Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säilötty maito

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säilötty maito

Osittain tai kokonaan kuivattuihin elintarvikkeena käytettäviin säilöttyihin maitoihin on sovellettava direktiivissä 2001/114/EY säädettyjä erityissäännöksiä. Säännökset täydentävät Euroopan unionin lainsäädännössä elintarvikkeiden merkinnöistä annettuja yleisiä sääntöjä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Säilötty maito määritellään sen koostumuksen ja valmistusmenetelmien perusteella, jotta määriteltyjen tuotteiden kaupallinen käyttö olisi mahdollisimman asianmukaista eikä johtaisi harhaan.

Säilötty maito

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

  • osittain kuivattu maito (makeutettu tai makeuttamaton),
  • kokonaan kuivattu maito (eri rasvapitoisuuksilla).

Lisäksi direktiivissä määritetään tietyissä maissa ja tietyillä kielillä käytetyt erityisnimitykset (ks. direktiivin liite II).

Merkinnät

Direktiivissä mainittujen tuotteiden markkinointiin on sovellettava direktiiviä elintarvikkeiden merkinnöistä ja esillepanosta. Säilötyn maidon pakkausmerkinnöissä on mainittava seuraavat tiedot:

  • rasvapitoisuus painoprosentteina (ei koske maitotiivistettä, makeutettua osittain kuorittua maitotiivistettä eikä kuivattua kuorittua maitoa),
  • rasvattoman kuivatun maitouutteen määrä prosentteina (koskee erilaisia osittain kuivattuja maitoja),
  • laimennusmenetelmä tai ennalleenpalauttamismenetelmä (kuivatun maidon osalta),
  • että tuote ei ole tarkoitettu alle 12 kuukauden ikäisten imeväisten ravinnoksi (kuivatun maidon osalta).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/114/EY

17.1.2002

17.7.2003

EUVL L 15, 17.1.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/61/EY

7.10.2007

31.8.2008

EUVL L 258, 4.10.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti [Virallinen lehti L 287, 29.10.2013].

Asetuksella mukautetaan komission nykyistä, viiteen nk. aamiaisdirektiiviin perustuvaa täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 290 artiklan, jossa siirretään komissiolle lisää valtuuksia, mukaiseksi.

Viimeisin päivitys 29.04.2014

Top