Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan unionin neuvoston työjärjestys

Euroopan unionin neuvosto on toimielin, jossa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot kokoontuvat. Kullakin EU-maalla on yksi ministeritason edustaja. Neuvosto hyväksyy säädöksiä säännöllisesti, yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, tekee päätöksiä ja koordinoi toimintoja.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin neuvosto on toimielin, jossa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot kokoontuvat. Kullakin EU-maalla on yksi ministeritason edustaja. Neuvosto hyväksyy säädöksiä säännöllisesti, yleensä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, tekee päätöksiä ja koordinoi toimintoja.

TYÖJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

Työjärjestyksessä vahvistetaan EU:n neuvoston (neuvoston) toiminta ja organisaatio. Se voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyä oman työjärjestyksensä.

AVAINKOHDAT

Neuvoston kokoonpanot

Neuvosto kokoontuu 10:ssä eri kokoonpanossa käsiteltävänä olevasta asiasta riippuen. Kullakin EU-maalla on neuvostossa yksi ministeritason edustaja, jolla on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä maansa hallituksen puolesta sekä äänestää sen nimissä.

Yleisten asioiden neuvosto huolehtii neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta.

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon kuuluvat ulkopolitiikka, puolustus ja turvallisuus, kauppa, kehityspolitiikka ja humanitaarinen apu.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Kolmesta EU-maasta koostuva ryhmä hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta 18 kuukauden ajan. Kukin ryhmän jäsenistä toimii kaikkien neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajana kuuden kuukauden ajan. Ulkoasiainneuvostolla on pysyvä puheenjohtaja: unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Puheenjohtajavaltiolla on päävastuu Euroopan unionin neuvoston työskentelystä, ja sen on esiteltävä ehdotus neuvoston toimintaohjelmaksi. Tämän jälkeen ohjelma on toimitettava yleisten asioiden neuvoston hyväksyttäväksi.

Pysyvien edustajien komitea (Coreper), muut komiteat ja työryhmät

Neuvoston työtä tukee Euroopan unionin jäsenmaiden pysyvien edustajien muodostama komitea (Coreper) sekä yli 150 muuta komiteaa ja työryhmää, jotka toimivat neuvoston valmistelueliminä.

Coreper huolehtii Euroopan unionin neuvoston työn valmistelusta ja neuvoston sille antamien toimeksiantojen suorittamisesta. Jäsenvaltioiden suurlähettiläät EU:ssa toimivat edustajina Coreper II:ssa (ja heidän sijaisensa Coreper I:ssä), ja puheenjohtajana toimii kulloisenkin puheenjohtajavaltion edustaja.

Coreper

käsittelee ennakolta kaikki neuvoston istunnon esityslistalle otetut asiat. Se pyrkii saamaan aikaan yksimielisen kannan, joka saatetaan neuvoston hyväksyttäväksi.

voi perustaa komiteoita tai työryhmiä valmistelu- tai selvitystehtäviä varten.

Neuvoston toiminta

Neuvoston kotipaikka on Brysselissä, mutta se kokoontuu Luxemburgissa huhti-, kesä- ja lokakuussa. Puheenjohtaja kutsuu neuvoston koolle ja laatii asialistan.

Päätösvaltaisuus on varmistettava ennen äänestämistä. Edellytys täyttyy, jos suurin osa neuvoston jäsenistä on paikalla. Neuvosto äänestää puheenjohtajan aloitteesta. Puheenjohtaja käynnistää äänestysmenettelyn jäsenen tai komission aloitteesta edellyttäen, että suurin osa neuvoston jäsenistä puoltaa tätä.

Kun neuvosto hyväksyy säädöksen määräenemmistöllä, se tarkistaa, että päätöstä puoltavat maat edustavat vähintään 65:tä prosenttia EU:n koko väestöstä.

Neuvoston säädösten avoimuus ja julkaiseminen

Käsittelyt ja äänestykset ovat aina julkisia neuvoston päättäessä esityksestä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi.

Neuvoston lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymät säädökset on julkaistava virallisessa lehdessä (EUVL), kuten myös unionin tekemät kansainväliset sopimukset.

MILLOIN TYÖJÄRJESTYSTÄ ALETAAN SOVELTAA?

Työjärjestystä alettiin soveltaa 1. joulukuuta 2009. Työjärjestystä muutetaan vuosittain EU-maiden väestömäärissä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi.

Lisätietoja EU:n toiminnasta on saatavana Eurooppa-neuvoston verkkosivustolta tai EU:n viralliselta verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2009/937/EU

1.12.2009

-

EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35-61

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2010/594/EU

16.9.2010

-

EUVL L 263, 6.10.2010, s. 12-12

Päätös 2010/795/EU

23.12.2010

-

EUVL L 338, 22.12.2010, s. 47-48

Päätös 2011/900/EU

31.12.2011

-

EUVL L 346, 30.12.2011, s. 17-18

Päätös 2013/746/EU

12.12.2013

-

EUVL L 333, 12.12.2013, s. 77-78

Päätös 2014/692/EU, Euratom

3.10.2014

-

EUVL L 289, 3.10.2014, s. 18-20

Päätös 2014/900/EU

13.12.2014

-

EUVL L 358, 13.12.2014, s. 25-27

Viimeisin päivitys 15.04.2015

Top