Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n hunajan merkintöjä koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n hunajan merkintöjä koskevat säännöt

Euroopan unioni (EU) on määritellyt hunajaa koskevat erityissäännöt elintarvikelainsäädännössään.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2001/110/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, hunajasta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on määritellyt hunajaa koskevat erityissäännöt elintarvikelainsäädännössään.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Hunajan koostumusta ja määritelmää koskevien sääntöjen lisäksi direktiivissä on täsmennetty eri hunajalajit, joita voidaan myydä asianmukaisilla nimillä, sekä määritelty merkintöjä, tietojen esittämistä ja alkuperätietoja koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä täydennetään EU:n yleisiä elintarvikemerkintöjä koskevia sääntöjä, jotka on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1169/2011. Merkinnöissä on annettava olennaiset kuluttajatiedot, ja niiden on sisällettävä erityisesti hunajan alkuperämaa sekä liitteessä I määritellyt tuotenimet.

Määritelmä

Hunajalla tarkoitetaan luontoperäistä makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen (Apis mellifera) on tuottanut kukkien medestä tai kasvien elävien osien eritteistä tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien kasvien elävillä osilla olevista eritteistä, ja jota mehiläiset keräävät, muuntavat yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa, saostavat, kuivaavat, varastoivat sekä jättävät kehittymään ja kypsymään hunajakennoihin.

Koostumus

Kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan tai mihin tahansa elintarvikkeena käytettävään tuotteeseen sisältyvänä, sen on täytettävä direktiivin liitteessä II määritellyt koostumusta koskevat kriteerit.

Direktiivin 2014/63/EU mukaisesti siitepöly on hunajalle ominainen osatekijä eikä siis hunajan ainesosa.

Merkinnät

Direktiivissä 2014/63/EU määritellään myös merkintävaatimukset, kun hunaja on peräisin useammasta kuin yhdestä EU-maasta tai kolmannesta maasta. Näissä tapauksissa pakollinen merkintä voidaan korvata tapauksen mukaan jollakin seuraavista merkinnöistä:

  • ”EU:sta peräisin olevan hunajan sekoitus”,
  • ”EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus”,
  • ”EU:sta ja EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus”.

Joissakin tapauksissa näiden nimitysten sijaan voidaan käyttää pelkkää nimitystä ”hunaja” (lukuun ottamatta ”suodatettua hunajaa”*, ”kennohunajaa”**, ”palahunajaa”*** ja ”taloushunajaa”****).

Merkintöjä voidaan täydentää seudulliseen, alueelliseen tai topografiseen alkuperään tai kukka- tai kasvialkuperään tai erityisiin laatuvaatimuksiin liittyvillä tiedoilla (lukuun ottamatta ”suodatettua hunajaa” ja ”taloushunajaa”).

Direktiivi 2014/63/EU antaa Euroopan komissiolle mahdollisuuden hyväksyä lisälainsäädäntöä (delegoituja säädöksiä) määrittelemällä kaksi kriteeriä ilmaisulle ”pääasiallisesti”, kun kyse on hunajan kukka- tai kasvialkuperästä ja siitepölyn vähimmäissisällöstä suodatetussa hunajassa vieraan orgaanisen tai epäorgaanisen aineen poistamisen jälkeen.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä 2001/110/EY on sovellettu 1.2.2002 alkaen. Direktiiviä 2014/63/EU on sovellettu 23.6.2014 alkaen. Ennen 24.6.2015 markkinoille saatetun ja merkinnöillä varustetun hunajan myynti on sallittua varastojen loppumiseen asti.

KESKEISET KÄSITTEET

* suodatettu hunaja: hunaja, joka on saatu poistamalla vierasta epäorgaanista tai orgaanista ainetta siten, että merkittävä osa siitepölystä on poistettu.

** kennohunaja: hunaja, jota mehiläiset varastoivat hunajakakuissa tai ainoastaan mehiläisvahaa sisältäviin pohjakakkulevyihin, ja jota myydään kokonaisina kakkuina tai kakun palasina.

*** palahunaja tai leikattu kennohunaja: hunaja, joka sisältää yhden tai useamman palan kennohunajaa.

**** taloushunaja: merkinnässä on oltava tuotenimikkeen yhteydessä maininta ”ainoastaan ruoanlaittoon”.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Direktiivi 2001/110/EY

1.2.2002

31.7.2003

EYVL L 10, 12.1.2002, s. 47-52

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2014/63/EU

23.6.2014

24.6.2015

EUVL L 164, 3.6.2014, s. 1-5

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18-63).

Viimeisin päivitys: 20.02.2015

Top