Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Melun arviointi ja hallinta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Melun arviointi ja hallinta

Osana melun torjuntaan liittyvää toimintaansa Euroopan unioni määrittelee yhteisen toimintamallin, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia. Toimintamalli perustuu yhteisten menetelmien avulla suoritettavaan melukartoitukseen, väestölle tiedottamiseen ja yhteisiin paikallisella tasolla toteutettaviin toimenpiteisiin. Direktiivin tavoitteena on myös toimia perustana melun vähentämistä koskevien yhteisön toimenpiteiden kehittämiselle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin avulla pyritään vähentämään melua, jolle ihmiset altistuvat erityisesti rakennetuilla alueilla, yleisissä puistoissa tai muilla hiljaisilla alueilla taajamissa, hiljaisilla rakentamattomilla alueilla sekä koulujen, sairaaloiden ja muiden meluherkkien rakennusten ja alueiden lähellä. Direktiiviä ei sovelleta meluun, jonka aiheuttaa melulle altistunut henkilö itse, kotioloissa harjoitettava toiminta tai naapurit, eikä työpaikkameluun, liikennevälineiden sisämeluun tai sotilaallisesta toiminnasta sotilasalueilla aiheutuvaan meluun.

Meluindikaattorit ja niiden arviointimenetelmät

Lden on melun yleistä häiritsevyyttä kuvaava indikaattori, jolla kuvataan melun aiheuttaman häiritsevyyden astetta päivällä, illalla tai yöllä. Lnight on yöajan meluindikaattori, jolla kuvataan unihäiriöitä. Lden- ja Lnight‑meluindikaattoreita käytetään strategisten melukarttojen laatimiseen.

Muita meluindikaattoreita voidaan käyttää akustisessa suunnittelussa ja meluvyöhykejaossa sekä tietyissä direktiivin liitteessä I mainituissa erityistapauksissa.

Lden-ja Lnight‑indikaattorien arvot määritetään käyttämällä direktiivin liitteessä II olevia arviointimenetelmiä. Komissio laatii yhteiset arviointimenetelmät Lden- ja Lnight-arvojen määrittämiseksi. Siihen saakka jäsenvaltiot voivat käyttää omia yhteisten indikaattoreiden määritysmenetelmiään, jos ne ovat liitteen II mukaisia.

Liitteeseen III tehtävissä tarkistuksissa otetaan käyttöön annos-vastesuhteet, joiden avulla voidaan arvioida melun vaikutusta väestöön.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viimeistään 18. heinäkuuta 2005 tiedot Lden- tai Lnight-arvoina ja tarvittaessa Lday- ja Levening-arvoina ilmaistuista voimassa olevista tai suunnitelluista raja-arvoista, jotka koskevat tieliikenne-, raideliikenne-, lentoliikenne- ja teollisuusmelua.

Strateginen melukartoitus

Strategisen melukartan avulla voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti erilaisille melulähteille altistuneen alueen melutilannetta sekä laatia tiettyä aluetta koskevia yleisennusteita. Strategisten melukarttojen on täytettävä direktiivin liitteessä IV asetetut vähimmäisvaatimukset.

Jäsenvaltioiden on julkistettava viimeistään 18. heinäkuuta 2005 tiedot viranomaisista ja elimistä, joiden tehtävänä on melukarttojen laatiminen ja hyväksyminen.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2005 ja sen jälkeen joka viides vuosi alueellaan sijaitsevat tieliikenteen pääväylät, joilla kulkee vuosittain yli 6 miljoonaa ajoneuvoa, raideliikenteen pääväylät, joilla kulkee vuosittain yli 60 000 junaa, suuret lentokentät ja yli 250 000 asukkaan taajamat. Jäsenvaltioiden on laadittava ja tarvittaessa hyväksyttävä viimeistään 30. kesäkuuta 2007 strategiset melukartat tilanteesta, joka vallitsi edellisenä kalenterivuonna näillä pääväylillä ja näissä taajamissa.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 31. joulukuuta 2008 ilmoitettava komissiolle alueellaan olevista yli 100 000 asukkaan taajamista ja kaikista tieliikenteen pääväylistä sekä raideliikenteen pääväylistä. Niiden on laadittava ja tarvittaessa hyväksyttävä viimeistään 30. kesäkuuta 2012 ja sen jälkeen joka viides vuosi edellisen kalenterivuoden tilanteen osoittavat strategiset melukartat, jotka koskevat kaikkia näitä taajamia ja pääväyliä.

Strategisia melukarttoja on tarkasteltava ja ne on tarvittaessa uusittava joka viides vuosi.

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelmilla pyritään melun ja sen vaikutusten hallintaan ja tarvittaessa melun vähentämiseen. Toimintasuunnitelmien on täytettävä direktiivin liitteessä V esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Toimivaltaiset viranomaiset päättävät, mitä toimenpiteitä suunnitelmiin sisältyy. Toimenpiteillä olisi kuitenkin pyrittävä vaikuttamaan ensisijaisiin kohteisiin, joissa raja-arvot ovat ylittyneet tai jotka on yksilöity muilla jäsenmaiden valitsemilla perusteilla. Toimenpiteitä olisi sovellettava erityisesti niihin alueisiin, jotka on määritelty strategisessa melukartoituksessa tärkeimmiksi alueiksi.

Jäsenvaltioiden on julkistettava viimeistään 18. heinäkuuta 2005 tiedot niistä viranomaisista ja elimistä, joiden tehtävänä on toimintasuunnitelmien laatiminen ja tarvittaessa hyväksyminen.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 18. heinäkuuta 2008 laadittava toimintasuunnitelmat niille tieliikenteen pääväylille, joilla kulkee vuosittain yli 6 miljoonaa ajoneuvoa, raideliikenteen pääväylille, joilla kulkee vuosittain yli 60 000 junaa, suurille lentokentille ja yli 250 000 asukkaan taajamille. Jäsenvaltioiden on viimeistään 18. heinäkuuta 2013 laadittava toimintasuunnitelmat kaikille alueellaan oleville suurille taajamille, suurille lentokentille sekä tieliikenteen ja raideliikenteen pääväylille.

Toimintasuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava, jos ilmenee melutilanteeseen oleellisesti vaikuttava tekijä, ja joka tapauksessa vähintään joka viides vuosi.

Kansalaisille suunnattu tiedotus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen toimintasuunnitelmien hyväksymistä järjestetään julkinen kuulemistilaisuus, jonka tulokset otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että strategiset melukartat ja toimintasuunnitelmat asetetaan yleisön saataville tässä käsitellyn direktiivin liitteiden IV ja V sekä ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta annetun direktiivin mukaisesti.

Direktiiviä koskevat kertomukset

Komissio antoi 10. maaliskuuta 2004 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan yhteisön nykyisiä ympäristömelun lähteisiin liittyviä toimenpiteitä (ks. jäljempänä kohta "Muut asiaan liittyvät asiakirjat").

Jäsenvaltiot keräävät melukartat ja toimintasuunnitelmat, ja melukartoista saadut tiedot ja toimintasuunnitelmien tiivistelmät lähetetään komissiolle. Komissio julkaisee joka viides vuosi tiivistelmän melukartoista ja toimintasuunnitelmista saaduista tiedoista. Ensimmäinen kertomus esitetään 18. heinäkuuta 2009.

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 18. heinäkuuta 2009 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta saaduista kokemuksista. Kertomuksessa arvioidaan ympäristömeluun liittyvien yhteisön lisätoimien tarvetta ja ehdotetaan tarvittaessa täytäntöönpanostrategioita. Kertomukseen on sisällytettävä katsaus yhteisön akustisen ympäristön laadusta. Kertomusta on tarkasteltava uudelleen joka viides vuosi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2002/49/EY

18.7.2002

18.7.2002

EYVL L 189, 18.7.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/49/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2011, ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta direktiivin 2002/49/EY 11 artiklan mukaisesti [KOM (2011) 321 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhteisön nykyisistä ympäristömelun lähteisiin liittyvistä toimenpiteistä ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 2002/49/EY 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti [KOM(2004) 160 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 26.10.2011

Top