Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot: tyyppihyväksyntämenettely - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kaksi- ja kolmipyöräiset moottoriajoneuvot: tyyppihyväksyntämenettely

Euroopan unioni lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä sekä soveltaa yhteisön hyväksymismenettelyä moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin.

SÄÄDÖKSET

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY , annettu 18. maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta [Ks. muutossäädökset] .

TIIVISTELMÄ

Tämä direktiivi korvaa ja kumoaa direktiivin 92/61/ETY, jossa määritettiin yhteisön tyyppihyväksyntämenettely ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

kaksi- tai nelipyöräisille moottoriajoneuvoille, niiden osille ja erillisille teknisille yksiköille. Se pyrkii etenkin selventämään ja täydentämään joitakin edellisen direktiivin määräyksiä.

Direktiiviä on viime aikoina täydennetty asetuksella (EU) N:o 168/2013 kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, jossa määritetään uudet turvallisuus- ja ympäristövaatimukset näiden ajoneuvojen tyyppihyväksynnälle.

Direktiivin 2002/24/EY säännökset

Direktiivissä tarkoitetut ajoneuvot ovat moottorikäyttöisiä kaksi- tai kolmipyöräisiä ajoneuvoja ja kevyitä moottorikäyttöisiä nelipyöriä.

Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan on toimitettava tyyppihyväksyntää tai osan tyyppihyväksyntää koskeva hakemus jäsenvaltiolle.

Sen on annettava tyyppihyväksyntä ajoneuvotyypille tai osien tyyppihyväksyntä kaikille erillisille teknisille yksiköille tai osille, jos ne täyttävät erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja vastaavat valmistajan toimittamia, edellytettyjä tietoja (lisätietoja direktiivin liitteessä olevassa kattavassa luettelossa).

Valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan on laadittava esitetyn mallin mukainen vaatimustenmukaisuustodistus jokaisesta hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetusta ajoneuvosta sekä jokaisesta muusta kuin alkuperäisestä erillisestä teknisestä yksiköstä tai osasta, joka on valmistettu osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullekin ajoneuvotyypille on tehty erityisdirektiiveissä säädetyt tarkastukset, jotka on kirjattu tyyppihyväksyntätodistukseen. Valmistajat voivat laatia vaatimustenmukaisuustodistuksen kaikille hyväksytyn tyypin mukaisille ajoneuvoille. Kun ajoneuvolla on tällainen todistus, se voidaan saattaa markkinoille, myydä ja rekisteröidä käytettäväksi koko Euroopan unionin alueella.

Tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetussa ajoneuvossa on oltava kiinnitettynä tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu

  • tyyppihyväksyntänumerosta
  • pienestä e-kirjaimesta, jota seuraa tyyppihyväksynnän suorittaneen jäsenvaltion tunnusnumero tai -kirjaimet
  • ajoneuvon tunnistuskoodista, joka koostuu numeroista tai kirjaimista.

Valmistaja vastaa kunkin ajoneuvon tai kunkin erillisen teknisen yksikön tai osan valmistamisesta tyyppihyväksytyn tai osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisesti.

Jos jäsenvaltio toteaa, että ajoneuvot tai erilliset tekniset yksiköt tai osat aiheuttavat vaaraa liikenneturvallisuudelle, vaikka ne ovat tyyppihyväksytyn tai osana tyyppihyväksytyn tyypin mukaisia, kyseinen jäsenvaltio voi enintään kuuden kuukauden ajan kieltää niiden myynnin, käyttöönoton tai käytön alueellaan. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Ainoastaan tämän direktiivin säännösten mukaisia ajoneuvoja, erillisiä teknisiä yksiköitä tai osia saa saattaa markkinoille ja myydä jäsenvaltioissa.

Asetuksen (EU) N:o 168/2013 säännökset

Asetus pyrkii takaamaan paremman ajoneuvojen toimintaturvallisuuden, työturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun yhdenmukaistamalla ajoneuvoille, järjestelmille, osille ja teknisille yksiköille sovellettavat tyyppihyväksyntävaatimukset ja ympäristönormit.

Erityisesti siinä säädetään, että uusissa, sylinteritilavuudeltaan yli 125 kuutiosenttimetrin moottoripyörissä on oltava lukkiutumaton jarrujärjestelmä ja alle 125 kuutiosenttimetrin moottoripyörissä on oltava lukkiutumaton tai yhdistetty jarrujärjestelmä valmistajan valinnan mukaan.

Lisäksi asetus määrää, että 1.1.2016 alkaen kaikkiin uusiin L (kevyt) -luokan ajoneuvoihin on asennettava automaattisesti kytkeytyvä valaistusjärjestelmä näkyvyyden parantamiseksi. Se määrittää myös vaatimukset ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) asennukseen vikojen havaitsemista ja päästönestojärjestelmän toiminnan valvontaa varten.

Ympäristötehokkuuden puitteissa komissio esittelee Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31.12.2016 raportin, joka käsittelee Euro 5- tason käyttöönottopäiviä ja päästörajoituksia, jotka on mainittu asetuksen liitteessä IV. Markkinoiden valvonnasta vastuussa olevien jäsenvaltioiden roolit ja vastuut määritetään, ja tyyppihyväksyntätesteistä vastaavien teknisten palvelujen kompetenssiin, velvoitteisiin ja suorituksiin liittyvät vaatimukset täsmennetään.

Asetuksessa myös määritetään, että valmistajien on huolehdittava riippumattomien toimijoiden rajoittamattomasta pääsystä ajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon liittyviin tietoihin verkkosivustojen kautta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2002/24/EY

9.5.2002

9.5.2003

EUVL L 124, 9.5.2002

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

neuvoston asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Asetus (EU) N:o 168/2013

22.03.2013

-

EUVL L 60, 2.3.2013

Neuvoston direktiiviin 2002/24/CE tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 11.11.2013

Top