Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perusoikeudet ja kansalaisuus (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Perusoikeudet ja kansalaisuus (2007–2013)

Tällä päätöksellä perustetaan perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskeva erityisohjelma kaudelle 1. tammikuuta 2007 – 31. joulukuuta 2013. Ohjelma kuuluu perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaan, ja sen tavoitteena on edistää perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan eurooppalaisen yhteiskunnan kehittämistä, vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja rohkaista julkista ja avointa vuoropuhelua, torjua rasismia ja muukalaisvihaa ja parantaa oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä oikeusalan ammattilaisten keskinäistä ymmärtämystä.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/252/EY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä perustetaan perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskeva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan eurooppalaisen yhteiskunnan kehittämistä. Ohjelma sisältää tätä varten Euroopan komission, Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja valtioista riippumattomien järjestöjen toimia.

Perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva eurooppalainen yhteiskunta

Ohjelma tukee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa määriteltyjen perusoikeuksien sekä unionin kansalaisuudesta johtuvien oikeuksien kunnioittamiseen perustuvan eurooppalaisen yhteiskunnan kehittämistä. Tätä varten ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

 • vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja rohkaista julkista, avointa ja säännöllistä vuoropuhelua perusoikeuksista
 • torjua rasismia, muukalaisvihaa ja juutalaisvastaisuutta
 • edistää parempaa uskontojen ja kulttuurien välistä ymmärrystä
 • edistää suurempaa suvaitsevaisuutta kaikkialla EU:ssa
 • parantaa oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä oikeusalan ammattilaisten välisiä yhteyksiä, tiedonvaihtoa ja verkostoitumista
 • edistää oikeudellista koulutusta, jonka tarkoituksena on parantaa edellä mainittujen viranomaisten ja alan ammattilaisten keskinäistä ymmärtämystä.

Lisäksi ohjelmalla on seuraavat erityistavoitteet:

 • edistää perusoikeuksia ja tiedottaa kansalaisille heidän oikeuksistaan, myös niistä, jotka johtuvat unionin kansalaisuudesta
 • rohkaista unionin kansalaisia osallistumaan aktiivisesti demokratian toimintaan unionissa
 • tarkastella perusoikeuksien kunnioittamista EU:n ja sen jäsenvaltioiden pannessa täytäntöön unionin oikeutta
 • tukea valtioista riippumattomia järjestöjä ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotta ne voivat osallistua aktiivisesti perusoikeuksien, oikeusvaltion ja kansanvallan edistämiseen
 • luoda asianmukaiset rakenteet uskontojen välisen ja monikulttuurisen vuoropuhelun edistämiseksi Euroopan unionissa.

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät erityistoimet

Ohjelma sisältää komission, EU-maiden viranomaisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen toimia. Se tarjoaa myös ehdotuspyyntöjen perusteella myönnettäviä avustuksia.

Ohjelma sisältää seuraavanlaisia toimia:

 • komission toteuttamat erityistoimet (selvitykset ja tutkimukset, mielipidemittaukset ja kartoitukset, konferenssit ja asiantuntijakokoukset, yleisökampanjoiden ja -tilaisuuksien järjestäminen, verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito, tiedotusmateriaalin laatiminen ja levittäminen jne.)
 • EU:n edun mukaiset valtioidenväliset hankkeet, joita EU-maan viranomainen tai muu elin, kansainvälinen järjestö tai valtioista riippumaton järjestö on esittänyt ja joissa on osallistujia vähintään kahdesta EU-maasta tai yhdestä EU-maasta ja yhdestä muusta maasta, joka voi olla joko liittyvä maa tai ehdokasmaa
 • ohjelman mukaisesti yleiseurooppalaista etua ajavien valtioista riippumattomien järjestöjen tai muiden elinten toiminnan tukeminen
 • toiminta-avustukset sellaisten menojen yhteisrahoittamiseksi, jotka liittyvät Euroopan perustuslakituomioistuinten konferenssin ja Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen pysyvään työohjelmaan. Nämä toimielimet ylläpitävät useita tietokantoja, jotka sisältävät unionin oikeuden täytäntöönpanoon liittyvien kansallisten tuomioiden kokoelman. Menojen täytyy aiheutua yleistä eurooppalaista etua koskevaan tavoitteeseen pyrkimisestä.

Ohjelma kansalaisille

Ohjelma on suunnattu EU:n kansalaisille tai unionin alueella laillisesti oleskeleville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille. Se on lisäksi suunnattu osallistujamaiden kansalaisille (liittyvät maat, jäsenehdokasmaat ja Länsi-Balkanin maat, jotka osallistuvat vakautus- ja assosiaatioprosessiin). Muita kohderyhmiä ovat kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja muut ohjelman tavoitteita edistävät ryhmät.

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat yksiköt, jotka ovat sijoittautuneet EU:n alueelle tai jonkin ohjelmaan osallistuvan EU:n ulkopuolisen maan alueelle:

 • julkiset tai yksityiset laitokset ja toimielimet
 • yliopistot
 • tutkimuslaitokset
 • valtiosta riippumattomat järjestöt
 • kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset
 • kansainväliset järjestöt
 • muut voittoa tavoittelemattomat järjestöt.

Ohjelma antaa mahdollisuuden yhteisiin toimiin yhdessä perusoikeuskysymyksiä käsittelevien kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, kanssa.

Ohjelman seuranta ja täytäntöönpano

Komissio julkaisee joka vuosi luettelon tämän ohjelman nojalla rahoitetuista toimista. Käytettävissä olevat määrärahat sisällytetään vuosittain EU:n yleiseen talousarvioon. Budjettivallan käyttäjä (Euroopan parlamentti ja neuvosto) hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

Komissio varmistaa, että kukin tuensaaja toimittaa kertomuksia ohjelmasta rahoitettavien toimien teknisestä ja taloudellisesta etenemisestä. Lisäksi on toimitettava loppukertomus kolmen kuukauden kuluessa toimen päättymisestä. Komissio varmistaa lisäksi EU:n taloudellisten etujen suojaamisen petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä.

Komissio antaa vuosittaisen selvityksen ohjelman täytäntöönpanosta, väliarviointikertomuksen saaduista tuloksista (viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2011), tiedonannon ohjelman jatkamisesta (viimeistään 30. elokuuta 2012) ja arviointikertomuksen ohjelman päätyttyä (viimeistään 31. joulukuuta 2014).

Muiden EU:n ohjelmien täydentävyys

Tällä ohjelmalla pyritään täydentävyyteen ja yhteisvaikutukseen muiden EU:n ohjelmien kanssa, mikä koskee etenkin turvallisuutta ja vapauksien suojelua ja yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevia puiteohjelmia samoin kuin PROGRESS-ohjelmaa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/252/EY

28.4.2007

-

EUVL L 110, 27.4.2007

See also

Viimeisin päivitys 05.04.2011

Top