Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perävaunulla varustetut moottoriajoneuvot: linja-autojen sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuudet (vuoteen 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Perävaunulla varustetut moottoriajoneuvot: linja-autojen sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuudet (vuoteen 2014)

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa linja-autojen sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksia koskevat kansalliset lait.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pannaan osittain täytäntöön moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY vahvistettu EY-tyyppihyväksyntämenettely. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan direktiiviä 95/28/EYsovellettaessa.

Direktiivi koskee yli 22 matkustajaa kantavien M3-luokan linja-autojen materiaalien palo-ominaisuuksia (syttyvyys, palamisnopeus ja sulamisominaisuudet).

Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu linja-autot, jotka kuljettavat seisovia matkustajia kaupunkiliikenteessä.

Jäsenvaltiot eivät saa estää tai kieltää tämän direktiivin vaatimusten mukaisen ajoneuvon/osan EY-tyyppihyväksyntää, kansallista tyyppihyväksyntää, myyntiä, rekisteröintiä, käyttöönottoa tai käyttöä.

Direktiivi on kumottu asetuksella (EY) N:o 661/2009 1 päivästä marraskuuta 2014 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 95/28/EY

13.12.1995

24.10.1999

L 281, 23.11.1995

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top