Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorit ja maa- tai metsätalouskoneet: eteen asennetut suojarakenteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorit ja maa- tai metsätalouskoneet: eteen asennetut suojarakenteet

Euroopan unioni yhtenäistää kapearaiteisten traktorien eteen asennettavien kaatumissuojarakenteiden tekniset vaatimukset ensisijaisena tavoitteenaan työ- ja tieturvallisuuden takaaminen

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan kapearaiteisiin traktoreihin eli traktoreihin, joiden pienin raideväli on alle 1 150 mm, lastiton paino 600-3 000 kg ja maavara enintään 600 mm mitattuna etu- ja taka-akselien välisestä alimmasta kohdasta tasauspyörästö huomioon ottaen.

Jäsenvaltio ei saa kieltää traktorin myyntiä, rekisteröintiä, käyttöönottoa tai käyttöä taikka evätä EY- tai kansallista tyyppihyväksyntää, mikäli laite täyttää direktiivin vaatimukset. Kaikkiin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin traktoreihin on asennettava suojarakenne kaatumisen varalta.

Rakenne- ja testausvaatimukset

Liitteissä I ja II vahvistetaan rakenne- ja testausmenetelmät sekä EY-osatyyppihyväksynnän ja tyyppihyväksynnän ehdot. Jäsenvaltioiden on annettava kunkin kaatumisen varalta asennetun suojarakenteen ja sen traktoriin kiinnityksen osalta traktorin tai kaatumissuojarakenteen valmistajalle tai sen valtuutetulle edustajalle EY-osatyyppihyväksyntämerkki (liitteessä VII esitetyn mallin mukaan).

Kun kaatumissuojarakenteessa tai sen kiinnityksessä traktoriin on EY-osatyyppihyväksyntämerkki ja se täyttää liitteessä IX määrätyt edellytykset, ei sen saattamista markkinoille voida kieltää.

Jäsenvaltio voi kuitenkin kieltää saattamasta markkinoille kaatumissuojarakenteita, joissa on osan ETY-tyyppihyväksyntä, mutta jotka poikkeavat hyväksytystä tyypistä.

Kuukausittain jaettavat tiedot

Jäsenvaltioiden on lähetettävä muille jäsenvaltioille jäljennös jokaisesta (liitteessä VIII olevan mallin mukaisesta) osan tyyppihyväksyntätodistuslomakkeesta, jonka perusteella ne ovat joko antaneet osan tyyppihyväksyntätodistuksen tai evänneet sen.

Kumoaminen

167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, kumotaan direktiivi 87/402/ETY 1.1.2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 87/402/ETY

26.6.1987

26.6.1989

EYVL L 220, 8.8.1987

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/681/ETY

3.1.1990

2.1.1991

EYVL L 398, 30.12.1989

Liittymisasiakirja

1.1.1995

-

EYVL C 241, 29.8.1994

Direktiivi 2000/22/EY

24.5.2000

30.6.2001

EUVL L 107, 4.5.2000

Liittymisasiakirja

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2005/67/EY

8.11.2005

31.12.2005

EUVL L 273, 19.10.2005

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUVL L 91, 10.4.2010

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013 (EUVL L 60, 2.3.2013) kumoaa direktiivin 87/402/ETY 1. tammikuuta 2016.

Viimeisin päivitys 30.06.2014

Top