Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuntogeenisten organismien jäljitettävyys ja merkinnät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muuntogeenisten organismien jäljitettävyys ja merkinnät

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1830/2003 muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa asetetaan sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan, että muuntogeenisiä organismeja* sisältävät tuotteet sekä muuntogeenisistä organismeista valmistetut elintarvikkeet ja rehut voidaan jäljittää tuotanto- ja jakeluketjun kaikissa vaiheissa.

Säännöt koskevat merkitsemistä, ympäristö- ja terveysriskien seurantaa ja mahdollisuutta tarvittaessa poistaa tuotteita markkinoilta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jäljitettävyys

Jäljitettävyys (mahdollisuus jäljittää muuntogeeniset organismit ja muuntogeenisistä organismeista valmistetut tuotteet tuotanto- ja jakeluketjun kaikissa vaiheissa) on tärkeä keino antaa kuluttajille ja elintarvikealan toimijoille tietoa muuntogeenisistä organismeista valmistetuista elintarvikkeista ja rehuista sekä takeet niiden turvallisuudesta. Tarkat merkinnät mahdollistavat asiantuntevien valintojen tekemisen.

Myyjille on asetettu kolme keskeistä vaatimusta:

  • Ostavalle toimijalle on annettava kirjallisesti tieto siitä, että tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja (elintarvikkeiksi tai eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden osalta on annettava ”käyttöä koskeva ilmoitus”).
  • Myyjän on ilmoitettava kullekin muuntogeeniselle organismille asetuksen mukaisesti annettu yksilöllinen tunniste.
  • Myyjän on ilmoitettava muuntogeenisistä organismeista valmistetut (elintarvikkeiden ja rehujen) ainesosat, jos tuotteesta on ainesosaluettelo.

Tiedot on annettavavaiheissa tuotanto- ja jakeluketjun kaikissavaiheissa ja säilytettävä viisi vuotta.

Merkinnät

Muuntogeenisiä organismeja sisältäviin, lopulliselle kuluttajalle tarkoitettuihin tuotteisiin tai esipakattuihin tuotteisiin on lisättävä seuraava merkintä: ”Tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja [tai organismien nimet]”.

Tarkastukset

EU-maiden on tehtävä tarkastuksia ja testejä ja otettava näytteitä sen varmistamiseksi, että muuntogeenisiä organismeja koskevia sääntöjä noudatetaan.

Kunkin maan on myös määrättävä sääntöjen rikkomisesta tehokkaita seuraamuksia. Tuotteita voidaan vetää markkinoilta, jos niillä on ennakoimattomia haitallisia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön.

Euroopan komissio antaa kansallisille viranomaisille teknisiä ohjeita. Komissio ylläpitää muuntogeenisiä organismeja koskevaa oheisaineistoa sisältävää keskusrekisteriä, jonka avulla voidaan havaita EU:ssa sallittuja muuntogeenisiä organismeja. Rekisteri sisältää myös tietoa sellaisista muuntogeenisistä organismeista, jotka eivät ole sallittuja.

Poikkeukset

  • Tuote saa sisältää vähäisiä määriä muuntogeenisiä organismeja (alle 0,9 prosenttia), jos niiden välttäminen on teknisesti mahdotonta.
  • Asetusta ei sovelleta lääkkeisiin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 7. marraskuuta 2003 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavilla jäljitettävyyttä ja merkintöjä koskevia EU:n sääntöjä käsittelevältä verkkosivulta.

KESKEINEN TERMI

* Muuntogeeniset organismit – kasvit tai eläimet, joita on jalostettu muuntamalla niiden solurakennetta tai geeniperimää, jotta niiden tuotto paranisi tai ne kestäisivät paremmin tauteja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24–28)

Asetukseen (EY) N:o 1830/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta – Komission julistus (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1–39). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Muuntogeenisiä organismeja koskevan päätöksentekomenettelyn uudelleentarkastelu (COM(2015) 176 final, 22.4.2015)

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top