Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taloudellisten seuraamusten ja erityisesti tiettyjen ylinopeussakkojen vastavuoroinen tunnustaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taloudellisten seuraamusten ja erityisesti tiettyjen ylinopeussakkojen vastavuoroinen tunnustaminen

Taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanon helpottaminen rajat ylittävissä tapauksissa, olipa seuraamukset määrätty missä tahansa EU:n alueella, auttaa varmistamaan EU-kansalaisten tasapuolisen kohtelun.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin

TIIVISTELMÄ

Taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanon helpottaminen rajat ylittävissä tapauksissa, olipa seuraamukset määrätty missä tahansa EU:n alueella, auttaa varmistamaan EU-kansalaisten tasapuolisen kohtelun.

PUITEPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Puitepäätöksellä otetaan käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisia erityistoimenpiteitä, joiden avulla oikeudellinen tai hallinnollinen viranomainen voi toimittaa taloudellisen seuraamuksen suoraan toisen EU-maan viranomaiselle, joka tunnustaa seuraamuksen ja panee sen täytäntöön ilman muita muodollisuuksia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tätä puitesopimusta sovelletaan kaikkiin rikkomuksiin, joista voi seurata taloudellisia seuraamuksia, ja kaksoisrangaistavuuden (kun rikkomuksen määritys täyttyy pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa ja seuraamuksen täytäntöönpanomaassa) tutkiminen poistetaan 39 luetellusta rikkomuksesta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • rikollisjärjestöön osallistuminen
 • terrorismi
 • ihmiskauppa, aseisiin ja varastettuihin ajoneuvoihin liittyvä laiton kauppa
 • petollinen menettely (rahan tai omaisuuden hankkiminen vilpillisesti)
 • raiskaus
 • tieliikennerikkomukset.

Seuraamusten on oltava EU-maiden oikeudellisten tai hallinnollisten viranomaisten määräämiä sekä lainvoimaisia päätöksiä, joita ei siis toisin sanoen voi enää muuttaa.

Kun päätös taloudellisten seurausten määräämisestä toimitetaan, seurauksen määräävän EU-maan on toimitettava todistus päätöksen täytäntöönpanevan EU-maan kielellä.

Päätös lähetetään sen EU-maan toimivaltaisille viranomaisille, jossa sillä luonnollisella tai oikeushenkilöllä (yritys), jota vastaan päätös on annettu, on omaisuutta tai tuloja taikka asuinpaikkansa tai, jos on kyse oikeushenkilöstä, rekisteröity kotipaikkansa.

Päätöksen vastaanottava EU-maa voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä, jos todistusta ei ole toimitettu, se on puutteellinen tai selvästi ei vastaa päätöstä. Maan viranomaiset voivat kieltäytyä päätöksen täytäntöönpanosta myös joissain muissa tapauksissa, kuten:

 • tuomittua henkilöä vastaan on annettu päätös samoista teoista täytäntöönpanovaltiossa tai missä tahansa muussa valtiossa kuin päätöksen antaneessa tai täytäntöönpanovaltiossa ja että viimeksi mainitussa tapauksessa kyseinen päätös on pantu täytäntöön
 • päätös liittyy tekoihin, joita ei ole lueteltu rikkomuksiksi puitepäätöksen mukaan, eivätkä ne ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rangaistavia tekoja
 • oikeus panna päätös täytäntöön on vanhentunut (täytäntöönpanon määräaika on mennyt umpeen) täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan, ja päätös liittyy tekoihin, jotka kuuluvat kyseisen valtion toimivaltaan sen oman lainsäädännön mukaan
 • päätös koskee luonnollista henkilöä, jota ei täytäntöönpanovaltion lain mukaan olisi ikänsä puolesta voitu vielä asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen
 • langetettu taloudellinen seuraamus on alle 70 euroa tai sitä vastaava summa.

Päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä. Täytäntöönpanovaltio voi myös:

 • päättää alentaa täytäntöön pantavan seuraamuksen määrän siten, että se vastaa samankaltaisista teoista täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan säädettyä enimmäismäärää, mikäli tekoja ei ole tehty päätöksen antaneen valtion alueella;
 • määrätä perimättä jääneen taloudellisen seuraamuksen sijaan vankeusrangaistus tai muu vaihtoehtoinen seuraamus.

Tuomion antanut valtio ja myös täytäntöönpanovaltio voivat myöntää yleisen armahduksen, armahduksen tai käsitellä tuomion uudelleen.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2005/214/YOS

22.3.2005

22.3.2007

EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16-30

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Puitepäätös 2009/299/YOS

28.3.2009

28.3.2011

EUVL L 81, 27.3.2009, s. 24-36

Viimeisin päivitys: 19.06.2015

Top