Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sininen kortti – erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sininen kortti – erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/50/EY – EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä asetetaan maahantulo- ja oleskeluedellytykset erittäin päteville* EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka haluavat tehdä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä Euroopan unioniin kuuluvassa maassa (paitsi Tanskassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Kyseisiä edellytyksiä sovelletaan myös heidän perheisiinsä.
 • Direktiivillä perustetaan EU:n sinisen kortin* järjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n sinisen kortin hakijan on esitettävä
  • vähintään vuoden pituinen voimassa oleva työsopimus tai sitova työtarjous, jonka mukainen palkka on vähintään 1,5 kertaa asianomaisen EU-maan keskimääräisen bruttovuosipalkan suuruinen
  • vaadittavan pätevyyden osoittava asiakirja
  • voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa viisumi
  • todiste sairausvakuutuksesta.
 • EU-maa voi hylätä hakemuksen, jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty tai jos asiakirjat on hankittu laittomasti, ne on väärennetty tai niitä on vääristelty.
 • Hakija ei saa aiheuttaa uhkaa yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.
 • EU-maat saavat päättää, kuinka monta erittäin pätevää työntekijää ne päästävät maahan.
 • Hyväksytyt hakijat saavat EU:n sinisen kortin, jonka vakiopituinen voimassaoloaika on 1–4 vuotta kyseessä olevasta EU-maasta tai työsopimuksen kestosta riippuen. Alle vuoden työsopimuksissa kortin voimassaoloajaksi merkitään sopimuksen kesto lisättynä kolmella kuukaudella.
 • Sinistä korttia koskevan hakemuksen voi tehdä joko henkilö itse ja/tai hänen työnantajansa EU-maasta riippuen.
 • Kahden ensimmäisen vuoden aikana EU:n sinisen kortin haltija voi tehdä ainoastaan korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä, joka täyttää maahantulon perusteet. Sen jälkeen hän voi hakea muuta korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä samoin edellytyksin kuin maan kansalaiset EU-maasta riippuen.
 • EU:n sinisen kortin haltijat ja heidän perheensä voivat saapua ja palata kortin myöntäneeseen EU-maahan ja oleskella siellä sekä matkustaa muiden EU-maiden kautta.
 • EU:n sinisen kortin haltijoilla on samat oikeudet kuin kortin myöntäneen maan kansalaisilla asioissa, jotka koskevat työoloja ja työehtoja, koulutusta, tutkintotodistusten tunnustamista, perussosiaaliturvaa sekä yhdistymisvapautta. EU-maat voivat asettaa rajoituksia joihinkin näistä osa-alueista ja erityisesti opintotuille ja -lainoille.
 • Kansalliset viranomaiset voivat peruuttaa EU:n sinisen kortin tai jättää sen uusimatta, jos kortinhaltija ei enää täytä alkuperäisiä edellytyksiä, jos hän on ollut työttömänä yli kolme kuukautta tai jos häntä pidetään yleisenä uhkana.
 • Oleskeltuaan EU-maassa laillisesti 18 kuukauden ajan EU:n sinisen kortin haltijan on jossain määrin helpompi muuttaa toiseen EU-maahan. Jos hän täyttää maahantulon perusteet toisenkin EU-maan osalta, hänelle voidaan antaa lupa aloittaa työskentely jo ennen hyväksymispäätöksen tekemistä ja hänen perheenjäsenensä voivat saapua hänen luokseen välittömästi.
 • Euroopan komissio raportoi kolmen vuoden välein, miten tätä lainsäädäntöä on sovellettu. Ensimmäinen kertomus julkaistiin kesäkuussa 2014.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 19. kesäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 19. kesäkuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavana laillista maahanmuuttoa käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

KESKEISET TERMIT

* Erittäin pätevä työntekijä: henkilö, jonka työstä maksetaan korvaus ja jolla on erityinen taito, jonka osoittaa korkea ammattipätevyys.

* EU:n sininen kortti: työ- ja oleskelulupa, jossa on merkintä ”EU:n sininen kortti” ja joka oikeuttaa haltijansa asumaan ja työskentelemään kortin myöntäneessä EU-maassa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten annetun direktiivin 2009/50/EY täytäntöönpanosta (EU:n sininen kortti) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Viimeisin päivitys: 21.04.2016

Top