Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pakkaukset ja pakkausjätteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pakkaukset ja pakkausjätteet

Euroopan unioni pyrkii yhdenmukaistamaan kansallisia toimenpiteitä, jotka liittyvät pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimiseen, jotta voitaisiin saavuttaa ympäristönsuojelun korkea taso ja varmistaa sisämarkkinoiden toiminta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on supistaa pakkausjätteiden tuotantoa ja edistää niiden kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja muunlaista hyödyntämistä. Pakkausjätteiden loppusijoitusta on pidettävä vasta viime käden ratkaisuna.

Soveltamisala

Tässä käsiteltyä direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU:ssa markkinoille saatettaviin pakkauksiin ja kaikkiin pakkausjätteisiin, joita käytetään tai jotka poistetaan käytöstä teollisuudessa, kaupassa, toimistoissa, työtiloissa, palvelulaitoksissa, kotitalouksissa tai millä tahansa muulla tasolla riippumatta siitä, mistä materiaaleista ne koostuvat.

Toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemiseksi toteutettavia toimenpiteitä ja kehitettävä pakkausten uudelleenkäyttöjärjestelmiä jätteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Jäsenvaltioiden oli otettava käyttöön palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjestelmiä seuraavien määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • 30. kesäkuuta 2001 mennessä 50–65 prosenttia pakkausjätteen painosta hyödynnetään tai poltetaan energian talteenottavassa jätteenpolttolaitoksessa
 • 31. joulukuuta 2008 mennessä vähintään 60 prosenttia pakkausjätteen painosta hyödynnetään tai poltetaan energian talteenottavassa jätteenpolttolaitoksessa
 • 30. kesäkuuta 2001 mennessä 25–45 prosenttia kaikkien pakkausjätteissä esiintyvien pakkausmateriaalien painosta kierrätetään (vähintään 15 prosenttia kunkin pakkausmateriaalin painosta)
 • 31. joulukuuta 2008 mennessä 55–80 prosenttia pakkausjätteiden painosta kierrätetään
 • 31. joulukuuta 2008 mennessä on saavutettava seuraavat kierrätystavoitteet pakkausjätteiden sisältämien materiaalien osalta:
  • o lasista sekä paperista ja kartongista 60 painoprosenttia;
  • o metalleista 50 painoprosenttia;
  • o muoveista 22,5 painoprosenttia ja;
  • o puusta 15 painoprosenttia.

Jätteiden poltto energian talteenottavassa jätteenpolttolaitoksessa katsotaan yhdeksi keinoksi, jolla näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää.

Kreikan, Irlannin ja Portugalin osalta nämä tavoitteet muuttuivat sitoviksi vasta vuonna 2011, mikä Kreikan osalta johtui pienten saarien suuresta määrästä, Irlannin osalta maaseutu- ja vuoristoalueiden laajuudesta ja Portugalin osalta alhaisesta pakkausmateriaalien käyttöasteesta.

Merkinnät ja tunnistusjärjestelmä

Pakkauksiin on merkittävä niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella. Merkintä tehdään itse pakkaukseen tai sen etikettiin. Sen on oltava selvästi nähtävissä ja helposti luettavissa.

Perusvaatimukset

Pakkausten on täytettävä tiettyjä vaatimuksia. Komissio edistääkin eurooppalaisten standardien laatimista.

Jäsenvaltioiden on valvottava, että markkinoille saatettavat pakkaukset täyttävät liitteessä II tarkoitetut perusvaatimukset:

 • pakkauksen koko ja paino rajoitetaan mahdollisimman pieniksi siten, että varmistetaan vaadittava turvallisuuden, hygienian ja hyväksyttävyyden taso kuluttajan kannalta
 • vaarallisten aineiden ja ainesten pitoisuudet pakkausmateriaalissa ja sen osissa pidetään mahdollisimman vähäisinä
 • suunnitellaan uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi sopivia pakkauksia.

Tietojärjestelmät

Jäsenvaltioiden on kehitettävä pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevia tietojärjestelmiä (tietokantoja), joiden avulla voidaan seurata tässä käsitellyn direktiivin tavoitteiden toteuttamista. Jäsenvaltioiden on toimitettava tietokantojensa tiedot komissiolle direktiivin liitteessä III vahvistetussa muodossa.

Poikkeukset

Direktiivillä 2005/20/EY myönnetään kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle (Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia, Slovakia) lisäaikaa saavuttaa tämän pakkausjätteitä koskevan direktiivin tavoitteet. Poikkeukset ovat voimassa vuoteen 2015 saakka. Myös Romanialle ja Bulgarialle on myönnetty erityispoikkeuksia, jotka on määritelty niiden liittymissopimuksissa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 94/62/EY

31.12.1994

30.6.1996

EYVL L 365, 31.12.1994

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2004/12/EY

18.2.2004

18.8.2005

EUVL L 47, 18.2.2004

Direktiivi 2005/20/EY

5.4.2005

9.9.2006

EUVL L 70, 16.3.2005

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Direktiivi 2013/2/EU

28.2.2013

30.9.2013

EUVL L 37, 8.2.2013

Direktiiviin 94/62/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yhdenmukaistaminen

Komission päätös 2005/270/EY , tehty 22 päivänä maaliskuuta 2005, tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti [EUVL L 86, 5.4.2005].

Taulukoiden avulla on yhdenmukaistetaan pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevien tietojen ominaisuudet ja esitystapa sekä tehdään eri jäsenvaltioiden tiedoista vertailukelpoiset. Tietojen avulla on tarkoitus valvoa direktiivin 94/62/EY tavoitteiden täytäntöönpanoa. Tietojen antaminen on pakollista ainoastaan seuraavista pakkausmateriaaleista: lasi, muovit, paperi, kartonki, puu ja metallit.

Päätös 2001/524/EY standardien EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ja EN 13432:2000 viitetietojen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY soveltamiseksi [EYVL L 190, 12.7.2001].

Poikkeukset

Komission päätös 2001/171/EY , tehty 19 päivänä helmikuuta 2001, edellytyksistä poikkeuksen myöntämiseksi lasipakkauksille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 94/62/EY säädetyistä raskasmetallien pitoisuustasoista [EYVL L 62, 2.3.2001].

Päätöksen voimassaoloaikaa on pidennetty seuraavalla päätöksellä:Komission päätös 2006/340/EY [EUVL L 125, 12.5.2006].

Komission päätös 2009/292/EY , tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009, edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta [EUVL L 79, 25.3.2009].

Tunnistusjärjestelmät

Komission päätös 97/129/EY , tehty 28 päivänä tammikuuta 1997, pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti [EYVL L 50, 20.2.1997].

Päätöksellä vahvistetaan tunnistusjärjestelmässä käytettävät numerointitavat ja lyhenteet, joilla osoitetaan käytetyn/käytettyjen pakkausmateriaali(e)n tyyppi, ja nimetään ne materiaalit, joihin tunnistusjärjestelmää sovelletaan.

Lainsäädännön soveltaminen

Komission kertomus, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön jätelainsäädännön täytäntöönpanosta – jätteistä annettu direktiivi 2006/12/EY , vaarallisista jätteistä annettu direktiivi 91/689/ETY , jäteöljyhuollosta annettu direktiivi 75/439/ETY , puhdistamolietteestä annettu direktiivi 86/278/ETY , pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi 94/62/EY , kaatopaikoista annettu direktiivi 1999/31/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY kaudella 2004–2006 [ KOM(2009) 633 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja yleisesti ottaen se on pantu täytäntöön tyydyttävästi. Vuonna 2009 ei pantu vireille yhtään rikkomusmenettelyä.

Direktiivin soveltamisesta on saatu myönteisiä ympäristövaikutuksia pakkausjätteiden kierrätys- ja hyödyntämisasteiden tasaisuuden myötä. Raportointikaudella 2004–2006 pakkausjätteen määrä lisääntyi (osa tästä lisääntymisestä johtuu EU:n laajentumisesta vuonna 2004), mutta kierrätys- ja hyödyntämisasteet pysyivät tasaisina. Jotkut sidosryhmät kyseenalaistivat kuitenkin keskeisten vaatimusten täytäntöönpanon ja soveltamisen käytännössä. Komissio on ryhtynyt tarkastelemaan tilannetta tarkemmin.

Direktiivin sisämarkkinavaikutusten osalta voidaan todeta, että viime vuosina komission ja jäsenvaltioiden kesken on käyty oikeudellisia neuvotteluja siitä, ovatko juomapakkausten ympäristövaikutusten ja juomapakkauksista syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet yhdenmukaisia sisämarkkinasääntöjen kanssa. Jotta voitaisiin estää uusia sisämarkkinoiden ongelmia ja vähentää jäsenvaltioiden kanssa käytävien oikeudellisten keskustelujen määrää, komissio antoi tiedonannon juomapakkauksista, panttijärjestelmistä ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, jossa esitetään tiivistetyssä muodossa tähän mennessä löydetyt ja kehitetyt ratkaisut.

Viimeisin päivitys 11.02.2014

Top