Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut - yhteisön hyväksymismenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut - yhteisön hyväksymismenettely

1) TAVOITE

Tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä sekä soveltaa yhteisön hyväksymismenettelyä moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin.

2) ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6. helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [EYVL L 42, 23.2.1970].

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston direktiivi 78/315/ETY, 21. joulukuuta 1977 [EYVL L 81, 28.3.1978]

neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, 16. joulukuuta 1980 [EYVL L 375, 31.12.1980]

neuvoston direktiivit 87/358/ETY ja 87/403/ETY, 25. kesäkuuta 1987 [EYVL L 192, 11.7.1987]

neuvoston direktiivi 92/53/ETY, 18. kesäkuuta 1992 [EYVL L 225, 10.8.1992]

komission direktiivi 93/81/ETY, 29. syyskuuta 1993 [EYVL L 264, 23.10.1993]

komission direktiivi 95/54/EY, 31. lokakuuta 1995 [EYVL L 266, 8.11.1995]

neuvoston direktiivi 96/27/EY, 20. toukokuuta 1996 [EYVL L 169, 8.1.1996]

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY, 16. joulukuuta 1996 [EYVL L 18, 21.1.1997]

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY, 22. heinäkuuta 1997 [EYVL L 233, 25.8.1997]

komission direktiivi 98/14/EY, 6. helmikuuta 1998 [EYVL L 91, 25.3.1998].

3) TIIVISTELMÄ

1. Edellä mainitut direktiivit koskevat kaikkia polttomoottorilla toimivien ajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksyntää riippumatta niiden rakentamisen vaiheiden määrästä sekä näihin ajoneuvoihin ja perävaunuihin tarkoitettujen järjestelmien, osien tai osakokonaisuuksien hyväksyntää.

2. Neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti edellä mainitut direktiivit eivät koske yksittäisten ajoneuvojen eivätkä nelipyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntää.

3. Kutakin ajoneuvo-, järjestelmä-, osa- ja osakokonaisuustyyppiä koskeva hyväksymismenettely sisältää:

 • tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen:

- valmistaja jättää hakemuksen vain yhden jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille

- edellä mainittujen direktiivien mukaisesti hakemukseen on liitettävä ilmoituslomake ja tyyppihyväksyntää koskevien erityisdirektiivien mukaiset asiakirjat

- hakemuksessa luokitellaan monivaiheista tyyppihyväksyntää koskevat erityisvaatimukset

 • hyväksymismenettelyn:

- hyväksymisestä päättää kukin jäsenvaltio, jos kyseinen ajoneuvotyyppi on ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen mukainen ja läpäisee erityisdirektiiveissä säädetyt tekniset vaatimukset

- jäsenvaltion on täytettävä hyväksymänsä ajoneuvon osalta laadittu tyyppihyväksyntätodistus sekä testituloksia ja hakijalle ilmoittamista koskevat liitteet

- jäsenvaltio voi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvoja, joiden se katsoo vaarantavan liikenneturvallisuutta

- jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä

 • tyyppihyväksynnän muuttamisen:

- tyyppihyväksyntää koskeva muutos- tai laajennushakemus luovutetaan alkuperäisen hyväksynnän myöntäneelle jäsenvaltiolle

- asiakirjaan tehtävät muutokset riippuvat siitä, onko kyse ajoneuvosta tai järjestelmästä, osasta tai osakokonaisuudesta

- tyyppihyväksynnän jälkeen voidaan tehdä ylimääräisiä testejä ja tarkastuksia, jos jäsenvaltio katsoo niiden olevan tarpeen; tällöin tyyppihyväksyntää koskeva asiakirja ja sen liitteet laaditaan vasta uusien tarkastusten jälkeen

 • vaatimustenmukaisuustodistuksen:

- valmistaja laatii vaatimustenmukaisuustodistuksen tyyppihyväksyntää koskevan todistuksen pohjalta direktiivin liitteiden mukaisesti

- vaatimuksenmukaisuustodistus sisältää yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesti lisätyistä tai muutetuista osista sekä osien ja osakokonaisuuksien mahdollisista käyttörajoituksista

- rekisteröinti- tai verotussyistä jäsenvaltiot voivat vaatia, että vaatimuksenmukaisuustodistukseen lisätään tietoja.

4. Rekisteröinti ja myynti

 • vaatimuksenmukaisuustodistuksen on oltava voimassa, kun

- kyseinen ajoneuvotyyppi saatetaan myyntiin, otetaan käyttöön tai rekisteröidään

- direktiivien sovellusalaan kuuluvan ajoneuvon osia tai osakokonaisuuksia saatetaan myyntiin tai otetaan käyttöön

 • jäsenvaltio voi kuitenkin

- kieltää rekisteröimästä pysyvästi tai ottamasta käyttöön ajoneuvoa, joka ei ole vaatimusten mukainen, kunnes se täyttää vaatimukset

- kieltää tietyissä olosuhteissa ajoneuvon, osien tai osakokonaisuuksien rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton, jos ne vaarantavat liikenneturvallisuutta, vaikka niille olisikin myönnetty voimassaoleva vaatimuksenmukaisuustodistus tai vaikka ne olisikin merkitty asianmukaisella tavalla.

Poikkeukset eivät koske ajoneuvoja, jotka

 • on tarkoitettu armeijan tai palokunnan käyttöön, väestönsuojelutarkoituksiin tai yleisen järjestyksen ylläpitämiseen
 • eivät kuulu edellä mainittujen direktiivien soveltamisalaan tai jotka vapautetaan niistä osittain tai kokonaan.

5. Tietyissä olosuhteissa yhden tai useamman erityisdirektiivin säännöksistä voidaan jättää soveltamatta seuraaviin ajoneuvoihin:

 • ajoneuvot, joiden valmistuserä on pieni
 • sarjan viimeiset ajoneuvot
 • ajoneuvot, osat tai osakokonaisuudet, joiden suunnittelussa toteutetaan sellaisia periaatteita tai käytetään sellaista tekniikkaa, joka ei ole yhdenmukainen erityisdirektiivien säännösten kanssa (enintään 80 kuukauden ajan).

6. Ajoneuvon ei katsota olevan hyväksytyn tyypin mukainen, jos

 • ajoneuvotyypin hyväksynyt jäsenvaltio tai mikä tahansa muu jäsenvaltio katsoo näin
 • sen todetaan poikkeavan ilmoituslomakkeessa esitetyistä tiedoista
 • hyväksymisestä vastaava jäsenvaltio toteaa sen poikkeavan direktiiveistä.

Ajoneuvotyypin hyväksyneen maan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet yhdenmukaisuuden palauttamiseksi.

7. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tyyppihyväksynnän ja teknisten palvelujen alalla toimivaltaisten viranomaistensa tiedot.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Direktiivi 98/14/EY

14.4.1998

30.9.1998

Direktiivi 97/27/EY

11.8.1997

22.7.1997

Direktiivi 96/79/EY

14.9.1997

1.10.1996

Direktiivi 96/27/EY

21.8.1996

20.5.1997

Direktiivi 95/54/EY

20.11.1995

1.12.1995

Direktiivi 93/81/ETY

1.10.1993

1.10.1993

Direktiivi 92/53/ETY

31.12.1992

31.12.1992

Direktiivi 87/358/ETY

1.10.1988

1.10.1988

Direktiivi 80/1267/ETY

30.6.1982

30.6.1982

Direktiivi 78/315/ETY

-

21.6.1979

Direktiivi 70/156/ETY

-

6.8.1971

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 01.07.2003

Top