Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 258/97 uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä pyritään yhtenäistämään sallittuja uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia koskevat säännöt EU:n tasolla.
 • Se edellyttää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista tekemään testejä, joilla varmistetaan, ettei kyseisiin tuotteisiin liity ympäristövaaroja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tässä asetuksessa tarkoitetut uuselintarvikkeet ja uudet ainesosat ovat elintarvikkeita ja ainesosia, joita ei vielä käytetä yleisesti ihmisravinnoksi.

Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat

Asetus koskee seuraaviin luokkiin kuuluvia uuselintarvikkeita ja elintarvikkeiden uusia ainesosia:

 • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joilla on uusi tai muunneltu perusmolekyylirakenne
 • mikro-organismeista, sienistä tai levistä koostuvat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat
 • kasveista koostuvat tai niistä peräisin olevat elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat sekä eläimistä peräisin olevat ainesosat
 • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joiden ravintoarvoa, aineenvaihduntaa tai ei-toivottujen aineiden pitoisuutta on muutettu merkittävästi tuotantomenetelmän aikana.

Asetusta ei sovelleta elintarvikelisäaineisiin, elintarvikearomeihin, uuttoliuottimiin eikä elintarvike-entsyymeihin. Muuntogeeniset organismit (GMO) eivät kuulu enää tämän asetuksen soveltamisalaan, vaan ne on siirretty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan.

Asetuksen (EY) N:o 258/97 soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat eivät saa

 • aiheuttaa vaaraa kuluttajalle
 • harhauttaa kuluttajaa
 • tuottaa kuluttajalle ravitsemuksellista haittaa.

Arviointimenettely

Asetuksessa tarkoitetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat arvioidaan ennen niiden markkinoille saattamista EU:n menettelyä noudattaen.

Tämän menettelyn mukaisesti sen EU-maan toimivaltainen elin, jolle hakemus on esitetty, tekee ensiarvioinnin ja päättää mahdollisen täydentävän arvioinnin tarpeesta. Jos komissio tai muut EU-maat eivät esitä vastalauseita eikä täydentävää arviointia vaadita, EU-maa ilmoittaa hakijalle, että tämä voi saattaa tuotteen markkinoille. Päinvastaisessa tapauksessa tarvitaan lupapäätös. Päätöksen tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) komission ehdottamia toimenpiteitä noudattaen.

Päätöksessä määritellään luvan laajuus ja tarkennetaan tarvittaessa asianomaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttöehdot, nimi, ominaispiirteet sekä merkintöjä koskevat vaatimukset.

Jos uuselintarvikkeella tai elintarvikkeen ainesosalla voi olla vaikutusta kansanterveyteen, sitä koskevista päätöksistä tai säännöistä on pyydettävä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisenlausunto.

Merkinnät

Asetuksessa vahvistetaan uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, jotka täydentävät Euroopassa noudatettavia yleisiä elintarvikkeiden merkintävaatimuksia.

Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien merkinnöissä on ilmoitettava, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta EU:n säännöksissä asetettuihin yleisiin elintarvikkeiden merkintävaatimuksiin

 • kaikista elintarvikkeen ominaisuuksista kuten koostumuksesta, ravintoarvosta tai käyttötarkoituksesta
 • aineksista, jotka voivat vaikuttaa joidenkin väestöryhmien terveyteen
 • aineksista, joihin liittyy eettisiä varauksia.

Keskeyttämismenettely

Jos jokin EU-maa katsoo, että uuselintarvikkeen tai elintarvikkeen uuden ainesosan käyttö aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, se voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa tai käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön alueellaan. Se ilmoittaa asiasta komissiolle, joka ryhtyy toimenpiteisiin markkinoille saattamisen sallimista koskevan menettelyn mukaisesti.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2015/2283 kumotaan asetus (EY) N:o 258/97 1. tammikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 14. toukokuuta 1997 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy Euroopan komission uuselintarvikkeita käsittelevältä verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista (EUVL L 43, 14.2.1997, s. 1–6).

Asetukseen (EY) N:o 258/97 tehdyt muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top