Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hotellien paloturvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hotellien paloturvallisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus 86/666/ETY hotellien paloturvallisuudesta

SUOSITUKSEN TARKOITUS

 • Suosituksen tavoitteena on määritellä kaikkien EU-maissa sijaitsevien hotellien paloturvallisuuden vähimmäistaso.
 • Siinä kehotetaan EU-maita ryhtymään lukuisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hotellit täyttävät määritellyt standardit.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Varotoimenpiteet

EU-maita kehotetaan ryhtymään tulipalojen torjumista koskeviin varotoimenpiteisiin neljän tavoitteen saavuttamiseksi:

 • tulipalovaaran vähentäminen
 • tulen ja savun leviämisen estäminen
 • asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisen evakuoinnin varmistaminen
 • palokunnan sammutustoimien mahdollistaminen.

Periaatteet

EU-maita kehotetaan varmistamaan eri toimenpitein, että hotelleihin sovelletaan tiettyihin periaatteisiin perustuvia sääntöjä. Näitä periaatteita ovat muun muassa

 • turvallisten poistumisteiden ja niiden esteettömyyden ja selkeän merkinnän varmistaminen
 • rakennusten vakaus tulipalon sattuessa – rakennuksen on kestettävä ainakin niin kauan, että kaikki asukkaat ja henkilökunta saadaan turvallisesti evakuoitua
 • helposti syttyvien materiaalien käytön rajoittaminen seinien, katon ja lattian sekä koristeiden pinnoilla
 • pakollisen hälytysjärjestelmän asentaminen ja sen toimivuuden varmistaminen
 • henkilökunnan kouluttaminen ja asianmukaisten ohjeiden saatavuus.

Tekniset ohjeet

Suosituksen liitteessä annetaan teknisiä ohjeita, jotka koskevat erityisesti seuraavia seikkoja:

 • poistumisteiden sijainti ja merkintä
 • rakenteelliset ominaisuudet
 • seinien ja koristeiden pinnat
 • sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät
 • turvalaitteet, hälyttimet ja varoittimet sekä
 • turvaohjeet.

Tarkastukset

Hotellit on tarkastettava säännöllisin väliajoin.

Kertomus

Euroopan komissio laati vuonna 2001 suosituksen mukaisesti kertomuksen suosituksen täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimista EU-maissa. Se totesi, että suosituksen vaikutus eri EU-maissa määräytyi suosituksen antamishetkellä vallinneen suojelutason sekä sen mukaan, miten suositus oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Joissakin maissa suosituksessa annetut tekniset ohjeet tai vähimmäisvaatimukset tai jopa näitä tiukemmat ohjeet taikka vaatimukset oli jo sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön. Toisissa maissa taas niitä oli sovellettu vain osittain, joko uusiin hotelleihin tai töiden suorittamiseen nykyisissä hotelleissa.

Jatkotoimet

Komissio laati vuonna 2013 aihetta sivuavan kertomuksen kuluttajapalvelujen turvallisuudesta EU-maissa sekä Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Kertomuksessa käsiteltiin muun muassa majoituspalvelujen turvallisuutta koskevia kansallisia sääntöjä.

Komissio järjesti vuonna 2014 julkisen kuulemisen majoituspalvelujen turvallisuudesta. Palautteen pohjalta komissio totesi, että eri EU-maiden soveltamien sääntöjen välillä ei ollut yhteyttä ja että toissijaisuusperiaatteen vuoksi EU-tason lainsäädäntöä ei ollut, sekä käsitteli kuluttajiin kohdistuvia riskejä.

MISTÄ ALKAEN SUOSITUSTA SOVELLETAAN?

Suositusta on sovellettu 22. joulukuuta 1986 alkaen.

SÄÄDÖS

Neuvoston suositus 86/666/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, hotellien paloturvallisuudesta (EYVL L 384, 31.12.1986, s. 60–68)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus koskien hotellien paloturvallisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston suosituksen (86/666/ETY) soveltamista (KOM(2001) 348 lopullinen, 27.6.2001)

Viimeisin päivitys: 27.06.2016

Top