Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden luonnonmukainen tuotanto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden luonnonmukainen tuotanto

Asetuksen tavoitteena on luoda yhdenmukainen kehys luonnonmukaisten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotantoa, etiketöintiä ja valvontaa varten, jotta kuluttajien luottamus näihin tuotteisiin paranisi ja jotta kilpailu tuottajien välillä olisi rehtiä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetus sisältää oikeudellisen kehyksen luonnonmukaisilla tuotantotavoilla saatuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita varten.

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin, jos niissä on tai tulee olemaan merkintöjä, joilla viitataan luonnonmukaisiin tuotantotapoihin:

  • jalostamattomat kasvinviljelytuotteet ja jalostamattomat eläintuotteet
  • tuotantoeläimet
  • ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet, jotka on valmistettu pääosin yhdestä tai useammasta kasvi- ja/tai eläinperäisestä ainesosasta
  • rehu, rehuseokset ja rehuaiheet, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 223/2003 vaatimukset.

Asetusta ei sovelleta lemmikkieläinten ruokiin, turkiseläinten rehuihin eikä vesiviljelyeläimiin.

Tuotantoa koskevat säännöt

Tuotteessa, sen ainesosissa tai rehuaineissa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä, jos etiketöinnissä, mainonnassa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta tai sen ainesosia kuvaillaan niillä merkinnöillä, joita jäsenvaltiossa käytetään ja joilla ostajan annetaan ymmärtää, että tuote tai sen ainesosat on tuotettu asetuksessa esitettyjen tuotantosääntöjen mukaisesti.

Asetuksen liitteessä I täsmennetään luonnonmukaisen tuotannon periaatteet kasvituotteita, tuotantoeläimiä (naudat, siat, vuohet, lampaat, hevoseläimet ja siipikarja), mehiläisiä ja kaikkia niistä johdettuja tuotteita varten. Siinä annetaan kriteerit tietyistä kyseisten eläinten tuottamiseen liittyvistä seikoista, kuten rodun, rehun ja eläinlääkkeiden valinnasta luonnonmukaista tuotantoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Liitteessä I selvitetään aineet, joita saa käyttää torjunta-aineina, lannoitteina, eläinten rehuna ja pesuaineina sekä mahdolliset poikkeukset. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan hyväksyttyjen aineiden luettelojen laajentamisen ehdot.

Asetuksessa säädetään, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan saa viitata ainoastaan, jos tuote on saatu ja tarkastettu asetuksen sääntöjen mukaisesti, tuote ei sisällä muita kuin liitteissä mainittuja aineita, tuote ei valmistuksen aikana ole ollut alttiina ionisoivalle säteilylle ja jos tuotetta ei ole valmistettu käyttäen muuntogeenisiä organismeja tai niistä johdettuja tuotteita, jotka eivät ole yhdenmukaisia luonnonmukaisen tuotantotavan kanssa (ks. asetus (EY) N:o 1804/1999).

Valvonta ja merkinnät tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Tuotantosääntöjen noudattamista valvotaan säännöllisistä tarkastuksista muodostuvan järjestelmän avulla. Sen mukaan toimijan, joka tuottaa, valmistaa, varastoi tai tuo maahan kolmannesta maasta luonnonmukaisia tuotteita, on ilmoitettava tästä toiminnasta jäsenvaltion nimittämälle julkiselle tai tehtävään hyväksytylle yksityiselle viranomaiselle. Tarkastusviranomaisten on toteutettava vähintään asetuksen liitteessä III määrätyt varo- ja tarkastustoimenpiteet. Tuotantoeläinten lihan tuottamisen osalta asetuksessa täsmennetään, että jäsenvaltioiden on huolehdittava tuotteiden jäljitettävyydestä kautta koko tuotantoketjun, valmistuksen ja jalostuksen.

Asetuksen liitteessä V esitellään merkinnät, joilla vahvistetaan, että tuote kuuluu tällä asetuksella täytäntöönpantuun tarkastusjärjestelmään. Lisäksi siinä esitellään EU:n luomutunnuksen eri versiot, jotka voidaan liittää näiden merkintöjen yhteyteen. Lähiaikoina voimaan tulevan uuden säännöstön mukaan luomutunnuksen käyttö tulee pakolliseksi kaikissa luomutuotteissa. Siihen voidaan liittää sekä kansallisia että yksityisiä tunnuksia.

Lisäksi asetuksessa säädetään järjestelmästä, jonka avulla voidaan varmistaa, että kolmansista maista tuotujen tuotteiden tuotantomenetelmään ja kaupan pitämiseen on sovellettu vastaavia tuotanto- ja tarkastussääntöjä kuin yhteisön tuotteisiin. Nämä kolmannet maat luetellaan komission päätöksellä laaditussa luettelossa.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa asetuksen säännösten mukaisten tuotteiden kaupan pitämistä.

Täytäntöönpano

Asetuksen täytäntöönpanossa komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Viitteet

Säädös

Voimaantulopäivä

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 2092/91

22.7.1991

-

EYVL L 198, 22.7.1991

Muutossäädökset

Voimaantulopäivä

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 2083/92

24.7.1992

-

EYVL L 208, 24.7.1992

Asetus (ETY) N:o 3713/92

1.1.1993

-

EYVL L 378, 23.12.1992

Asetus (EY) N:o 1468/94

28.6.1994

-

EYVL L 159, 28.6.1994

Asetus (EY) N:o 529/95

1.3.1995

-

EYVL L 54, 10.3.1995

Asetus (EY) N:o 1935/95

12.8.1995

-

EYVL L 186, 5.8.1995

Asetus (EY) N:o 1804/99

24.8.1999

-

EYVL L 222, 24.8.1999

Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Asetus (EY) N:o 223/2003

26.2.2003

-

EUVL L 3, 6.2.2003

Asetus (EY) N:o 392/2004

10.3.2004

-

EUVL L 65, 3.3.2004

Asetus (EY) N:o 746/2004

24.4.2004

-

EUVL L 122, 26.4.2004

Asetus (EY) N:o 1567/2005

6.10.2005

-

EUVL L 252, 28.9.2005

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 1991/2006

6.1.2007

-

EUVL L 411, 30.12.2006

Asetus (EY) N:o 1997/2006

4.1.2007

-

EUVL L 379, 28.12.2006

LIITTEIDEN MUUTOKSET

- Liite I – luonnonmukaisen tuotannon periaatteet tiloilla:

Asetus (ETY) N:o 1535/92 [EYVL L 162, 16.6.1992]

Asetus (ETY) N:o 2608/93 [EYVL L 239, 24.9.1993]

Asetus (EY) N:o 1202/95 [EYVL L 119, 30.5.1995]

Asetus (EY) N:o 1900/98 [EYVL L 247, 5.9.1998]

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

Asetus (EY) N:o 1073/2000 [EYVL L 119, 20.5.2000]

Asetus (EY) N:o 473/2002 [EYVL L 75, 15.3.2002]

Asetus (EY) N:o 223/2003 [EYVL L 31, 6.2.2003]

Asetus (EY) N:o 599/2003 [EUVL L 85, 2.4.2003]

Asetus (EY) N:o 2277/2003 [EUVL L 336, 23.12.2003]

Asetus (EY) N:o 2254/2004 [EUVL L 385, 29.12.2004]

Asetus (EY) N:o 1294/2005 [EUVL L 205, 6.8.2005]

Asetus (EY) N:o 699/2006 [EUVL L 121, 6.5.2006]

Asetus (EY) N:o 1851/2006 [EUVL L 355, 15.12.2006]

Asetus (EY) N:o 394/2007 [EUVL L 98, 13.4.2007]

Asetus (EY) N:o 1319/2007 [EUVL L 293, 10.11.2007].

- Liite II – Sallitut maanparannusaineet ja lannoitteet:

Asetus (ETY) N:o 1535/92 [EYVL L 162, 16.6.1992]

Asetus (ETY) N:o 2608/93 [EYVL L 239, 24.9.1993]

Asetus (EY) N:o 2381/94 [EYVL L 255, 1.10.1994]

Asetus (EY) N:o 1488/97 [EYVL L 202, 30.7.1997]

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

Asetus (EY) N:o 1073/2000 [EYVL L 119, 20.5.2000]

Asetus (EY) N:o 436/2001 [EYVL L 63, 3.3.2001]

Asetus (EY) N:o 473/2002 [EYVL L 75, 15.3.2002]

Asetus (EY) N:o 599/2003 [EUVL L 85, 2.4.2003]

Asetus (EY) N:o 2277/2003 [EUVL L 336, 23.12.2003]

Asetus (EY) N:o 1318/2005 [EUVL L 210, 12.8.2005]

Asetus (EY) N:o 1916/2005 [EUVL L 307, 25.11.2005]

Asetus (EY) N:o 592/2006 [EUVL L 104, 13.4.2006]

Asetus (EY) N:o 807/2007 [EUVL L 181, 11.7.2007]

Asetus (EY) N:o 404/2008 [EUVL L 120, 7.5.2008].

- Liite III – Tarkastusta koskevat vähimmäisvaatimukset ja varotoimenpiteet:

Asetus (ETY) N:o 1535/92 [EYVL L 162, 16.6.1992]

Asetus (ETY) N:o 2608/93 [EYVL L 239, 24.9.1993]

Asetus (EY) N:o 1202/95 [EYVL L 119, 30.05.1995]

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

Asetus (EY) N:o 2491/2001 [EYVL L 337, 20.12.2001]

Asetus (EY) N:o 223/2003 [EYVL L 31, 6.2.2003]

Asetus (EY) N:o 2277/2003 [EUVL L 336, 23.12.2003]

Asetus (EY) N:o 1336/2005 [EUVL L 211, 13.8.2005]

Asetus (EY) N:o 1991/2006 [EUVL L 411, 30.12.2006]

Asetus (EY) N:o 1997/2006 [EUVL L 379, 28.12.2006]

Asetus (EY) N:o 1517/2007 [EUVL L 335, 20.12.2007].

- Liite V – Merkinnät tuotteiden tarkastusjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta:

Asetus (EY) N:o 331/2000 [EYVL L 48, 19.2.2000]

Asetus (EY) N:o 746/2004 [EUVL L 122, 26.4.2004]

Asetus (EY) N:o 1481/2004 [EUVL L 272, 20.8.2004] Asetus (EY) N:o 1791/2006 [EUVL L 363, 20.12.2006].

- Liite VI – Käsittelyn aikana sallitut maataloudesta peräisin olevat ainesosat ja muut kuin maataloudesta peräisin olevat ainesosat:

Asetus (ETY) N:o 207/93 [EYVL L 25, 2.2.1993]

Asetus (EY) N:o 468/94 [EYVL L 59, 3.3.1994]

Asetus (EY) N:o 1201/95 [EYVL L 119, 30.5.1995]

Asetus (ETY) N:o 418/96 [EYVL L 059, 8.3.1996]

Asetus (EY) N:o 1488/97 [EYVL L 202, 30.7.1997]

Asetus (EY) N:o 330/1999 [EYVL L 40, 13.2.1999]

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

Asetus (EY) N:o 1073/2000 [EYVL L 119, 20.5.2000]

Asetus (EY) N:o 1437/2000 [EYVL L 161, 1.7.2000]

Asetus (EY) N:o 2020/2000 [EYVL L 241, 26.9.2000]

Asetus (EY) N:o 473/2002 [EYVL L 75, 15.3.2002]

Asetus (EY) N:o 1481/2004 [EUVL L 272, 20.8.2004]

Asetus (EY) N:o 780/2006 [EUVL L 137, 25.5.2006]

Asetus (EY) N:o 123/2008 [EUVL L 38, 13.2.2008].

- Liite VII – Eläinten enimmäismäärä hehtaaria kohti

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

- Liite VIII – Eri lajeilla käytettäviä eläinsuojia koskevat erityispiirteet

Asetus (EY) N:o 1804/1999 [EYVL L 222, 24.8.1999]

Asetukseen (ETY) N:o 2092/91 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Uusi säädöskehys:

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta [EUVL L 189, 20.7.2007].

Asetuksessa vahvistetaan luonnonmukaisten tuotteiden uusi säädöskehys. Siinä säädetään tuotantoon sovellettavista tavoitteista ja periaatteista sekä annetaan tuotantoa, pakkausmerkintöjä, valvontaa ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia sääntöjä. Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma

Maataloudesta peräisin olevien muiden kuin luonnonmukaisten ainesosien käyttö:

Asetus (EY) N:o 207/93 [EYVL L 25, 2.2.1993].

Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, jossa luetellaan tietyt ainesosat, joita voi sisältyä luonnonmukaisiin tuotteisiin (erityisesti muihin kuin maataloudesta peräisin oleviin sekä niihin maataloustuotteisiin, joita yhteisössä ei tuoteta luonnonmukaisella tavalla riittävästi) sekä tuotteet, joita voidaan käyttää luonnonmukaisesti tuotettujen maataloudesta peräisin olevien ainesosien jalostukseen.

Perussäädökseen on tehty muutoksia ja oikaisuja. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Tuonti kolmansista maista (soveltamissäännöt):

Asetus (EY) N:o 3457/92 [EYVL L 350, 1.12.1992].

Komission asetus, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa tuontia varten säädettyä tarkastustodistusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

Asetus (EY) N:o 529/95 [EYVL L 54, 10.3.1995]. Komission asetus, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1995, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan jatkamisesta tietyistä kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta.

Asetus (EY) N:o 1788/2001 [EYVL L 243, 13.09.2001].

Komission asetus, annettu 7 päivänä syyskuuta 2001, tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevassa tuonnissa kolmansista maista.

Perussäädökseen on tehty muutoksia ja oikaisuja. Konsolidoitu toisinto (pdf-muodossa) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Asetus (EY) N:o 345/2008 [EUVL L 108, 18.4.2008]. Komission asetuksessa, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008, vahvistetaan tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Asetus sisältää luettelon niistä kolmansista maista, joilla on lupa tuoda luonnonmukaisia tuotteita yhteisöön, mukaan lukien Argentiina, Australia, Costa Rica, Intia, Israel, Sveitsi ja Uusi-Seelanti. Asetuksessa vahvistetaan jokaiselle näistä maista tiettyjä erittelyitä ja siinä luetellaan laitokset, jotka todistavat, että tuontituotteet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Asetuksessa vahvistetaan myös yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten kolmas maa voi tehdä hakemuksen sen ottamiseksi mukaan maahantuojien luetteloon.

Viimeisin päivitys 10.06.2008

Top