Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muuntogeeniset organismit – yksilölliset tunnisteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muuntogeeniset organismit – yksilölliset tunnisteet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EY) N:o 65/2004 muuntogeenisten organismien yksilöllisistä tunnisteista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään, että kullekin markkinoille tuodulle muuntogeeniselle organismille* (GMO) on luotava oma viivakoodin kaltainen yksilöllinen tunniste*. Tämä on GMO:ista koostuvien elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyyden* ja merkitsemisen kannalta keskeinen tekijä, jolla pyritään lisäämään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja suojaamaan terveyttä ja ympäristöä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Johdonmukaisuuden säilyttämiseksi kansainvälisen kehityksen kanssa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön BioTrack-tietokannassa ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjassa vahvistetussa bioturvallisuutta koskevassa tiedonvälitysjärjestelmässä käytetään yksilöllisten tunnisteiden malleja.

Hakiessaan uutta GMO:n markkinoille saattamista koskevaa lupaa hakijan on ennen määrätyn mallin mukaisen yksilöllisen tunnisteen luomista tarkistettava tietokannoista, onko kyseiselle GMO:lle jo osoitettu yksilöllinen tunniste.

Jos GMO:n markkinoille saattamiseen myönnetään lupa, Euroopan komissio ilmoittaa yksilöllisestä tunnisteesta bioturvallisuutta koskevaan tiedonvälitysjärjestelmään ja se kirjataan EU:n hyväksyttyjen GMO:ien rekisteriin.

Kaikille ennen asetuksen voimaantuloa hyväksytyille GMO:ille on osoitettu asetuksen säännösten mukaiset yksilölliset tunnisteet.

Yksilöllisen tunnisteen malli, joka sisältää yhdeksän aakkosnumeerista merkkiä, määritellään asetuksen liitteessä. Ensimmäiset kaksi tai kolme merkkiä edustavat yhtiön tai organisaation nimeä. Toinen osa, joka käsittää viisi tai kuusi merkkiä, edustaa muunnostapahtumaa*, ja viimeinen osa muodostuu yhdestä tarkistusnumerosta. Osat erotetaan toisistaan ajatusviivalla seuraavasti: MON-00603-1.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 16. tammikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavana jäljitettävyyttä ja merkitsemistä koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Yksilöllinen tunniste: kullekin GMO:lle osoitettava yhdeksänmerkkinen aakkosnumeerinen koodi, josta GMO on helposti tunnistettavissa tuotteen pakkausmerkinnöistä.

* Muuntogeeniset organismit: kasveja tai eläimiä, joita on jalostettu tuottavuuden tai tautikestävyyden parantamiseksi muuttamalla niiden solu- tai geenirakennetta.

* Jäljitettävyys: GMO:t ja niistä valmistetut tuotteet voidaan jäljittää koko tuotanto- ja jakeluketjussa, mikä helpottaa niiden tarkkaa merkitsemistä.

* Muunnostapahtuma: termi, jota käytetään geneettisesti muunnettujen viljakasvilajikkeiden ja muiden organismien erottamiseen.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 14–25).

Komission asetukseen (EY) N:o 641/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24–28). Ks. konsolidoitu toisinto

Viimeisin päivitys: 12.04.2016

Top