Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeissa sallitut lisäaineet: yleinen järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Elintarvikkeissa sallitut lisäaineet: yleinen järjestelmä

Kaikki elintarvikkeissa sallitut lisäaineet ja niiden käyttöä koskevat edellytykset ovat olleet vuodesta 1990 lähtien yhdenmukaistettuja Euroopan unionin tasolla. Tarkoituksena on suojella kuluttajien terveyttä ja taata elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21. joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi 89/107/ETY

Direktiiviä sovelletaan direktiivin liitteessä I lueteltuihin ryhmiin kuuluviin elintarvikelisäaineisiin, joita käytetään ainesosina elintarvikkeen valmistuksessa ja joita on lopullisessa valmisteessa. ("Elintarvikelisäaineella" tarkoitetaan ainetta, jota ei sellaisenaan tavanomaisesti käytetä elintarvikkeena ja jonka lisääminen tarkoituksella johtaa siihen, että aineesta tulee elintarvikkeen osa.)

Elintarvikelisäaineina voidaan käyttää ainoastaan laadittuihin luetteloihin sisältyviä aineita (esimerkiksi säilöntäaineita, emulgointiaineita, makeutusaineita, nostatusaineita) ja vain luetteloissa määritellyin edellytyksin.

Neuvosto antaa

 • muut aineet poissulkevan luettelon lisäaineista, joiden käyttö on sallittua
 • luettelon elintarvikkeista, joihin näitä lisäaineita voidaan lisätä, olosuhteet, joissa niitä voidaan lisätä, sekä tarvittaessa raja-arvot niiden teknologiselle käytölle
 • kantaja-aineina ja liuottimina käytettyjä lisäaineita koskevat säännökset, tarvittaessa myös niiden puhtausvaatimukset.

Komissio päättää toimenpiteistä erityisen menettelyn mukaisesti kuultuaan pysyvää elintarvikekomiteaa. Kyseistä menettelyä sovelletaan päätettäessä

 • lisäaineiden puhtausvaatimuksista
 • (tarvittaessa) analyysimenetelmistä, joilla varmistetaan, että puhtausvaatimukset on täytetty
 • (tarvittaessa) näytteenottomenettelyistä sekä kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista menetelmistä lisäaineiden analysoimiseksi elintarvikkeista
 • muista tarvittavista määräyksistä, joilla varmistetaan, että noudatetaan säännöksiä, joiden mukaan ainoastaan luetteloihin sisältyvät lisäaineet ovat sallittuja.

Direktiivissä määrätään, että jäsenvaltiolla on oikeus toimia, jos se toteaa yksityiskohtaisin perustein, että tietyn lisäaineen käyttö elintarvikkeessa vaarantaa ihmisten terveyden, vaikka käyttö olisi direktiivin mukaista.

Ottaakseen huomioon tieteen ja tekniikan kehityksen direktiiviin sisältyvän luettelon hyväksymisen jälkeen jäsenvaltio voi sallia tietyin edellytyksin alueellaan väliaikaisesti johonkin liitteessä I mainittuun ryhmään kuuluvan mutta luettelosta puuttuvan elintarvikelisäaineen kaupan ja käytön. Edellytyksenä on esimerkiksi, että lupa on voimassa enintään kaksi vuotta.

Direktiivissä asetetaan vaatimukset merkinnöille, jotka on oltava kuluttajille tai elintarvikkeiden valmistajille myytävien lisäaineiden pakkauksissa tai astioissa.

Direktiivi 94/34/EY

Direktiivillä 94/34/EY annetaan jäsenvaltiolle lupa kieltää tiettyjen lisäaineiden käyttö elintarvikkeissa, jotka valmistetaan perinteisin menetelmin jäsenvaltion alueella. Luvan edellytyksenä on, että kielto on ollut voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992 ja ettei kielto vaikuta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin sallittava alueellaan sellaisten elintarvikkeiden tuotanto, joita ei valmisteta perinteisin menetelmin ja jotka on valmistettu elintarvikelisäaineista annettujen direktiivien mukaisesti.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo- ja soveltamispäivä

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/107/ETY

28.12.1988

27.6.1990

EYVL L 40, 11.2.1989

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 94/34/EY

10.9.1994

-

EYVL L 237, 10.9.1994

Asetus (EY) N:o 1882/2003 [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2004/0237]

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus elintarvikelisäaineista annettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 28. heinäkuuta 2006 [KOM(2006) 428 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Uudella asetuksella otetaan käyttöön yhdenmukaistettu luettelo kaikista elintarvikkeissa sallituista lisäaineista, myös väri- ja makeutusaineista. Lisäksi vahvistetaan yhtenäinen hyväksymis- ja arviointimenettely.

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea tutkii kaikki jo sallitut lisäaineet sekä uudet lisäaineet, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen suorittaa kyseisten tuotteiden riskinarvioinnin. Jotta uusi lisäaine voidaan hyväksyä tai olemassa oleva hyväksyntä voidaan uusia, arvioinnin on osoitettava, että tuote on turvallinen, teknisesti tarpeellinen ja että se tuo kuluttajalle hyötyjä ja ettei sen käyttö johda kuluttajia harhaan. Uudella asetuksella kumotaan kaikki lisäaineita koskevat voimassa olevat säädökset (ks. jäljempänä).

Lisäaineita koskeva säännöstö kokonaisuudessaan perustuu seuraaviin direktiiveihin:

 • direktiivi 89/107/ETY
 • direktiivi 95/2/EY (es de en fr)elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista
 • makeutusaineita koskeva direktiivi 94/35/EY
 • väriaineita koskeva direktiivi 94/36/EY (es de en fr)
 • ja päätökseen N:o 292/97/EY (ks. jäljempänä).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 292/97/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen lisäaineiden käyttökieltoa tiettyjen elintarvikkeiden tuotannossa koskevan kansallisen lainsäädännön voimassa pitämisestä [EYVL L 48, 19.2.1997].

Päätöksellä annetaan joillekin jäsenvaltioille lupa soveltaa säännöksiä, joilla kielletään tiettyjen lisäaineiden käyttö sellaisissa elintarvikkeissa, joita pidetään perinteisinä ja joita valmistetaan niiden alueella. Nämä poikkeukset eivät ole ristiriidassa aitoja perinteisiä tuotteita (maataloustuotteita ja elintarvikkeita) (es de en fr) koskevien säännösten kanssa.

Raportit

Raportti [KOM(2001) 542 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission raportti elintarvikelisäaineiden saannista ravinnon kautta Euroopan unionissa, 1. lokakuuta 2001.

Viimeisin päivitys 25.04.2007

Top