppinimi voidaan lisätä asetuksen liitteeseen I, kyseistä tyyppinimeä käyttävän lannoitteen valmistajan on esitettävä pyyntö maan toimivaltaisille viranomaisille. Pyyntö toimitetaan edelleen Euroopan komissiolle, joka kuulee muita EU-maita ja päättää hyväksyä tai hylätä anomuksen asetuksen mukaisen komitean lausunnon perusteella.
  • Jotta lannoitteelle voitaisiin myöntää EY-merkintä, sen sisältämien ravinteiden on liuettava tehokkaasti, lannoitteet eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen taikka ympäristöön ja sitä varten on käytettävissä asianmukaiset näytteenotto- ja analyysi- sekä testimenetelmät.
  • Valmistajien on säilytettävä tietoja, joiden avulla lannoitteen jäljittäminen on mahdollista, kun se on markkinoilla ja kahden vuoden ajan tämän jälkeen.
  • Pakkauksesta, merkinnöistä ja tuotteiden mukana toimitettavista asiakirjoista on käytävä ilmi tietyt perustiedot, kuten valmistajan yhteystiedot ja lannoitteen tärkeimmät ominaisuudet.
  • Epäorgaanisiin pää-* ja sivuravinnelannoitteisiin*, epäorgaanisiin* hivenravinnelannoitteisiin* ja runsastyppisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin sovelletaan erityisiä säännöksiä.
  • Kalkitusaineiksi on lisätty tiettyjä tuotetyyppejä (hapanta maata neutraloivat ainekset), agronomisia lisäaineita ja inhibiittoreita (kuten nitrifikaatioinhibiittori — aineksia, jotka hidastavat tai estävät nitrifikaation*).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. joulukuuta 2003 alkaen lukuun ottamatta 8 artiklaa ja 26 artiklan 3 kohtaa, jotka liittyvät jäljitettävyyteen ja joita on sovellettu 11. kesäkuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Maaliskuussa 2016 komissio hyväksyi ehdotuksen, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, parantaa EU:n lannoitemarkkinoiden toimintaa ja laajentaa sääntöjä yhdenmukaistamattomiin tuotteisiin, toisin sanoen sellaisiin lannoitteisiin, jotka kuuluvat EU-maiden kansallisten lakien alaisuuteen. Komissio on tehnyt tämän aloitteen valmistelua varten erilaisia selvityksiä aiheista, kuten lannoitteiden ainesosat ja kasvien biostimulanttitiede.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pääravinne: sisältää ainoastaan typpeä, fosforia ja kaliumia.

Sivuravinne: sisältää kalsiumia, magnesiumia, natriumia ja rikkiä.

Epäorgaaninen lannoite: lannoite, jonka ilmoitettavat ravinteet ovat uuttamalla tai fysikaalisten ja/tai kemiallisten teollisuusprosessien avulla saatujen kivennäisaineiden muodossa.

Hivenravinteet: sisältävät booria, kobolttia, kuparia, rautaa, mangaania, molybdeeniä ja sinkkiä, jotka ovat kasvien kasvulle välttämättömiä määrinä, jotka ovat pieniä verrattuna pää- ja sivuravinteiden määriin.

Nitrifikaatio: ympäristössä tapahtuva luonnollinen prosessi, jossa erikoistuneet bakteerit muuntavat maaperässä olevan ammoniakin nitriiteiksi ja nitraateiksi.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1–194)

Asetukseen (EY) N:o 2003/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 12.09.2016

Top