Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ulkopuolisista maista tulevat työntekijät - oleskelua ja työskentelyä koskevien muodollisuuksien helpottaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ulkopuolisista maista tulevat työntekijät - oleskelua ja työskentelyä koskevien muodollisuuksien helpottaminen

Tässä direktiivissä vahvistetaan oleskelun ja työskentelyn yhdistelmälupa Euroopan unionin (EU) ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille. Siinä määritellään myös useita erityisoikeuksia, joilla taataan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien EU:n ulkopuolisista maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/98/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista.

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä vahvistetaan oleskelun ja työskentelyn yhdistelmälupa Euroopan unionin (EU) ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille. Siinä määritellään myös useita erityisoikeuksia, joilla taataan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien EU:n ulkopuolisista maista tulevien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä luodaan

  • oleskelua ja työskentelyä koskeva yhdistelmälupa EU:n ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille, jotka oleskelevat laillisesti jossakin EU-maassa.
  • tätä lupaa koskeva yhden hakemuksen menettely
  • direktiivin soveltamisalaan kuuluvien EU:n ulkopuolisista maista tulevien työntekijöiden oikeudet (mukaan luettuna yhdenvertainen kohtelu kyseisen maan kansalaisten kanssa).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ketä tämä koskee?

Direktiiviä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on lupa asua tai työskennellä EU:ssa maahantulon alkuperäisestä syystä riippumatta. Soveltamisala kattaa

  • kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat tulla johonkin EU-maahan oleskelua ja työskentelyä varten
  • kolmansien maiden kansalaiset, jotka jo asuvat jossakin EU-maassa ja joilla on työlupa tai jotka jo työskentelevät EU-maassa.

Direktiivi ei koske tiettyjä kolmansien maiden kansalaisia, kuten niitä, joilla on EU:ssa pitkään oleskelleen ulkomaalaisen asema (heihin sovelletaan muuta EU:n lainsäädäntöä).

Yhden hakemuksen menettely

EU-maiden viranomaisten on käsiteltävä kaikkia oleskelua ja työskentelyä koskevan yhdistelmäluvan hakemuksia (uusi, täydennetty tai uusittu) yhden hakemuksen menettelynä. Heidän on päätettävä, onko kolmannen maan kansalaisen vai hänen työnantajansa (vai molempien) tehtävä hakemus.

Yhdistelmäluvan kaava on kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukainen.

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun

Yhdistelmäluvan perusteella kolmansien maiden kansalaiset saavat tiettyjä oikeuksia, joihin sisältyvät

  • oikeus työskennellä, asua ja liikkua vapaasti luvan myöntäneen EU-maan alueella
  • samat ehdot kuin luvan myöntäneen maan kansalaisilla koskien työoloja (kuten palkka ja poissaolot, terveys ja turvallisuus, työaika ja lomat), opetusta ja koulutusta, tutkintojen tunnustamista, sosiaaliturvan tiettyjä näkökohtia, veroetuja sekä tavaroiden ja palvelujen hankintaa mukaan luettuina asunto- ja työvoimatoimistojen tarjoamat palvelut.

Direktiivissä säädetään tietyt kriteerit, joiden perusteella EU-maat voivat rajoittaa yhdenvertaista kohtelua tiettyjen seikkojen osalta (pääsy opetukseen/koulutukseen ja sosiaaliturvaedut, kuten perhe-etuudet tai asuntoasiat).

KOSKA DIREKTIIVIÄ ALETAAN SOVELTAA?

25. joulukuuta 2013 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/98/EU

24.12.2011

25.12.2013

EUVL L 343, 23.12.2011, s. 1-9

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EUVL L 157, 15.6.2002, s. 1-7).

Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44-53).

Viimeisin päivitys: 02.01.2015

Top