Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sininen kortti – erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sininen kortti – erittäin pätevien työntekijöiden maahantulo ja oleskelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/50/EY – EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan maahantulon ja oleskelun edellytykset erittäin päteville* EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka haluavat tehdä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä jossakin EU-maassa (muu kuin Tanska, Irlanti tai Yhdistynyt kuningaskunta), sekä heidän perheilleen.
 • Direktiivillä perustetaan EU:n sinisen kortin* järjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n sinisen kortin hakijan on esitettävä

  • vähintään vuoden pituinen voimassa oleva työsopimus tai sitova työtarjous, jonka mukainen palkka on vähintään 1,5 kertaa asianomaisen EU-maan keskimääräisen bruttovuosipalkan suuruinen
  • vaadittavan pätevyyden osoittava asiakirja
  • voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa viisumi
  • todiste sairausvakuutuksesta.
 • EU-maa voi hylätä hakemuksen, jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty tai jos asiakirjat on hankittu laittomasti, ne on väärennetty tai niitä on vääristelty.
 • Hakija ei saa aiheuttaa uhkaa yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.
 • EU-maat saavat päättää, kuinka monta erittäin pätevää työntekijää ne päästävät maahan.
 • Hyväksytyille hakijoille myönnetään EU:n sininen kortti, jonka vakiopituinen voimassaoloaika on 1–4 vuotta kyseessä olevasta EU-maasta tai työsopimuksen kestosta riippuen. Alle vuoden työsopimuksissa kortin voimassaoloajaksi merkitään sopimuksen kesto lisättynä kolmella kuukaudella.
 • Sinistä korttia koskevan hakemuksen voi tehdä henkilö itse ja/tai hänen työnantajansa EU-maasta riippuen.
 • Kahden ensimmäisen vuoden aikana EU:n sinisen kortin haltija voi tehdä ainoastaan sellaista korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä, joka täyttää maahantulon perusteet. Sen jälkeen hän voi hakea muuta korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä samoin edellytyksin kuin maan kansalaiset EU-maasta riippuen.
 • EU:n sinisen kortin haltijat ja heidän perheensä voivat saapua ja palata kortin myöntäneeseen EU-maahan ja oleskella siellä sekä matkustaa muiden EU-maiden kautta.
 • EU:n sinisen kortin haltijoilla on samat oikeudet kuin kortin myöntäneen maan kansalaisilla työolojen ja työehtojen, koulutuksen, tutkintojen tunnustamisen, perussosiaaliturvan sekä yhdistymisvapauden osalta. EU-maat voivat asettaa rajoituksia joihinkin näistä osa-alueista ja erityisesti opintotuille ja -lainoille.
 • Kansalliset viranomaiset voivat peruuttaa EU:n sinisen kortin tai jättää sen uusimatta, jos kortinhaltija ei enää täytä alkuperäisiä edellytyksiä, jos hän on ollut työttömänä yli kolme kuukautta tai jos häntä pidetään yleisenä uhkana.
 • Oleskeltuaan EU-maassa laillisesti 18 kuukauden ajan EU:n sinisen kortin haltijan on jossain määrin helpompi hankkia tarvittava viisumi ja muuttaa toiseen EU-maahan. Jos hän täyttää maahantulon perusteet toisenkin EU-maan osalta, hänelle voidaan antaa lupa aloittaa työskentely ennen viisumin myöntämispäätöksen tekemistä ja hänen perheenjäsenensä voivat saapua maahan välittömästi.
 • Komissio antaa kolmen vuoden välein selvityksen siitä, miten tätä lainsäädäntöä on sovellettu. Ensimmäinen kertomus julkaistiin kesäkuussa 2014.

Tarkistus ja ehdotus

 • Euroopan komissio antoi vuonna 2016 ehdotuksen direktiivin 2009/50/EY kumoamiseksi. Ehdotus johtui samaan aikaan julkaistusta direktiivin arvioinnista, jossa todettiin, että nykyisessä direktiivissä on useita sisäisiä puutteita eikä sitä sovelleta yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Lisäksi useilla EU-mailla on käytössä rinnakkaisia sääntöjä ja menettelyjä, joita sovelletaan saman korkean osaamistason työntekijöiden luokkaan. Tämä hajautuneisuus ei ole tehokasta, sillä se rasittaa niin työnantajia kuin hakijoitakin. Erittäin päteville työntekijöille on lisäksi myönnetty maahantulolupia edelleen varsin vähän, mikä ei ole tuloksellista. Tämä vaikeuttaa EU:n toimia, joilla pyritään houkuttelemaan tarvittavia osaajia ja saamaan heidät jäämään.
 • Ehdotuksella pyritään korjaamaan aiemman direktiivin puutteita ja laajentamaan sen soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ja EU:n kansalaisten perheenjäsenet, jotka ovat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia. Ehdotettu järjestelmä korvaisi lisäksi rinnakkaiset kansalliset järjestelmät, joilla on sama kohderyhmä kuin sinisellä kortilla.
 • Ehdotuksessa esitetään myös seuraavaa:

  • joustavammat maahanpääsyn edellytykset (alhaisempi palkkakynnys; ensimmäisen työsopimuksen alhaisempi kuuden kuukauden vähimmäiskesto; yksinkertaisemmat säännöt vastavalmistuneille ja työntekijöille ammateissa, joissa on työvoimapulaa; ammattikokemuksen ja muodollisten tutkintojen välinen vastaavuus)
  • yksinkertaisemmat menettelyt (nopeammat ja joustavammat menettelyt; vapaaehtoinen nopeutettu menettely luotettaville työnantajille)
  • laajemmat oikeudet (joustavampi pääsy työmarkkinoille, mukaan lukien samanaikainen itsenäinen ammatinharjoittaminen; välitön perheen yhdistäminen; EU:n pitkäaikaisen oleskeluluvan helpompi saatavuus)
  • helpompi matkustaminen EU:ssa (esim. lyhytaikaiset työmatkat EU:ssa; EU:n sinisen kortin saaminen toisessa EU-maassa).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 19. kesäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 19. kesäkuuta 2011 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavana ”laillista maahanmuuttoa ja kotoutumista” käsittelevällä verkkosivulla (Euroopan komissio).

KESKEISET TERMIT

Erittäin pätevä työntekijä: palkkatyössä oleva henkilö, jolla on erityistä osaamista vaativa todennettu ammattipätevyys.
EU:n sininen kortti: työ- ja oleskelulupa, jossa on merkintä ”EU:n sininen kortti” ja joka oikeuttaa haltijansa asumaan ja työskentelemään kortin myöntäneessä EU-maassa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77–123)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004) (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35–48)

Direktiiviin 2004/38/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten annetun direktiivin 2009/50/EY täytäntöönpanosta (EU:n sininen kortti) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Vaikutusten arviointi – Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment and repealing Directive 2009/50/EC (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista – Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Viimeisin päivitys: 14.09.2017

Top