Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hedelmähillot ja makeutettu kastanjasose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hedelmähillot ja makeutettu kastanjasose

Hedelmähilloihin ja makeutettuun kastanjasoseeseen sovelletaan tiettyjä sääntöjä niiden hedelmä- ja sokeripitoisuuden, rikkidioksidin jäämätason ja muiden sallittujen lisäaineiden osalta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/113/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan seuraaviin tuotteisiin: hillo, erikoishillo, hyytelö, erikoishyytelö, marmeladi, hyytelömarmeladi ja makeutettu kastanjasose.

Direktiiviä ei sovelleta konditoriatuotteiden, leivosten ja pikkuleipien valmistamiseen tarkoitettuihin tuotteisiin.

Mainitut tuotteet määritellään niiden koostumuksen perusteella sen varmistamiseksi, että tuotenimitysten käyttö kaupankäynnissä on asianmukaista eikä johda harhaan.

Tuotenimitystä on täydennettävä ilmoituksella käytetystä yhdestä tai useammasta hedelmälajista painomäärän mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan käytettyjä hedelmälajeja koskeva ilmoitus kuitenkin korvata ilmaisulla sekahedelmiä, vastaavalla ilmaisulla tai ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien lukumäärä.

Lisäksi hillojen, hyytelöiden, marmeladien ja makeutetun kastanjasoseen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • hedelmäpitoisuus 100 grammaa tuotetta kohden,
  • sokerin kokonaispitoisuus, jos sokerien ravitsemuksellista väitettä ei ole annettu pakkausmerkinnöissä direktiivin 90/496/ETY mukaisesti,
  • rikkidioksidin jäämätaso, kun se ylittää 10 mg/kg.

Direktiivin liitteessä II vahvistetaan luettelo sallituista lisäaineista, kuten hunaja, sokeri, hedelmämehu ja tietyt alkoholit.

Jäsenvaltiot eivät saa estää direktiivin säännösten mukaisten tuotteiden markkinointia.

Tausta

Direktiivi on osa ohjelmaa, jolla tähdätään tiettyjen elintarvikkeisiin liittyvien alakohtaisten direktiivien yksinkertaistamiseen. Siinä otetaan huomioon elintarvikkeiden merkinnöistä ja mainonnasta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/113/EY

12.1.2002

11.7.2003

EUVL L 10, 12.1.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/84/EY

12.7.2004

EUVL L 219, 19.6.2004

Asetus (EY) N:o 1182/2007

6.11.2007

EUVL L 273, 17.10.2007

Direktiiviin 2001/113/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 287, 29.10.2013).

Asetuksella mukautetaan komission nykyistä, viiteen nk. aamiaisdirektiiviin perustuvaa täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 290 artiklan, jossa siirretään komissiolle lisää valtuuksia, mukaiseksi.

Viimeisin päivitys 30.04.2014

Top