Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen lämmityslaitteet (vuoteen 2014 asti)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Moottoriajoneuvojen lämmityslaitteet (vuoteen 2014 asti)

Moottoriajoneuvojen matkustajatilojen lämmityslaitteita koskevat vaatimukset ovat tulevaisuudessa erottamaton osa moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntämenettelyä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, 27. september 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 2001/56/EY vahvistetaan moottoriajoneuvojen matkustajatilojen lämmitysjärjestelmiä koskevat vaatimukset.

Direktiivi 2001/56/EY on yksi direktiivissä 70/156/ETY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä. Siinä esitetäyt tekniset vaatimukset koskevat siten lämmitysjärjestelmällä varustettujen moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja lämmitysjärjestelmiä komponentteina.

Lämmityslaitteella tarkoitetaan mitä tahansa laitetta, joka on suunniteltu nostamaan ajoneuvojen sisälämpötilaa, mukaan lukien mahdollinen kuormatila.

Direktiivillä 2001/56/EY laajennetaan direktiivin 78/548/ETY soveltamisalaa, johon kuuluivat ainoastaan moottorin lämpöä hyödyntävät lämmitysjärjestelmät. Direktiivi kattaa tulevaisuudessa myös polttolämmittimet. Direktiivin määritelmän mukaan polttolämmitin on laite, joka hyödyntää suoraan nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta eikä käytä ajoneuvon käyttömoottorin hukkalämpöä.

Direktiivissä 2001/56/EY myös laajennetaan neuvoston direktiivin 78/548/ETY soveltamisalaa kattamaan paitsi luokan M1 ajoneuvot (henkilöautot) myös kaikki luokkien M, N ja O ajoneuvot (henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot sekä perävaunut), joihin on asennettu lämmitysjärjestelmä.

Toukokuun 9. päivästä 2004 alkaen ajoneuvotyypin on sen lämmitysjärjestelmän tai polttolämmitintyypin osalta täytettävä direktiivin 2001/56/EY vaatimukset jotta sille voidaan myöntää EY-tyyppihyväksyntä. Kaikkien ajoneuvojen on täytettävä nämä vaatimukset toukokuun 9. päivästä 2005 alkaen.

Direktiivi 78/548/ETY on kumottu 9. päivästä toukokuuta 2004 alkaen.

Nestekaasukäyttöiset lämmitysjärjestelmät

Direktiivillä 2004/78/EY muutetaan direktiiviä 2001/56/EY esittämällä moottoriajoneuvojen nestekaasukäyttöisten lämmitysjärjestelmien turvallisuutta koskevia lisävaatimuksia.

Tammikuun 1. päivästä 2006 alkaen näitä teknisiä vaatimuksia on sovellettu nestekaasukäyttöisillä lämmitysjärjestelmillä tai nestekaasukäyttöisillä polttolämmittimillä varustettujen ajoneuvoluokkien EY-tyyppihyväksyntään. Kaikkien uusien, nestekaasukäyttöisillä lämmitysjärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen on täytettävä nämä vaatimukset tammikuun 1. päivästä 2007 alkaen.

Nestekaasukäyttöisiä lämmitysjärjestelmiä koskevat lisävaatimukset otettiin käyttöön direktiivin 2001/56/EY 5 artiklassa, koska kyseistä artiklaa sovellettiin alun perin ainoastaan nestemäisellä polttoaineella, kuten bensiinillä tai dieselillä, toimiviin lämmitysjärjestelmiin.

Direktiivi 2001/56/EY on kumottu asetuksella (EY) No 661/2009 1. päivästä marraskuuta 2014 alkaen.

Taustaa

Monentyyppisissä ajoneuvoissa on nykyään lämmitysjärjestelmä matkustajatilassa (linja-autot), kuormatilassa (kuorma-autot) tai lepotiloissa (matkailuautot). On selvää, että turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä näiden laitteiden on täytettävä erittäin tiukat tekniset vaatimukset.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/56/EY

9.11.2001

8.5.2003

EYVL L 292, 9.11.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/78/EY

20.5.2004

30.9.2004

EUVL L 153, 30.4.2004

Direktiivi 2006/119/EY

18.12.2006

30.9.2007

EUVL L 330, 28.11.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top