Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuoteturvallisuus: yleiset säännöt

EU:n tavoitteena on varmistaa korkea kuluttajien turvallisuus, kun he ostavat myytäviä tuotteita Euroopassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta

TIIVISTELMÄ

EU:n tavoitteena on varmistaa korkea kuluttajien turvallisuus, kun he ostavat myytäviä tuotteita Euroopassa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin mukaan yritysten on varmistettava, että myytävät tuotteet ovat turvallisia, ja ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin, mikäli tämä oletus ei täyty.

Direktiivin myötä EU:ssa otetaan käyttöön muille vaarallisille tuotteille* kuin elintarvikkeille tarkoitettu ennakkovaroitusjärjestelmä. Sen avulla kansalliset viranomaiset voivat jakaa nopeasti tietoa toimenpiteistä tällaisten tuotteiden myynnistä pois vetämiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:ssa myytävien tuotteiden on oltava turvallisia.
 • Niissä on oltava tiedot tuotteiden jäljittämiseksi, kuten valmistajan nimi ja tuotetiedot. Tuotteessa on oltava varoitus ja tiedot sen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista, kun ne ovat tarpeellisia turvallisen käytön varmistamiseksi.
 • Tuotteen katsotaan olevan turvallinen, jos se täyttää erityiset kansalliset vaatimukset tai EU:n standardit. Mikäli tällaisia vaatimuksia tai standardeja ei ole, turvallisuuden arviointi perustuu
  • komission suuntaviivoihin
  • alan parhaisiin käytäntöihin
  • nykyiseen tietämykseen ja tekniikkaan
  • turvallisuustasoon, jota kuluttajat voivat kohtuudella edellyttää.
 • Kansallisilla täytäntöönpanoviranomaisilla on valtuudet valvoa tuoteturvallisuutta ja ryhtyä asiaankuuluviin toimenpiteisiin vaarallisten tuotteiden poistamiseksi.
 • Nopea tiedonvaihtojärjestelmä, jota komissio hallinnoi, antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuuden varoittaa muita EU-maiden viranomaisia tuotteista, jotka aiheuttavat vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä. Elintarvikkeita, lääkevalmisteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevat eri säännöt.
 • Nopeaa tietojenvaihtojärjestelmää käytettäessä kansallisten viranomaisten on ilmoitettava tiedot, joilla tuote voidaan tunnistaa ja saatavuus muualla Euroopassa jäljittää, yksityiskohdat koskien tuotteen aiheuttamia vaaroja ja mahdolliset toimenpiteet, joihin yleisön suojelemiseksi on ryhdytty.
 • Komissio voi ryhtyä nopeisiin EU:n laajuisiin toimiin, jotka kestävät korkeintaan vuoden (uusittavissa), mikäli yksittäinen tuote aiheuttaa vakavan vaaran.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta antiikkituotteisiin tai tuotteisiin, joita on korjattava tai kunnostettava.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi on ollut voimassa 15. tammikuuta 2013 lähtien.

KESKEISET TERMIT

* Tuote: kuluttajille tarkoitetut tai kuluttajien todennäköisesti käyttämät tuotteet uusina, käytettyinä tai kunnostettuina.

Lisätietoa yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Direktiivi 2001/95/EY

15.1.2002

15.1.2004

EUVL L 11, 15.1.2002, s. 4-17

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 765/2008

1.1.2010

-

EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30-47

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14-92

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2010/15/EU: Komission päätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2009, direktiivin 2001/95/EY (yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi) 12 artiklan nojalla perustetun yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja 11 artiklan nojalla perustetun ilmoitusmenettelyn hallinnointia koskevista ohjeista (EUVL L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (EUVL C 38, 17.2.2009, s. 11-14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (COM(2008) 905 final, 14.1.2009)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta (COM(2013) 78 final,13.2.2013

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EY) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta (COM(2013) 75 final, 13.2.2013)

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top