Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) käsittely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) käsittely

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 96/59/EY polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään yhtenäistämään lainsäädäntöä, joka koskee polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT)* käsittelyä sekä niitä sisältävien laitteiden puhdistamista tai käsittelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on varmistettava, että:
  • käytetty PCB ja PCT sekä niitä sisältävät laitteet käsitellään mahdollisimman pian
  • laitteista, jotka sisältävät yli viisi litraa PCB:tä ja PCT:tä, tehdään inventaariot ja inventaarioluetteloista toimitetaan yhteenveto Euroopan komissiolle kolmen vuoden kuluessa direktiivin antamisesta
  • PCB:tä ja PCT:tä käsittelevillä yrityksillä on asianmukainen lupa ja ne pitävät rekisteriä niille toimitetun käytetyn PCB:n ja PCT:n määrästä, alkuperästä ja laadusta
  • on toteutettu turvatoimenpiteet PCB:tä ja PCT:tä tai niitä sisältäviä laitteita koskevan tulipalovaaran välttämiseksi
  • PCB:tä tai PCT:tä ei polteta laivoilla
  • muuntajia ei täytetä PCB:llä tai PCT:llä
  • muuntajat, jotka sisältävät enemmän kuin 0,05 painoprosenttia PCB:tä tai PCT:tä, puhdistetaan lainsäädännössä asetettujen edellytysten mukaisesti
  • laitteet, jotka sisältävät yli viisi litraa PCB:tä ja PCT:tä puhdistetaan ja/tai käsitellään viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Muuntajat, joiden sisältämä neste sisältää 0,05–0,005 painoprosenttia PCB:tä tai PCT:tä, voidaan kuitenkin käsitellä vaihtoehtoisesti vasta niiden käyttöiän lopussa.
 • Inventaarioluettelot sisältävät seuraavat tiedot:
  • laitteen haltijan nimi ja osoite
  • laitteen sijainti ja kuvaus
  • laitteen sisältämän PCB:n tai PCT:n määrä
  • toteutetun tai suunnitellun käsittelyn tai korvaamisen päivämäärät ja tyypit
  • selvityksen päivämäärä.
 • Komissio:
  • määrää mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneen aineksen PCB- ja PCT-pitoisuudet
  • määrää tekniset standardit muita PCB:n ja PCT:n käsittelymenetelmiä varten
  • asettaa saataville tuotenimiluettelon kondensaattoreista, vastuksista ja induktiokeloista, jotka sisältävät PCB:tä ja PCT:tä
  • määrää tarvittaessa vähemmän vaarallisista, PCB:tä ja PCT:tä korvaavista aineista.
 • Asetus (EC) N:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP) luo pysyville orgaanisille yhdisteille lainsäädäntökehyksille. Sitä sovelletaan myös PCB:hen, joka on luokiteltu pysyväksi orgaaniseksi yhdisteeksi.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. syyskuuta 1996 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 16. maaliskuuta 1998 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja polyklooratut terfenyylit (PCT): ryhmä keinotekoisia yhdisteitä, joita käytettiin aiemmin laajalti, pääasiassa sähkölaitteissa. Ne kiellettiin monissa maissa 1970-luvun lopulla ympäristösyistä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996 polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/ PCT) (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Direktiiviin 96/59/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2001/68/EY, tehty 16 päivänä tammikuuta 2001, PCB-yhdisteiden määrittämiseen käytettävien kahden vertailumenetelmän vahvistamisesta polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 10 artiklan a kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 107) (EYVL L 23, 25.1.2001, s. 31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7–49)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004) (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5–22)

Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 13.02.2017

Top