Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rakennusalan tuotteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rakennusalan tuotteet

Direktiivillä rakennusalan tuotteista pyritään takaamaan kaikkien rakennusalan tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Tämä saavutetaan ottamalla käyttöön yhdenmukaistettuihin standardeihin ja eurooppalaisiin teknisiin hyväksymisiin perustuva yhteinen tekninen kieli, jonka avulla valmistajat voivat ilmoittaa markkinoille saattamiensa tuotteiden suoritustason.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Direktiiviä 89/106/ETY sovelletaan rakennusalan tuotteisiin eli tuotteisiin, joita käytetään pysyvinä osina rakennuskohteissa.

Rakennuskohdetta koskevat olennaiset vaatimukset

Kun rakennusalan tuotteita saatetaan markkinoille, ilmoitetaan niiden suoritustaso määrättyjen ominaisuuksien osalta, jotka vaikuttavat rakennuskohdetta koskeviin olennaisiin vaatimuksiin. Tuotteiden on siksi sovittava rakennuskohteisiin, jotka täyttävät olennaiset vaatimukset mekaanisen lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan, energiansäästön ja lämmöneristyksen osalta taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan. Olennaiset vaatimukset on täsmennetty direktiivin liitteessä I.

Olennaiset vaatimukset on täsmennetty ensisijaisesti teknisten komiteoiden laatimissa perusasiakirjoissa, ja näitä vaatimuksia on tämän jälkeen kehitetty teknisillä eritelmillä. Tällaiset eritelmät voivat perustua esimerkiksi

  • eurooppalaisten standardointielinten (Euroopan standardointikomitea CEN ja/tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea CENELEC) komission toimeksiannon mukaisesti pysyvän rakennusalan komitean kuulemisen jälkeen hyväksymiin eurooppalaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin
  • eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, joissa arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuus. Hyväksyntä voidaan antaa tuotteille, joilla ei ole yhdenmukaistettua standardia, tunnustettua kansallista standardia eikä toimeksiantoa eurooppalaisen standardin myöntämiseksi. Kuultuaan jäsenvaltioita pysyvässä rakennusalan komiteassa komissio katsoo kyseisten tuotteiden osalta, ettei niille voida nyt tai ainakaan toistaiseksi laatia standardia. Jäsenvaltioiden hyväksynnän antavien laitosten kattojärjestö "European Organisation of Technical Approvals" (EOTA) (EN) voi tuotteiden hyväksynnän helpottamiseksi laatia komission toimeksiannosta ja pysyvää rakennusalan komiteaa kuultuaan yhtä tuotetta tai tuoteperhettä koskevia eurooppalaista teknistä hyväksymistä koskevia suuntaviivoja.

Eurooppalaisen standardin tai teknisen hyväksynnän puuttuessa tuotteita voidaan edelleen arvioida ja saattaa markkinoille olennaisia vaatimuksia vastaavien nykyisten kansallisten määräysten mukaisesti.

CE-merkintä

CE-merkki voidaan kiinnittää vain sellaisiin rakennusalan tuotteisiin, jotka ovat yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien kansallisten standardien, eurooppalaisen teknisen hyväksynnän tai näiden puuttuessa pysyvän rakennusalan komitean hyväksymien kansallisten teknisten eritelmien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on itse tai hyväksytyn varmentamiselimen välityksellä osoitettava, että tuotteet täyttävät teknisessä eritelmässä tarkoitetut vaatimukset direktiivissä mainitun vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettelyn mukaisesti. Komissio päättää näiden menettelyjen tarkentamisesta saatuaan pysyvältä rakennusalan komitealta myönteisen lausunnon tietyn tuotteen tai tuoteryhmän erityisominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

Suojalauseke

Jäsenvaltiot voivat tilapäisesti vetää pois markkinoilta tuotteet, jotka on todettu direktiivin vaatimusten mukaisiksi mutta jotka vaarantavat turvallisuuden ja terveyden. Jos vaara johtuu teknisistä eritelmistä, niiden soveltamisesta tai puutteista, komissio päättää pysyvää rakennusalan komiteaa kuultuaan, voidaanko eurooppalaiseen tai kansalliseen tekniseen eritelmään soveltaa edelleen vaatimuksenmukaisuuden olettamusta.

Liitteet

Direktiivin liitteissä on yksityiskohtaisia tietoja

  • rakennuskohdetta koskevista olennaisista vaatimuksista
  • eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä
  • teknisiä eritelmiä koskevasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta: valvontamenetelmistä, vaatimuksenmukaisuuden osoitusjärjestelmistä, toimivaltaisista elimistä, merkin kiinnittämisestä sekä CE-vaatimuksenmukaisuustodistuksesta ja ‑vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta
  • varmentamis- ja tarkastuslaitoksista sekä testauslaboratorioista.

Keskeiset termit

  • Tekniset eritelmät: tekniset standardit ja hyväksynnät.
  • Yhdenmukaistetut standardit: CEN:n tai CENELEC:n tai komission toimeksiannosta molempien elinten hyväksymät tekniset eritelmät.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 89/106/ETY

27.12.1988

27.6.1991

EYVL L 40, 11.2.1989

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Direktiivi 93/68/ETY

2.8.1993

2.8.1993

EYVL L 220, 30.8.1993

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta [KOM(2008) 311 l opullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Ehdotuksella on tarkoitus korvata neuvoston direktiivi 89/106/ETY asetuksella, jossa on annettu rakennusalan tuotteita koskevia yksinkertaistettuja säännöksiä.

Tavoitteena on CE-merkinnän erityismerkityksen selkeyttäminen ja teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten nimeämistä koskevien tiukempien kriteerien määrittely järjestelmän uskottavuuden lisäämiseksi.

Lisäksi tavoitteena on keventää CE-merkinnän saamiseen liittyviä hallinnollisia rasitteita, jotka kohdistuvat yrityksiin ja varsinkin mikroyrityksiin.Ehdotuksessa määritellään talouden toimijoiden velvollisuudet, jotka liittyvät muun muassa teknisten asiakirjojen laatimiseen.

Ehdotuksen tarkoituksena on myös taata rakennusalan tuotteiden suoritustasoa koskevien tietojen luotettavuus ja täsmällisyys parantamalla standardien uskottavuutta, mutta myös vahvistamalla ilmoitettuja laitoksia koskevia uusia ja tiukempia kriteereitä ja tehostamalla markkinavalvontaa.

Tärkein tavoite on edistää sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista ja samalla panostaa kestävään teollisuuspolitiikkaan.

Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto [EUVL C 290, 4.12.2007].

See also

Lisätietoja saa Euroopan komission NANDO-tietojärjestelmästä (EN).

Viimeisin päivitys 19.03.2009

Top