Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Tämän direktiivin tarkoituksena on vahvistaa suuntavalaisimien tekniset vaatimukset, jotta unionin tyyppihyväksyntämenettely voidaan ottaa käyttöön.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Kunkin jäsenvaltion on annettava osan EU-tyyppihyväksyntä suuntavalaisintyypeille, jotka täyttävät direktiivin liitteissä määrätyt rakenne- ja testivaatimukset ja myönnettävä kullekin mallille direktiivin liitteessä esitetyn mallin mukainen osan EU-tyyppihyväksyntämerkki. Tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Direktiivissä säädetyn hyväksynnän myöntämisjärjestelmän mukaan jäsenvaltiot eivät saa

  • kieltää suuntavalaisimien saattamista markkinoille niiden rakenteeseen tai toimintaperiaatteeseen tai toimintaan liittyvästä syystä, jos niissä on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki;
  • evätä ajoneuvolta EU-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää suuntavalaisimiin liittyvistä syistä, jos suuntavalaisimissa on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
  • estää tai kieltää ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä suuntavalaisimiin liittyvistä syistä, jos suuntavalaisimissa on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltio voi kuitenkin kieltää saattamasta markkinoille suuntavalaisimia, joissa on osan EU-tyyppihyväksyntä, mutta jotka toistuvasti poikkeavat hyväksytystä tyypistä.

Tämä direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 661/2009 1. päivästä marraskuuta 2014 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 76/759/EY

30.7.1976

1.7.1977

EYVL L 262, 27.9.1976

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 1999/15/EY

2.5.1999

1.10.1999

EYVL L 97, 12.4.1999

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Direktiiviin 76/759/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top