Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perävaunulla varustetut moottoriajoneuvot: sallittu melutaso

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Perävaunulla varustetut moottoriajoneuvot: sallittu melutaso

Tämän direktiivin tarkoituksena on panna yhdenmukaisesti täytäntöön ajoneuvojen melutasoa koskevat Euroopan unionin asetukset.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [EYVL L 42, 23.2.1970].

TIIVISTELMÄ

Direktiivejä sovelletaan kaikkiin tieliikenteeseen tarkoitettuihin, korilla varustettuihin tai ilman sitä oleviin, vähintään nelipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita sekä moottorityökoneita.

Direktiiveissä asetetaan melurajat kyseisten ajoneuvojen mekaanisille osille ja pakojärjestelmille. Sovellettavat raja-arvot ovat 74 dB(A) moottoriajoneuvojen ja 80 dB(A) suuritehoisten tavarankuljetusajoneuvojen osalta.

Sallitut arvot vahvistetaan eri ajoneuvoluokkien mukaan:

 • autot
 • joukkoliikenteen ajoneuvot
 • tavarankuljetusajoneuvot.

Jäsenvaltioiden on julkaistava melutasoarvot tyyppihyväksyntää varten 1. päivään lokakuuta 1994 mennessä.

Näin ollen jäsenvaltiot eivät sallittuun melutasoon ja pakojärjestelmiin liittyvistä syistä saa

 • estää tai kieltää direktiivin säännöksien mukaisten ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä, markkinoille saattamista tai käyttöä;
 • kieltää saattamasta markkinoille pakojärjestelmää tai teknistä yksikköä, joka vastaa tyyppihyväksynnän saanutta tyyppiä.

Jäsenvaltioiden myöntämät verokannustimet, joilla kannustetaan noudattamaan uusia rajoituksia ennen määräaikaa, voidaan hyväksyä, mikäli ne

 • ovat syrjimättömiä
 • ovat määräaikaisia
 • ovat määrältään huomattavasti alhaisempia kuin asennettavan laitteen hinta
 • koskevat ajoneuvoja, joiden varustelu mahdollistaa tulevien eurooppalaisten standardien noudattamisen ennen määräaikaa.

Kunkin ajoneuvotyypin, pakojärjestelmän ja teknisen yksikön (äänenvaimennin ja korvaava pakojärjestelmä) tyyppihyväksyntämenettely:

 • valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on toimitettava hakemus ETY-tyyppihyväksyntää varten;
 • sen on sisällettävä voimassa olevissa direktiiveissä edellytetyt tiedot;
 • eri tyyppihyväksyntätestit on järjestettävä;
 • ajoneuvotyypin, pakojärjestelmän tai teknisen yksikön täyttäessä testin vaatimukset asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää ETY-tyyppihyväksyntätodistuksen.

Tämä direktiivi kumotaan asetuksella (EU) N:o 540/2014 30.6.2027 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 70/157/ETY

10.2.1970

10.8.1971-1.7.1973

EYVL L 42 of 23.2.1970

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 73/350/ETY

16.11.1973

-

EUVL L 321, 22.11.1973

Direktiivi 77/212/ETY

10.3.1977

31.3.1977

EYVL L 66, 12.3.1977

Direktiivi 81/334/ETY

28.4.1981

31.12.1981

EYVL L 131, 18.5.1981

Direktiivi 84/372/ETY

5.7.1984

30.9.1984

EYVL L 196, 26.7.1984

Direktiivi 84/424/ETY

4.9.1984

31.12.1984

EYVL L 238, 6.9.1984

Direktiivi 87/354/ETY

29.6.1987

31.12.1987

EYVL L 192, 11.7.1987

Direktiivi 89/491/ETY

25.7.1989

1.1.1990

EYVL L 238, 15.8.1989

Direktiivi 92/97/ETY

16.11.1992

30.6.1993

EYVL L 371, 19.12.1992

Direktiivi 96/20/ETY

3.5.1996

30.9.1996

EYVL L 92, 13.4.1996

Direktiivi 99/101/EY

17.1.2000

31.3.2000

EYVL L 334, 28.12.1999

Direktiivi2007/34/EY

5.7.2007

5.7.2007

EUVL L 155, 15.6.2007

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014 moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta [EUVL L 158, 27.5.2014].

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top