Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkustajien kuljetukseen tarkoitetut köysiradat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Matkustajien kuljetukseen tarkoitetut köysiradat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2000/9/EY – henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiratalaitteistot

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä määritellään olennaiset turvallisuusvaatimukset Euroopan unionin (EU) tasolla sekä valvonta- ja tarkastusmenettelyt, joita on sovellettava matkustajien kuljetukseen tarkoitettuihin köysiratoihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Matkustajien kuljetukseen tarkoitetut köysiradat ovat investointihyödykkeitä (raskaita laitteita, jotka vaativat suhteellisen suuria investointeja). Ne koostuvat useista komponenteista, ja ne on suunniteltu, valmistettu, koottu ja tilattu matkustajien kuljetuspalvelun tarjoamista varten.

Soveltamisala

 • Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat seuraavat laitteistot:
  • raiteilla kulkevat köysiradat ja muut kulkuneuvot, joiden liikuttamiseen käytetään yhtä tai useampaa köyttä
  • köysiriippuradat, joiden kulkuneuvojen kuljettamiseen ja/tai liikuttamiseen käytetään köysiä, mukaan lukien korihissit ja tuolihissit
  • vetohissit.

Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu

 • direktiivissä 95/16/EY tarkoitetut hissit
 • köysikäyttöiset rakenteeltaan tavanomaiset raitiovaunut
 • maataloudessa käytettävät laitteistot
 • vapaa-ajan käyttöön markkinoilla ja huvipuistoissa tarkoitetut laitteistot
 • kaivoksissa sekä teollisiin tarkoituksiin käytetyt laitteistot
 • köysivetoiset lautat, hammasradat ja ketjuvetoiset laitteet.

Määritelmät

 • Direktiivissä määritellään laitteisto*, turvakomponentti*, rakennuttaja*, käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset* ja huoltoon liittyvät tekniset vaatimukset*.
 • Siinä määritetään turvallisuutta, terveyden ja ympäristön suojelua ja kuluttajansuojaa koskevat tavoitteet tai olennaiset vaatimukset, joita laitteistojen tulee vastata rakennusvaiheen aikana ja ennen käyttöönottoa.

Standardointi

 • Olennaisten vaatimusten perusteella laaditaan eurooppalaiset eritelmät (yhteiset tekniset eritelmät, eurooppalaiset tekniset hyväksynnät tai kansalliset standardit, joilla eurooppalainen standardi on saatettu kansalliseksi). Ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
 • Eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit ovat Euroopan standardointijärjestöjen laatimia.
 • Eurooppalaisten eritelmien mukaisesti rakennettuja järjestelmiä on pidettävä asianomaisten olennaisten vaatimusten mukaisina.

Arviointimenettelyt

 • Turvakomponenttien ja järjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt perustuvat CE-vaatimustenmukaisuusmerkintää koskevissa EU:n säännöissä esitettyyn modulaariseen lähestymistapaan. Niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavat yhteisten arviointiperusteiden mukaisesti EU-maiden nimittämät organisaatiot, jotka jäsenmaat ilmoittavat Euroopan komissiolle ja muille EU-maille. Arviointimenettely aloitetaan turvakomponenttien osalta joko valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan pyynnöstä ja laitteistojen osalta tärkeimmän asiakkaan tai sen edustajan pyynnöstä.
 • Ennen markkinoille saattamista laitteistoille on myönnettävä CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka käytännössä takaa laiteiston vastaavan direktiivin vaatimuksia. Sen laatii turvakomponenttien osalta joko valmistaja tai tämän EU:hun sijoittautunut edustaja ja laitteistojen osalta tärkein asiakas tai sen edustaja.
 • Jos turvakomponentit kuuluvat toisten EU-direktiivien soveltamisalaan, CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa todetaan, että turvakomponentit täyttävät myös näiden direktiivien vaatimukset.
 • EU-maat voivat halutessaan direktiivin perusteella kieltää tai rajoittaa alueellaan
  • turvakomponenttien markkinoille saattamista järjestelmässä käyttöä varten
  • voimassa olevassa direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävien laitteistojen rakentamista ja käyttöönottoa.
 • EU-maiden on selvitettävä, voiko CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä varustettu turvakomponentti tai hyväksytty laitteisto, jota käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen, vaarantaa ihmisten terveyden ja turvallisuuden ja mahdollisesti omaisuuden turvallisuuden. Jos EU-maa toteaa näin olevan, sen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet komponentin tai laitteiston käyttöedellytysten rajoittamiseksi. Direktiivissä säädetään menettelyistä, joita on noudatettava riippuen siitä, johtuuko vaatimustenvastaisuus
  • siitä, ettei olennaisia vaatimuksia ole noudatettu
  • eurooppalaisten eritelmien virheellisestä soveltamisesta
  • eurooppalaisten eritelmien puutteellisuudesta.

Kumoaminen

Direktiivi 2000/9/EY kumotaan asetuksella (EU) 2016/424 21. huhtikuuta 2018 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 3. toukokuuta 2000 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 3. toukokuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Laitteisto: tämän tiivistelmän yhteydessä se koostuu useista komponenteista, jotka on suunniteltu, valmistettu, koottu ja otettu käyttöön henkilöiden kuljettamista varten.

Turvakomponentti: laitteistoon kuuluva peruskomponentti, komponenttiryhmä, kokonainen yksikkö tai laite, joka on sisällytetty laitteistoon henkilöiden – käyttäjien, käyttöhenkilökunnan tai ulkopuolisten – turvallisuuden tai terveyden takaamiseksi.

Rakennuttaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka antaa laitteiston rakentamista koskevan toimeksiannon.

Käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset: kaikki tekniset määräykset ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat suunnitteluun ja rakentamiseen ja jotka ovat laitteen turvallisen käytön kannalta välttämättömiä.

Huoltoon liittyvät tekniset vaatimukset: kaikki tekniset määräykset ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat suunnitteluun ja rakentamiseen ja jotka ovat laitteen turvallisen käytön takaavan kunnossapidon kannalta välttämättömiä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/9/EY, annettu 20 päivä maaliskuuta 2000, henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 21–48)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016 köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1–50)

Viimeisin päivitys: 12.09.2016

Top