Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut: takasumuvalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut: takasumuvalaisimet (vuoteen 2014 asti)

Direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön takasumuvalaisimia koskevat yhdenmukaistetut tekniset vaatimukset yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn täytäntöönpanon mahdollistamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

TIIVISTELMÄ

Direktiivi 77/538/ETY

Takasumuvalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jonka avulla ajoneuvo tehdään takaapäin paremmin näkyväksi tiheässä sumussa.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä osan tyyppihyväksyntä kaikentyyppisille takasumuvalaisimille, jotka täyttävät direktiivin liitteissä vahvistetut rakenne- ja testivaatimukset, sekä myönnettävä niille osan EU-tyyppihyväksyntämerkki. Osan EU-tyyppihyväksyntätodistuksen antaneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Jäsenvaltiot eivät saa

  • kieltää takasumuvalaisimien saattamista markkinoille niiden rakenteeseen tai toimintatapaan liittyvistä syistä, jos niissä on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki;
  • evätä ajoneuvolta EU-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää takasumuvalaisimiin liittyvistä syistä, jos näissä on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja jos ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;
  • kieltää tai estää ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä takasumuvalaisimiin liittyvistä syistä, jos näissä on osan EU-tyyppihyväksyntämerkki ja jos ne on asennettu direktiivin 76/756/ETY vaatimusten mukaisesti.

Direktiivi 89/518/ETY

Direktiivillä mukautetaan aikaisempi direktiivi tekniseen kehitykseen ja yksinkertaistetaan takasumuvalaisimien osan EU-tyyppihyväksyntämerkkiä silloin kun ne on ryhmitetty, yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty muihin valaisimiin. Direktiivissä 76/756/ETY vahvistettuja määritelmiä (ryhmitetyt valaisimet, yhdistetyt valaisimet, valonlähde hehkulamppujen osalta jne.) sovelletaan myös direktiivissä 77/538/ETY.

Direktiivillä 99/14/EY

Muutetaan teknisen kehityksen perusteella olennaisesti direktiivin 77/538/ETY liitteitä erityisesti ilmoituslomakkeen ja tyyppihyväksyntätodistuksen osalta. Direktiivillä 99/14/EY myös yksinkertaistetaan tyyppihyväksyntämenettelyä jotta direktiivi 77/538/ETY ja vastaavat YK:n Euroopan talouskomission vaatimukset vastaisivat toisiaan.

Alkaen 1. päivästä huhtikuuta 2000 jäsenvaltiot eivät ole enää saaneet myöntää EY-tyyppihyväksyntää ja ovat voineet evätä ajoneuvolta kansallisen tyyppihyväksynnän takasumuvalaisimiin liittyvistä syistä, jos direktiivin 77/538/ETY vaatimukset eivät täyty.

Muutokset liitteiden säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen on tehtävä direktiivin 70/156/ETY13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Direktiivi 77/538/ETY on kumottu asetuksella (EY) N:o 661/2009 12. marraskuuta 2014 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 77/538/ETY

29.6.1977

29.12.1978

EYVL L 220, 29.8.1977

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/518/ETY

17.8.1989

31.12.1989

EYVL L 265, 12.9.1989

Direktiivi 99/14/EY

2.5.1999

1.10.1999

EYVL L 97, 12.4.1999

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top