Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1896/2006 – eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotto

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella luodaan riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Menettely yksinkertaistaa, nopeuttaa ja pienentää oikeudenkäyntikuluja tapauksissa, joissa mukana on useampi kuin yksi EU-maa.
 • Se mahdollistaa myös sellaisten eurooppalaisten maksamismääräysten vapaan liikkuvuuden, jotka on tunnustettu ja pantu täytäntöön kaikissa EU-maissa.
 • Asetusta sovelletaan kaikkiin EU-maihin Tanskaa lukuun ottamatta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä sovelletaan kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa sellaisissa tapauksissa, joissa vähintään yhdellä asianosaisella on asuinpaikka muussa kuin siinä EU-maassa, jossa maksumääräystä koskeva hakemus on tehty.

Menettelyä ei sovelleta

 • vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin,
 • valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä,
 • aviovarallisuusoikeuksiin,
 • konkurssiin, akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin,
 • sosiaaliturvaan,
 • sopimukseen perustumattomiin vaatimuksiin, paitsi jos asianosaiset ovat sopineet niistä tai velka on myönnetty oikeaksi tai jos on kyse omaisuuden yhteisomistukseen perustuvista täsmällisistä rahamääräisistä veloista.

Hakumenettely

 • Asetus sisältää vakiolomakkeen, jolla maksamismääräystä haetaan tuomioistuimelta.
 • Rahamääräisten vaatimusten on oltava tietyn suuruisia ja eräännyttävä siihen mennessä, kun eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään.
 • Tuomioistuimen toimivalta määritellään asetuksen (EY) N:o 1215/2012 sääntöjen nojalla.
 • Tuomioistuin, jolle eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on tehty, tutkii, täyttyvätkö eri edellytykset (valtion rajat ylittävä siviili- ja kauppaoikeudellinen luonne, tuomioistuimen toimivaltaisuus) ja vaikuttaako vaatimus perustellulta.
 • Tuomioistuimen on ilmoitettava kantajalle hylkäämisen perusteet. Hylkäämistapauksessa ei ole muutoksenhakuoikeutta, mutta kantaja voi tehdä uuden eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tai käyttää jotain muuta EU-maan kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen

 • Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen mahdollisimman pian, tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.
 • Määräys annetaan pelkästään kantajan antamien tietojen perusteella, jos vaatimus vaikuttaa perustellulta.
 • Jos vastaaja ei esitä vastinetta määräyksen antaneelle tuomioistuimelle, se tunnustetaan ja pannaan täytäntöön automaattisesti muissa EU-maissa ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.
 • Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen vastaajalle tiedoksi

Eurooppalainen maksamismääräys annetaan vastaajalle tiedoksi sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa määräys annetaan tiedoksi. Asetuksessa määritellään eurooppalaisen maksamismääräyksen vastaajalle tiedoksi antamista koskevat mahdolliset menetelmät silloin, kun kyseessä on tiedoksianto, johon liittyy vastaajan vastaanottotodistus tai tiedoksianto, johon ei liity vastaajan vastaanottotodistusta.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen

 • Vastaaja voi antaa vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle. Vastine on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona määräys annettiin tiedoksi vastaajalle.
 • Kun vastaaja vastustaa eurooppalaista maksamismääräystä, tavallinen riita-asian oikeudenkäynti jatkuu määräyksen antaneen EU-maan toimivaltaisissa tuomioistuimissa, jollei kantaja ole pyytänyt menettelyn päättämistä tässä tapauksessa.

Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen vastaajalla on oikeus pyytää eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista tuomioistuimessa, jos

 • maksamismääräys on annettu tiedoksi ilman vastaajan vastaanottotodistusta, eikä tiedoksiantoa ole toimitettu riittävän ajoissa siten, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa,
 • vastaaja ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,
 • maksamismääräys on annettu selvästi virheellisin perustein.

Jos tuomioistuin hylkää vastaajan pyynnön, eurooppalainen maksamismääräys pysyy voimassa. Toisaalta jos tuomioistuin päättää, että uudelleen tutkiminen on perusteltua, eurooppalainen maksamismääräys on mitätön.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 12. joulukuuta 2008.

TAUSTAA

Maksamismääräysmenettely

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta (EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Asetukseen (EY) N:o 1896/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1896/2006 soveltamisesta (COM(2015) 495 final, 13.10.2015)

Viimeisin päivitys: 25.01.2016

Top