Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeissa olevat vierasaineet: haittavaikutusten minimointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeissa olevat vierasaineet: haittavaikutusten minimointi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 315/93 elintarvikkeissa olevia vierasaineita koskevista EU:n menettelyistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella pyritään suojelemaan kansanterveyttä kieltämällä liian suuria määriä nk. vierasaineiden jäämiä sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Elintarvikkeissa esiintyy vieraita aineita tuotannon jälkeisen käsittelyn tai ympäristön saastumisen seurauksena.
  • EU säätelee vierasaineiden toksikologisesti hyväksyttävää tasoa ja pitää niiden määrän mahdollisimman vähäisenä.
  • Tarkemmin säännellyt tai sellaiset vierasaineet, joissa voi olla ulkopuolisia aineita (esim. hyönteisten jäänteitä ja eläinten karvoja), eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.
  • EU-maa voi toteuttaa tämän asetuksen perusteella rajoittavia toimenpiteitä, jos se epäilee jonkin elintarvikkeessa olevan vierasaineen aiheuttavan vaaraa kansanterveydelle. Sen on ilmoitettava tällaisesta tilanteesta viipymättä muille EU-maille ja Euroopan komissiolle ja perusteltava päätöksensä. Komissio tutkii mahdollisimman pian EU-maan perustelut ja toteuttaa asianmukaiset toimet kuultuaan asiasta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa (nykyään pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea). Komitea avustaa komissiota kaikissa vierasaineita koskevissa asioissa, mukaan lukien suurimpien sallittujen toleranssien vahvistaminen.
  • Asetuksen mukaan tietyille vierasaineille on vahvistettava enimmäismäärät kansanterveyden suojelemiseksi.
  • EU-maat eivät saa kieltää asetuksen säännösten mukaisten elintarvikkeiden kauppaa.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden, kuten nitraatin, lyijyn, kadmiumin, elohopean, arseenin ja melamiinin, enimmäismäärät.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. maaliskuuta 1993 alkaen.

TAUSTAA

Ks. lisätietoa myös vierasaineita koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1–3)

Asetukseen (ETY) N:o 315/93 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komissio asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5–24). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 18.04.2016

Top