Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sokerit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sokerit

Euroopan unioni (EU) määrittää yhteiset säännöt tietyistä elintarvikkeina käytetyistä sokereista yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Säännöt koskevat elintarvikkeiden koostumusta, myyntinimitystä, merkintöjä ja esillepanoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/111/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä elintarvikkeina käytetyistä sokereista. (EUVL L 10, 12.1.2002).

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä 2001/111/EY parannetaan tiettyjen syötävien sokerien merkintöjä kuluttajien tiedonsaannin lisäämiseksi ja harhaanjohtavien merkintöjen estämiseksi. Direktiivi ei vaikuta elintarvikkeiden merkintöjä koskeviin yleisiiin määräyksiin.

Sokerit

Direktiivissä 2001/111/EY määritellään seuraavat yksitoista sokerilajia:

 • puolivalkoinen sokeri,
 • sokeri (valkoinen sokeri),
 • erikoisvalkoinen sokeri,
 • sokeriliuos,
 • inverttisokeriliuos,
 • inverttisokerisiirappi,
 • tärkkelyssiirappi,
 • kuivattu tärkkelyssiirappi,
 • dekstroosimonohydraatti,
 • dekstroosi tai vedetön dekstroosi,
 • fruktoosi.

Jokaisella lajilla on omat koostumusta koskevat ominaispiirteensä, ja niiden pakkaamiseen ja merkintöihin sovelletaan sen mukaisesti eri sääntöjä.

Merkinnät

Direktiivissä 2001/111/EY annetaan tiettyjä erityissäännöksiä alle 20 grammaa painaville esipakatuille tuotteille, sokeriliuoksille, kiteiselle inverttisokerisiirapille ja tietyille tuotteille, jotka sisältävät yli 5 prosenttia fruktoosia. Alle 20 grammaa painavien esipakattujen tuotteiden nettopainoa ei tarvitse ilmoittaa merkinnässä. Merkinnässä on kuitenkin mainittava sokeriliuoksessa, inverttisokeriliuoksessa tai inverttisokerisiirapissa olevan kuiva-aineen ja inverttisokerin määrä. Lisäksi merkinnässä on oltava laatua kuvaava ilmaisu kiteytetty sellaisesta inverttisokerisiirapista, jossa on kiteitä liuoksessa. Glukoosisiirapit (kuivatut glukoosisiirapit mukaan luettuina), jotka sisältävät fruktoosia yli 5 prosenttia kuiva-aineesta, on merkittävä joko tärkkelys-fruktoosisiirapiksi tai fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi tai kuivatuksi tärkkelys-fruktoosisiirapiksi tai kuivatuksi fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi sen osoittamiseksi, sisältääkö siirappi enemmän tärkkelystä vai fruktoosia.

Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä määriteltyjä tuotteita koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä.

Taustaa

Direktiivi on osa ohjelmaa, jolla tähdätään tiettyjen elintarvikkeisiin liittyvien alakohtaisten direktiivien yksinkertaistamiseen, jotta huomioon otettaisiin ainoastaan olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä voidakseen liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2001/111/EY

12.1.2002

11.7.2003

EUVL L 10, 12.1.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta. (EUVL L 287, 29.10.2013).

 • Asetuksella mukautetaan komission nykyistä, viiteen nk. aamiaisdirektiiviin perustuvaa täytäntöönpanovaltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) ja erityisesti sen 290 artiklan, jossa siirretään komissiolle lisää valtuuksia, mukaiseksi.

Viimeisin päivitys 29.04.2014

Top