Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jalkineiden merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jalkineiden merkinnät

Jalkineiden ja niiden ainesosien merkinnöissä annetaan kuluttajille tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Merkinnät myös auttavat suojelemaan alaa vilpilliseltä kilpailulta ja tehostavat Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimintaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

TIIVISTELMÄ

Jalkineiden ja niiden ainesosien merkinnöissä annetaan kuluttajille tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Merkinnät myös auttavat suojelemaan alaa vilpilliseltä kilpailulta ja tehostavat Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimintaa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jalkineiden merkintöjen osalta seuraavia seikkoja:

 • merkinnän muoto ja sen sisältämät tiedot
 • merkinnöistä vastaavat toimijat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Merkinnässä on oltava tiedot vain materiaalista, jota on vähintään 80 prosenttia mitattuna jalkineen päällisen, vuorin ja sisäpohjan pinnasta ja vähintään 80 prosenttia ulkopohjasta. Jos mitään materiaalia ei ole vähintään 80:ä prosenttia, on annettava tietoja kahdesta jalkineen rakenteen pääasiallisesta materiaalista.
 • Merkinnöistä on käytävä ilmi tiedot seuraavista jalkineen kolmesta osasta:
  • päällinen
  • vuori ja sisäpohja
  • ulkopohja.
 • Merkintä voi olla joko teksti tai kuva.
 • Merkintöjen on oltava näkyviä, hyvin ja sopivaan kohtaan kiinnitettyjä.
 • Merkinnät voidaan
  • tehdä painamalla tai kohokuvioimalla tai
  • kiinnittää jalkineeseen esimerkiksi liimaetikettinä tai
  • kiinnittää jalkineeseen esimerkiksi kiinnittimellä tai nauhalla.
 • Esimerkiksi kenkä- ja saapasparissa merkinnän on oltava vähintään yhdessä jalkineessa.
 • EU:n valmistajat vastaavat merkinnän laatimisesta ja sen tietojen paikkansapitävyydestä. Jos jalkineet on tuotu maahan, tämä vastuu on henkilöllä, joka vastaa jalkineiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta yhteisössä. Jälleenmyyjän on huolehdittava siitä, että hänen myymissään kengissä on asianmukainen merkintä.
 • Direktiivin liitteissä
  • vahvistetaan ilmoitettavien jalkineen osien määritelmät (esim. päällinen, ulkopohja) ja niitä vastaavat kuvat tai tekstit (liite I)
  • annetaan esimerkkejä direktiivissä tarkoitetuista jalkineista (liite II). Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu esimerkiksi työpaikalla terveys- tai turvallisuussyistä käytettävät jalkineet, joihin sovelletaan henkilönsuojaimia koskevia EU-sääntöjä.

Jalkineissa voidaan käyttää myös vapaaehtoista EU:n ympäristömerkkiä. Tämän merkinnän avulla kuluttajat voivat tunnistaa jalkineen, jonka elinkaaren (tuotanto, käyttö ja käytöstä poistaminen) ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 94/11/EY

9.5.1994

23.9.1995

EUVL L 100, 19.4.1994, s. 37-41

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81-106

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 172-183

Direktiiviin 94/11/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 19.08.2015

Top