Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maatalous- tai metsätraktorit: kuljettajan istuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maatalous- tai metsätraktorit: kuljettajan istuin

Euroopan unioni yhdenmukaistaa pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuimen tekniset vaatimukset. Tällä tavoin se helpottaa direktiivin 74/150/ETY soveltamisalaan kuuluneen yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn käyttöönottoa. Kyseinen direktiivi on kumottu ja korvattu direktiivillä 2003/37/EY.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi 78/764/ETY

Soveltamisala: Tässä direktiivissä maatalous- ja metsätraktorilla tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla liikkuvaa, maatalous- tai metsätyöhön tarkoitettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia ja jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima ja joka on erityisesti suunniteltu hinaamaan, työntämään, kantamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja. Se voi olla varusteltu kantamaan sekä kuormaa että matkustajia. Direktiiviä 78/764/ETY sovelletaan vain erityisiin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on kaksi akselia ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6-25 km/h.

Kuljettajan istuimiin liittyvät säännökset eivät koske ainoastaan niiden asentamista traktoreihin, vaan myös istuimien rakennetta.

Jäsenvaltion on annettava osan ETY-tyyppihyväksyntämerkintä kuljettajan istuintyypille, joka täyttää direktiivin liitteissä vahvistetut rakenne- ja testausvaatimukset.

Direktiivi 82/890/ETY

Kyseisellä direktiivillä laajennetaan direktiivin 78/764/ETY soveltamisalaa. Lainsäädäntöä sovelletaan vastedes direktiivissä 78/764/ETY määriteltyihin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on kaksi akselia ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6-30 km/h.

Direktiivi 87/354/ETY

Tällä direktiivillä muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä jäsenvaltioihin viittaavien numero- ja kirjaintunnuksien osalta.

Direktiivi 97/54/EY

Tällä direktiivillä muutetaan direktiivin 78/764/ETY soveltamisalaa. Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktorien suurin sallittu nopeus on vastedes 40 km/h.

Direktiivi 1999/57/EY

Tässä direktiivissä täsmennetään, kuinka kuljettajan istuin on asennettava turvallisuuden parantamiseksi ja huonon ergonomian välttämiseksi.

Direktiivi 78/764/ETY kumotaan asetuksella (EU) N:o 167/2013 1. päivästä tammikuuta 2016.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 78/764/ETY

28.7.1978

29.1.1980

EYVL L 255, 18.9.1978

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 82/890/ETY

21.12.1982

21.6.1984

EYVL L 378, 31.12.1982

Direktiivi 83/190/ETY

8.4.1983

30.9.1983

EYVL L 109, 26.4.1983

Direktiivi 87/354/EY

29.6.1987

31.12.1987

EYVL L 192, 11.7.1987

Direktiivi 97/54/EY

30.10.1997

22.9.1998

EYVL L 277, 10.10.1997

Direktiivi 1999/57/EY

5.7.1999

30.6.2000

EYVL L 148, 15.6.1999

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top