Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorit sekä maa- ja metsätalouskoneet: jarrut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorit sekä maa- ja metsätalouskoneet: jarrut

Tässä direktiivissä säädetään työ- ja tieturvallisuutta silmällä pitäen ne säännöt ja vaatimukset, jotka mahdollistavat traktorien tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamisen jarrulaitteisiin.

SÄÄDÖS

Direktiivi 76/432/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1976, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevien lakien lähentämisestä.

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja kaksi akselia, ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6-40 kilometriä tunnissa.

EU-maat eivät saa kieltäytyä myöntämästä EY:n tai kansallista hyväksyntää traktorille sen jarrulaitteisiin liittyvistä syistä, mikäli ne täyttävät direktiivin liitteissä I-IVsäädetyt tekniset vaatimukset. Sama koskee kyseisten traktorien rekisteröintiä, myyntiä, käyttöönottoa ja käyttöä.

Liitteet sisältävät seuraavat tiedot:

  • Liite I: määritelmät, EY-tyyppihyväksynnän hakeminen, EY-tyyppihyväksyntä, rakenne ja asennusvaatimukset
  • Liite II: jarrutestit ja jarrulaitteiden suorituskyky
  • Liite III: jousijarru
  • Liite IV: mekaanisella jarrusylinterin lukituksella toimiva seisontajarru (lukituslaite)
  • Liite V: mallin tyyppihyväksyntätodistus.

Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Tarkistukset liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyväksyttiin direktiivissä 74/150/ETY säädetyn menettelyn mukaisesti. Kyseinen direktiivi on sittemmin kumottu ja korvattu direktiivillä 2003/37/EY.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, kumotaan direktiivi 76/432/ETY ja direktiivi 2003/37/EY 1.1.2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 76/432/ETY

8.5.1976

1.1.1977

EYVL L 122, 8.5.1976

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 82/890/ETY

31.12.1982

21.6.1984

L 378, 31.12.1982

Direktiivi 96/63/EY

25.10.1996

1.10.1997

L 253, 5.10.1996

Direktiivi 97/54/EY

30.10.1997

22.9.1998

EYVL L 277, 10.10.1997

Kumottu maatalouden ja metsätalouden ajoneuvoista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, (EUVL L 60, 2.3.2013).

Viimeisin päivitys 30.06.2014

Top