Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sallitut makeutusaineet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sallitut makeutusaineet

Yhteisön lainsäädännössä täsmennetään elintarvikkeissa sallitut makeutusaineet sekä niiden käyttöedellytykset. Komissio päivittää säännöllisesti direktiivin liitteessä olevaa sallittujen makeutusaineiden luetteloa alaa koskevien tuoreimpien tieteellisten tietojen perusteella.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/35/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä direktiivi on elintarvikkeiden lisäaineista annetusta puitedirektiivistä johdettu erityisdirektiivi. Direktiiviä sovelletaan elintarvikkeiden lisäaineisiin, joita käytetään antamaan makeaa makua elintarvikkeisiin. Niihin kuuluvat myös erityisravinnoksi tarkoitetut tai pöydässä käytettävät makeutusaineet. Direktiiviä ei sovelleta makeuttaviin elintarvikkeisiin, kuten hunajaan.

Makeutusaineita käytetään sokerin sijasta vähäkaloristen elintarvikkeiden valmistuksessa, elintarvikkeissa, jotka eivät aiheuta kariesta, sokerittomissa elintarvikkeissa niiden varastointi-iän pidentämiseksi ja ruokavaliovalmisteiden valmistuksessa.

Liitteessä on lueteltu makeutusaineet, jotka voidaan saattaa markkinoille, sekä niiden käyttöedellytykset elintarvikkeissa. Määrät viittaavat ainoastaan valmiisiin elintarvikkeisiin.

Makeutusaineita ei saa käyttää direktiivissä 89/398/ETY mainituissa vauvojen ja pikkulasten ruoaksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa, mukaan lukien huonossa terveydentilassa oleville vauvoille ja pikkulapsille tarkoitetut elintarvikkeet, jollei asiasta toisin säädetä.

Jäsenvaltiot ottavat käyttöön säännöllisen valvontajärjestelmän makeutusaineiden kulutuksen seuraamiseksi. Valvontajärjestelmästä saatujen tietojen perusteella tässä direktiivissä säädettyjä makeutusaineiden käyttöedellytyksiä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Polyoleja ja/tai aspartaamia sisältävien pöydässä käytettävien makeutusaineiden merkinnöissä on oltava seuraavat varoitukset:

  • polyolit: "liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia"
  • aspartaami: "sisältää fenyylialaniinin lähteen"
  • aspartaamiasesulfaamisuola: "sisältää fenyylialaniinin lähteen".

Yhteisön säädösten nojalla sallittujen makeutusaineiden on täytettävä direktiivissä 2008/60/EY määritellyt erityiset puhtausvaatimukset.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 94/35/EY

31.12.1995

31.12.1995: direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan ja käytön salliminen.30.6.1996: muiden kuin direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan ja käytön kieltäminen

EYVL L 237, 10.9.1994

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 96/83/EY

26.2.1997

19.12.1997: direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan salliminen.19.6.1998: muiden kuin direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan kieltäminen

EYVL L 48, 19.2.1997

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Direktiivi 2003/115/EY

29.1.2004

29.7.200529.1.2006 (ennen direktiivin voimaantuloa kaupan pidetyt tuotteet)

EUVL L 24, 29.1.2004

Direktiivi 2006/52/EY

15.8.2006

15.2.2008

EUVL L 204, 26.7.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelisäaineista, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006 [KOM(2006) 428 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tulevalla asetuksella yhdenmukaistetaan yhteisön luettelo, joka sisältää kaikki elintarvikkeisiin lisättäväksi sallitut lisäaineet, myös makeutusaineet ja väriaineet. Uudella asetuksella kumotaan kaikki lisäaineita koskevat voimassa olevat säädökset.

Yhteispäätösmenettely (COD/2006/0145)

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelisäaineiden, elintarvike‑entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2006 [KOM(2006) 423 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset sisällytetään yhtenäistettyyn hyväksymismenettelyyn, jota sovelletaan lisäaineisiin, entsyymeihin ja aromeihin.

Jotta uusi lisäaine voidaan hyväksyä tai olemassa oleva hyväksyntä voidaan uusia, arvioinnin on osoitettava, että tuote on turvallinen, teknisesti tarpeellinen ja että se tuo kuluttajalle hyötyjä ja ettei sen käyttö johda kuluttajia harhaan.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tekee riskinarvioinnin uusista hyväksymispyynnöistä.

Elintarvikeketjua käsittelevä pysyvä komitea avustaa komissiota elintarvikelisäaineiden, elintarvike‑entsyymien ja aromien uusien markkinoille saattamista koskevien lupien myöntämisessä.

Yhteispäätösmenettely (COD/2006/0143)

Erityiset puhtausvaatimukset

Direktiivi 2008/60/EY (EYVL L 158, 18.6.2008) – elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityiset puhtausvaatimukset.

Pakkausmerkinnät

Direktiivi 96/21/EY (EYVL L 88, 5.4.1996) Neuvoston direktiivi 96/21/EY, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1996, muiden kuin neuvoston direktiivissä 79/112/ETY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin annetun komission direktiivin 94/54/EY muuttamisesta.

Direktiivissä säädetään, että elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on oltava asianmukainen maininta elintarvikkeen sisältämistä makeutusaineista. Lisäksi direktiivissä säädetään aspartaamia tai polyoleja sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin tehtävistä varoitusmerkinnöistä.

Direktiivi 2008/5/EY [EYVL L 27, 31.1.2008]. Tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin on liitettävä muita kuin direktiivissä 2000/13/EY säädettyjä pakollisia mainintoja (esimerkiksi: "pakattu suojakaasuun", "sisältää fenyylialaniinin lähteen", "sisältää lakritsia" ja niin edelleen), jotta kuluttajat saisivat täydellisemmät tiedot.

Viimeisin päivitys 17.09.2008

Top