Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Käytettyjen paristojen ja akkujen hävittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Käytettyjen paristojen ja akkujen hävittäminen

Tällä direktiivillä kielletään useimpien tiettyjä määriä elohopeaa ja kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen ja vahvistetaan paristojen ja akkujen keräystä, kierrätystä, käsittelyä ja hävittämistä koskevat säännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (Ks. muutossäädökset).

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä kielletään sellaisten paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen, joiden elohopea- ja kadmiumpitoisuudet ylittävät vahvistetut raja-arvot. Sillä myös edistetään käytettyjen paristojen ja akkujen keräys- ja kierrätystason kohottamista sekä pyritään parantamaan kaikkien paristojen ja akkujen elinkaareen, myös niiden kierrätykseen ja käsittelyyn, osallistuvien toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa.

Tarkoituksena on vähentää ympäristöön laskettavien vaarallisten aineiden - erityisesti elohopean, kadmiumin ja lyijyn - määrää vähentämällä näiden aineiden käyttöä paristoissa ja akuissa sekä käsittelemällä käytetyt aineet ja käyttämällä ne uudelleen.

Direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin paristoihin ja akkuihin, lukuun ottamatta sellaisia, joita käytetään jäsenvaltioiden turvallisuuden suojeluun tai sotilaallisiin tarkoituksiin liittyvissä laitteissa taikka laitteissa, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi. Näin ollen direktiivi kattaa laajemman tuoteryhmän kuin direktiivi 91/157/ETY, jota sovellettiin vain elohopeaa, lyijyä tai kadmiumia sisältäviin paristoihin ja akkuihin mutta ei nappiparistoihin.

Direktiivillä kielletään paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, riippumatta siitä, sisältyvätkö ne laitteisiin. Kieltoa ei sovelleta enintään kaksi painoprosenttia elohopeaa sisältäviin nappiparistoihin ennen lokakuuta 2015 (kuulokojeisiin käytettävien nappiparistojen osalta komissio kuitenkin tarkastelee poikkeusta uudelleen).

Direktiivillä kielletään myös laitteisiin sisältyvät ja muut kannettavat paristot ja akut, joissa on yli 0,002 painoprosenttia kadmiumia (paitsi kannettavat paristot ja akut, jotka on tarkoitettu käytettäväksi hätä- tai hälytysjärjestelmissä tai lääkinnällisissä laitteissa). Tästä kadmiumin käyttökiellosta myönnetään poikkeus johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitetuille kannettaville paristoille ja akuille 31.12.2016 asti. Näin kierrätysala ja kuluttajat koko arvoketjun osalta voivat mukautua edelleen asiaankuuluviin korvaaviin teknologioihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava käytettyjen paristojen ja akkujen korkea kierrätysaste kaikin tarvittavin keinoin (myös taloudellisin toimenpitein) edistääkseen jätteiden erilliskeräystä ja maksimoidakseen sen sekä estääkseen paristojen ja akkujen hävittämisen sekalaisena yhdyskuntajätteenä. Jäsenvaltioiden on kehitettävä järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät voivat poistaa käytöstä käytetyt paristot tai akut heitä lähellä olevassa keräyspisteessä ilman että tuottajat perivät maksua niiden takaisin ottamisesta. Jäsenvaltioiden oli saavutettava vähintään 25 prosentin keräysaste viimeistään 26.9.2012, ja niiden on saavutettava vähintään 45 prosentin keräysaste viimeistään 26.9.2016.

Direktiivin 2013/56/EU mukaan paristot ja akut on voitava irrottaa helposti ja turvallisesti. Siksi paristoja tai akkuja sisältäviin laitteisiin on liitettävä ohjeet, joista ilmenee, miten joko loppukäyttäjä tai riippumaton pätevä ammattilainen voi irrottaa ne turvallisesti.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että kerättyjen paristojen ja akkujen käsittelyssä ja kierrätyksessä käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Energian hyödyntämistä ei katsota kierrätykseksi.

Käsittelyyn on sisällyttävä vähintään kaikkien nesteiden ja happojen poisto. Paristojen ja akkujen käsittelyn ja (myös väliaikaisen) varastoinnin on tapahduttava tiloissa, joissa on läpäisemättömät pinnat ja säänkestävä kate, tai soveltuvissa säiliöissä. Direktiivissä vahvistetaan myös kierrätystehokkuuksia koskevat velvoitteet, joita sovelletaan paristoihin niiden kemiallisen koostumuksen mukaan.

Jäsenvaltiot voivat hävittää kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä sisältävät paristot ja akut sijoittamalla ne kaatopaikalle tai maanalaisiin varastoihin, kun kierrätystuotteille ei ole käyttökelpoisia loppumarkkinoita tai kun ympäristö-, talous- ja yhteisövaikutusten yksityiskohtainen arviointi osoittaa, ettei kierrätys ole paras vaihtoehto. Muussa tapauksessa käytettyjen teollisuusparistojen ja -akkujen ja ajoneuvoparistojen ja -akkujen hävittäminen sijoittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla on kielletty. Vain käsiteltyjen ja kierrätettyjen paristojen ja akkujen jäännökset voidaan hävittää tällä tavoin.

Käsittely- ja kierrätystoimet voidaan toteuttaa kyseisen jäsenvaltion tai jopa yhteisön ulkopuolella, kunhan noudatetaan jätteiden siirtoja koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

Tuottajien on vastattava teollisuusparistojen ja -akkujen, ajoneuvoparistojen ja -akkujen sekä kannettavien paristojen ja akkujen keräyksestä, käsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kustannuksista sekä näitä järjestelyjä koskevista yleisölle suunnatuista tiedotuskampanjoista aiheutuvista kustannuksista. Pientuottajat voidaan vapauttaa tästä velvoitteesta, jos tämä ei haittaa keräys- ja kierrätysjärjestelmien moitteetonta toimintaa. Kaikki paristojen ja akkujen tuottajat on rekisteröitävä.

Loppukäyttäjien on saatava kattavat tiedot eri kanavien kautta seuraavasti:

  • Paristojen ja akkujen sisältämien aineiden mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä loppukäyttäjien käytettävissä olevista keräys- ja kierrätysjärjestelmistä tietoa on saatava joko tiedotuskampanjoista tai suoraan jakelijoilta.
  • Akun tai kannettavan pariston tehoa tai tietyn raja-arvon ylittäviä kemikaalipitoisuuksia koskevat tiedot on annettava paristoissa, akuissa ja paristoyksiköissä näkyvin, selkein ja pysyvin merkinnöin.
  • Paristojen tai akkujen erilliskeräystä koskevasta vaatimuksesta ilmoitetaan symbolilla, jossa on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja toimenpiteistä, joilla jäsenvaltiot edistävät paristojen ja akkujen ympäristövaikutuksiin liittyvää kehitystä (myös uutta kierrätys- ja käsittelytekniikkaa). Tiettyjä direktiivin näkökohtia tarkasteltiin uudelleen vuonna 2013 (ks. direktiivi 2013/56/EU.)

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan ja korvataan direktiivi 91/157/ETY.

Yhteisön markkinoille saatetaan vuosittain satoja tuhansia tonneja teollisuusparistoja ja -akkuja sekä kannettavia paristoja ja akkuja. Niissä käytetään monenlaisia metalleja elohopeasta, lyijystä ja kadmiumista aina nikkeliin, kupariin, sinkkiin, mangaaniin ja litiumiin.

Näistä tuotteista syntyvä jäte saastuttaa ilmakehää (poltettaessa) sekä pintakasvillisuutta ja vesistöjä (kaatopaikoille sijoitettaessa tai haudattaessa). Tämän jätteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista voidaan vähentää asianmukaisilla säännöillä. Jätteitä kierrättämällä voidaan myös hyödyntää tuhansia tonneja metalleja, myös nikkelin, koboltin ja hopean kaltaisia jalometalleja.

Lisätietoa aiheesta on komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/66/EY

26.9.2006

26.9.2008

EUVL L 266, 26.9.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/12/EY

20.3.2008

-

EUVL L 76, 19.3.2008

Direktiivi 2008/103/EY

5.12.2008

5.1.2009

EUVL L 327, 5.12.2008

Direktiivi 2013/56/EU

30.12.2013

1.7.2015

EUVL L 329, 10.12.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/763/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2008, loppukäyttäjille myytävien kannettavien paristojen ja akkujen vuosimyynnin laskemista koskevien yhteisten menetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisesti (EUVL L 262, 1.10.2008).

Viimeisin päivitys 19.05.2014

Top