Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä otetaan käyttöön eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely.
 • Menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa sekä vähentää kuluja.
 • Menettely on pääasiassa kirjallinen, eikä se edellytä fyysistä läsnäoloa oikeudessa. Tuomioistuin voi kuitenkin päättää suullisen käsittelyn järjestämisestä.
 • Vaatimuksen arvo ei saa ylittää 2 000 euroa ajankohtana, jolloin se saapuu tuomioistuimeen.
 • Menettelyssä varmistetaan, että annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muissa EU-maissa, eikä sitä tarvitse erikseen julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.
 • Kyseessä on EU-maiden kansallisen lainsäädännön rinnalla käytettävä vaihtoehtoinen menettely. Sen käyttö on vapaaehtoista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä voidaan soveltaa, jos vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä EU-maassa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu.
 • Menettelyä voidaan käyttää siviili- ja kauppaoikeudellisten saatavien perintään. Sitä ei sovelleta vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin, valtion vastuuseen julkisen vallan käytöstä (”acta jure imperii”) eikä esimerkiksi seuraaviin asioihin:
  • luonnollisten henkilöiden (eli ihmisten) oikeudellinen asema, oikeuskelpoisuus tai oikeustoimikelpoisuus
  • perheoikeudelliset asiat
  • konkurssi
  • sosiaaliturva
  • välimiesmenettely
  • työoikeus
  • omaisuuden vuokraus rahallisia vaatimuksia lukuun ottamatta
  • yksityisyyden ja henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkaukset (esimerkiksi kunnianloukkaus).

Menettely

Asianajajan käyttöä ei edellytetä eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Menettely etenee seuraavasti:

Vaatimuksen esittäminen

 • Vaatimus esitetään suoraan toimivaltaiselle tuomioistuimelle lomakkeella (asetuksen liitteisiin sisältyvä lomake A), jossa ilmoitetaan muun muassa vaatimuksen luonne ja määrä. Jos vaatimus ei kuulu vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn piiriin, tuomioistuin ilmoittaa asiasta kantajalle; jos vaatimusta ei peruuteta, tuomioistuin käsittelee asian oman kansallisen oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Vaatimuslomakkeen korjaaminen ja/tai oikaiseminen

 • Jos kantajan toimittamat tiedot ovat puutteelliset, kantajaa pyydetään toimittamaan puuttuvat tiedot määräajassa lomakkeella B. Hakemus hylätään, jos kantaja ei noudata tuomioistuimen pyyntöä määräajassa tai jos hakemus on selvästi perusteeton tai muusta syystä jätettävä tutkimatta.

Ilmoitus vastaajalle

 • Vastaanotettuaan asianmukaisesti täytetyn vaatimuslomakkeen, tuomioistuin täyttää vakiomuotoisen vastauslomakkeen C. Lomake sekä jäljennös vaatimuksesta ja mahdollisista asiakirjatodisteista on lähetettävä vastaajalle 14 päivän kuluessa. Nämä asiakirjat on annettava tiedoksi vastaajalle postitse käyttäen saantitodistusta, johon merkitään vastaanottopäivä; jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat voidaan antaa tiedoksi myös muulla tavoin.

Vastaajan vastaus

 • Vastaajalla on vastauslomakkeen tiedoksiantopäivästä lukien 30 päivää aikaa vastauksen antamiseen. Vastaajan vastauksen saatuaan tuomioistuin lähettää kantajalle 14 päivän kuluessa jäljennöksen vastauksesta ja mahdollisista asiakirjatodisteista.
 • Vastaajan (lomaketta A käyttäen) esittämät vastavaatimukset annetaan tiedoksi kantajalle, jolla puolestaan on 30 päivää aikaa vastauksen antamiseen. Jos vastavaatimuksen arvo ylittää 2 000 euroa, vaatimus ja vastavaatimus käsitellään sen maan oikeudenkäyntimenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti, jossa asia on pantu vireille.

Tuomio ja määräajat

 • Tuomioistuimen on annettava tuomio 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut vastaajan vastauksen (tai kantajan vastauksen, jos asiassa on esitetty vastavaatimus). Tuomioistuin voi pyytää asianosaisia toimittamaan täydentäviä tietoja 30 päivän pituisen määräajan kuluessa ja/tai päättää hankkia näyttöä tai kutsua asianosaiset suulliseen käsittelyyn (ks. jäljempänä), joka pidetään 30 päivän kuluessa kutsusta. Näissä tapauksissa tuomioistuin antaa tuomionsa 30 päivän kuluessa suullisesta käsittelystä tai siitä, kun se sai pyydetyt tiedot.
 • Tuomioistuin antaa tuomionsa siinäkin tapauksessa, että asianosaiset eivät vastaa määräajassa. Rajat ylittävän täytäntöönpanon helpottamiseksi tuomioistuin antaa asianosaisen pyynnöstä ilman lisäkustannuksia todistuksen annetusta tuomiosta lomakkeella D.

Suullinen käsittely

 • Suullinen käsittely järjestetään vain, jos se on tarpeen tai asianosainen sitä pyytää. Tuomioistuin voi evätä pyynnön, jos suullinen käsittely ei selvästi ole tarpeellinen asian käsittelemiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Tuomioistuin voi järjestää suullisen käsittelyn videoneuvotteluna tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

Todisteiden vastaanottaminen

 • Tuomioistuin päättää tuomion antamiseksi tarvittavista todistelukeinoista ja todistelun laajuudesta käyttäen yksinkertaisinta ja edullisinta todisteiden vastaanottamistapaa.

Tuomion täytäntöönpano

 • Tuomiota ei sen sisältämän asiaratkaisun osalta saa ottaa uudelleen tutkittavaksi täytäntöönpanevassa EU-maassa.
 • Tuomion täytäntöönpano tapahtuu täytäntöön panevan jäsenvaltion lain mukaisesti. Täytäntöönpanoa vaativan asianosaisen on esitettävä tuomion virallinen jäljennös ja todistuksen (lomake D) käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion kielellä. Kantajalta ei saa vaatia vakuutta, takausta tai talletusta sillä perusteella, että hän on muun maan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa EU-maassa. Täytäntöönpanomenettelyssä toimivaltaisen edustajan lisäksi kantaja ei tarvitse muuta valtuutettua edustajaa tai postiosoitetta täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

Täytäntöönpanosta kieltäytyminen

 • Täytäntöönpanevan jäsenvaltion tuomioistuin voi kieltäytyä tuomion täytäntöönpanosta vastaajan pyynnöstä, jos
  • tuomio on ristiriidassa aiemman samaa asiaa koskevan ja samojen asianosaisten välillä annetun tuomion kanssa
   • aiempi tuomio on annettu täytäntöönpanevassa EU-maassa tai täyttää tunnustamisen edellytykset kyseisessä valtiossa ja
   • tähän ristiriitaan ei ole vedottu eikä siihen ole voitu vedota eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, jossa tuomio annettiin.
 • Jos asianosainen on hakenut muutosta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuun tuomioon, täytäntöönpaneva jäsenvaltio voi rajoittaa täytäntöönpanon turvaamistoimiin, vaatia vakuutta täytäntöönpanon edellytykseksi tai joissakin tapauksissa keskeyttää täytäntöönpanomenettelyn.

Muutoksenhaku

 • Tuomioon voidaan hakea muutosta, jos se on mahdollista tuomion antaneen maan lain mukaan.

Uudelleen tutkiminen

 • Vastaaja voi pyytää tuomion antanutta toimivaltaista tuomioistuinta tutkimaan asian uudelleen, jos
  • vaatimuslomake tai kutsu saapua suulliseen käsittelyyn on annettu tiedoksi ilman vastaajan henkilökohtaista vastaanottotodistusta ja tiedoksiantoa ei vastaajasta riippumattomista syistä suoritettu riittävän ajoissa, jotta vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan, tai
  • vastaaja ei ole voinut riitauttaa vaatimusta hänestä riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi.
 • Näissä tapauksissa vastaajan edellytetään toimivan viipymättä. Jos asian uudelleen tutkiminen on perusteltu, alkuperäinen tuomio on mitätön.
 • Tuomioistuin ei edellytä asianosaisilta vaatimuksen oikeudellista arviointia. Tuomioistuin antaa asianosaisille tarvittaessa tietoa menettelyyn liittyvistä kysymyksistä ja pyrkii auttamaan heitä sovintoratkaisuun.

Kielet ja käännökset

 • Vaatimus on esitettävä asiaa käsittelevän tuomioistuimen kielellä, samoin kuin vastaus, mahdollinen vastavaatimus, asiakirjatodisteiden kuvaus ja muut asiaan liittyvät asiakirjat.

Kulut

 • Hävinnyt asianosainen maksaa oikeudenkäyntikulut. Tuomioistuin ei määrää voittaneelle asianosaiselle korvausta kuluista, jotka ovat tarpeettomia tai suhteettomia vaatimukseen nähden.

Asetuksen muuttaminen

Asetuksella (EU) 2015/2421 muutetaan asetusta (EY) N:o 861/2007. Muutettua asetusta sovelletaan 14. tammikuuta 2017 alkaen.

Asetusta ei sovelleta Tanskassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2009 alkaen, lukuun ottamatta sääntöjä, jotka edellyttävät EU-maiden ilmoittavan komissiolle toimivaltaa, viestintävälineitä ja muutoksenhakua koskevista menettelyistä (25 artikla). Nämä säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Asetukseen (EY) N:o 861/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2421, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 1–13)

Viimeisin päivitys: 29.09.2016

Top