Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tietojen toimittamisessa noudatettavat menettelyt: standardit, tekniset määräykset ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevat määräykset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tietojen toimittamisessa noudatettavat menettelyt: standardit, tekniset määräykset ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevat määräykset

Direktiivin tavoitteena on poistaa toisistaan eroavista kansallisista teknisistä määräyksistä aiheutuvat esteet tavaroiden vapaan liikkuvuuden tieltä tai vähentää näitä esteitä edistämällä kansallisten aloitteiden avoimuutta suhteessa Euroopan komissioon, eurooppalaisiin standardointielimiin ja muihin jäsenvaltioihin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22. kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä 98/34/EY kodifioidaan ja kumotaan direktiivi 83/189/ETY. Direktiivissä säädetään kahdesta tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä: toinen niistä on tarkoitettu teollisesti valmistettuja tuotteita sekä maatalous- ja kalastustuotteita koskeville standardeille (vapaaehtoisille teknisille eritelmille) ja toinen samoja tuotteita koskeville teknisille määräyksille (pakollisille teknisille eritelmille).

Standardeja koskevien tietojen annossa noudatettava menettely

Jokainen kansallinen standardointielin ilmoittaa komissiolle ja kaikille muille direktiivin liitteessä eritellyille eurooppalaisille ja kansallisille standardointielimille standardiehdotuksistaan tai olemassa olevien standardien muutoksista. Komissio voi pyytää, että sille ilmoitetaan myös kansallisista standardointiohjelmista, jotka saatetaan näin muiden jäsenvaltioiden tietoon.

Komissio ja muut standardointielimet voivat tehdä huomautuksia standardiehdotuksista. Tässä tapauksessa komissiolle ja muille standardointielimille tiedotetaan huomautusten perusteella toteutetuista toimista. Lisäksi kansallisilla standardointielimillä on mahdollisuus osallistua muiden jäsenvaltioiden standardointityöhön.

Menettelyä ei sovelleta kansallisiin standardiehdotuksiin, joilla otetaan käyttöön kansainvälinen tai eurooppalainen standardi.

Teknisiä määräyksiä koskevien tietojen annossa noudatettava menettely

Jokainen jäsenvaltio toimittaa komissiolle teknisiä määräyksiä ja niiden muuttamista koskevat ehdotukset, syyt ehdotuksen tekemiseksi sekä tarvittaessa perustana olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten tekstit, jotka koskevat määräysehdotusta. Jos teknistä määräystä koskevassa ehdotuksessa rajoitetaan kemikaalin pitämistä kaupan tai sen käyttöä kansanterveyden tai kuluttajien tai ympäristön suojelun vuoksi, jäsenvaltioiden on toimitettava tarkat tiedot tuotteen ominaisuuksista, vaikutuksista ja vaaroista. Komissio tiedottaa ilmoitetusta ehdotuksesta välittömästi muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden tekemät huomautukset on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon teknisen määräyksen lopullisessa tekstissä.

Jotta komissiolla ja muilla jäsenvaltioilla olisi aikaa toimia, jäsenvaltioiden on ilmoituksen tehtyään odotettava kolme kuukautta ennen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä. Jäsenvaltioiden odotusaika pitenee neljään kuukauteen, jos ehdotus esitetään vapaaehtoisen sopimuksen muodossa, ja kuuteen kuukauteen, jos muut jäsenvaltiot ja/tai komissio antavat yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide voi luoda esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Jäsenvaltioiden on lykättävä kahdellatoista kuukaudella teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä, jos komissio haluaa ehdottaa tai antaa aiheesta säädöksen tai jos teknistä määräystä koskeva ehdotus koskee aihetta, joka sisältyy johonkin komission ehdotukseen. Jos neuvosto vahvistaa yhteisen kannan odotusajan aikana, tätä määräaikaa pidennetään kuudella kuukaudella (kahdeksaantoista kuukauteen).

Menettelyä ei sovelleta teknisiin määräyksiin, joilla otetaan käyttöön kansainväliset tai eurooppalaiset standardit sellaisinaan (jolloin riittää komissiolle tehtävä ilmoitus) eikä kansallisiin määräyksiin, jotka vastaavat yhteisön teknisiä eritelmiä tai muita yhteisön oikeuden säädöksiä.

Komiteat

Direktiivillä perustetaan pysyvä komitea, johon kuuluu jäsenvaltioiden edustajia ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komissio kuulee komiteaa

  • joka toinen vuosi toimitettavista kertomuksista, jotka laaditaan direktiivissä tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta, sekä ehdotuksista kaupan esteiden poistamiseksi. Tässä tapauksessa komitea voi suositella esimerkiksi, että eurooppalaiset standardointielimet laativat eurooppalaisen standardin tai että tietty ala yhdenmukaistetaan yhteisön tasolla.
  • halutessaan muuttaa eurooppalaisista ja kansallisista standardointielimistä annettuja luetteloita, jotka ovat direktiivin liitteissä I ja II
  • laatiessaan standardien ja standardointiohjelmien esittämistä koskevia sääntöjä, joita kansallisten standardointielinten on noudatettava standardeja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavan menettelyn yhteydessä
  • direktiivissä asetettuihin menettelyihin tehtävistä muutoksista jne.

Lisäksi komissio voi kuulla komiteaa jäsenvaltioiden ilmoittamista teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksista sekä komitean puheenjohtajan tai jäsenvaltion pyynnöstä mistä tahansa direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta kysymyksestä.

Komitean työskentely on periaatteessa luottamuksellista, mutta komitea voi pyytää asiantuntijalausuntoa yksityiseltä sektorilta tarvittavia varotoimia noudattaen.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 98/34/EY

10.8.1998

-

EYVL L 204, 21.7.1998

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 98/48/EY

5.8.1998

5.8.1999

EYVL L 217, 5.8.1998

Neuvoston direktiiviin 98/34/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

See also

  • Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto – ilmoitusmenettely (EN)

Viimeisin päivitys 01.07.2011

Top