Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kotouttamisrahasto (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kotouttamisrahasto (2007–2013)

Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalainen rahasto vuosiksi 2007–2013 EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista varten. Rahaston määrärahat ovat 825 miljoonaa euroa, ja se on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2007/435/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Päätöksessä määritellään Euroopan unionin (EU) ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista varten perustetun eurooppalaisen rahaston tavoitteet ja sen käyttöä koskevat säännöt. Lisäksi siinä vahvistetaan rahaston määrärahat ja rahoituksen jakoperusteet.

Tukikelpoiset toimet

Rahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla pyritään kotouttamaan EU:n ulkopuolisista maista tulleita maahanmuuttajia vastaanottajamaan yhteiskuntaan. Toimet voivat olla voivat olla kansallisia, monikansallisia tai koko EU:n laajuisia, ja niiden kohderyhmää ovat erityisesti uudet tulokkaat. Kansallisia toimia toteuttavat EU-maat monivuotisen ohjelmasuunnittelun puitteissa. Tässä noudatetaan rahaston käyttöä koskevia EU:n strategisia suuntaviivoja (jaettu hallinnointi). EU:n laajuisiin toimiin tarkoitettua määrärahaa käyttää komissio (suora hallinnointi).

Rahastosta rahoitetaan kansallisia toimia, joilla pyritään

  • helpottamaan kotoutumisprosessin kannalta merkityksellisten ja sitä tukevien maahanpääsymenettelyjen kehittämistä ja täytäntöönpanoa
  • kehittämään ja panemaan täytäntöön etenkin vasta maahan saapuneiden EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamisprosessia jäsenvaltioissa
  • parantamaan EU-maiden kykyä kehittää, panna täytäntöön, seurata ja arvioida EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista koskevia politiikkoja ja toimenpiteitä
  • vaihtamaan tietoja ja parhaita käytänteitä ja tekemään yhteistyötä EU-maissa ja niiden välillä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista koskevien politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa, seuraamisessa ja arvioimisessa.

Monikansallisia tai koko EU:n laajuisia toimia tuetaan rahastosta, jos niillä

  • tuetaan valtioidenvälisten yhteistyöverkostojen perustamista ja sellaisiin valtioidenvälisiin kumppanuuksiin perustuvia pilottihankkeita, jotka on muodostettu kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtamisen helpottamiseksi
  • järjestetään valtioidenvälisiä tiedotuskampanjoita
  • julkaistaan vertailevia tutkimuksia ja järjestetään yhteisiä pilottihankkeita
  • kehitetään tilastointivälineitä, menetelmiä ja indikaattoreita kotouttamispolitiikan kehitystason mittaamiseksi.

Komissio hyväksyy jokaiselle vuodelle työohjelman, jossa määritellään ensisijaiset tavoitteet, ja julkaisee monikansallisia hankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä.

Rahaston toimintaperiaatteet

EU:n määrittelemien ensisijaisten toimien ja tavoitteiden mukaisesti rahastosta myönnetään tukea sellaisten voittoa tavoittelemattomien hankkeiden rahoitukseen, jotka jo saavat muuta julkista tai yksityistä tukea. Rahaston tuki näille hankkeille on enintään 50 prosenttia kansallisen toimen kokonaiskustannuksista. Jos hanke kuuluu strategisissa suuntaviivoissa määriteltyihin ensisijaisiin toimiin, enimmäismäärä on poikkeuksellisesti 75 prosenttia. EU:n rahoitusosuus korotetaan 75 prosenttiin koheesiorahastosta tukea saavissa EU-maissa.

Komissio hyväksyy strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007–2013 ja määrittelee niissä EU:n ensisijaiset toimet rahaston tavoitteille.

Komissio hyväksyy EU-maiden monivuotiset ohjelmat, joissa määritellään strategisten suuntaviivojen perusteella strategia ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä annetaan lisätietoja hankkeiden rahoituksesta. Komissio tekee myös vuosittain päätökset monivuotista ohjelmaa toteuttavien vuotuisten ohjelmien rahoittamisesta.

Komitea, tarkistaminen ja kumoaminen

Komissiota avustaa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa käsittelevä komitea.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat kyseistä päätöstä uudelleen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013.

Taustaa

Tämä päätös kuuluu Haagin ohjelman suosituksiin sekä yhteisestä kotouttamisohjelmasta ja pilottihankkeiden ja valmistelutoimien rahoittamisesta kotouttamisen alalla (INTI) 1. syyskuuta 2005 annetun komission tiedonannon jatkotoimiin. Rahaston määrärahat vuosiksi 2007–2013 ovat 825 miljoonaa euroa. Rahasto on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa, joka on käynnistetty 6. huhtikuuta 2005 annetulla komission tiedonannolla.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/435/EY

29.6.2007

-

EUVL L 168, 28.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/457/EY, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn neuvoston päätöksen 2007/435/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta [EUVL L 167, 27.6.2008]. Tässä päätöksessä asetetaan sääntöjä kotouttamisrahastosta tuettujen toimien täytäntöönpanolle EU-maissa. Päätös sisältää säännöksiä, jotka koskevat nimettyjä viranomaisia ja tehtävien siirtämistä niille. Päätöksessä säädetään myös, että EU-maiden on laadittava menettelyitä ja käytännön järjestelyjä koskevat ohjeet, joita nimettyjen viranomaisten on noudatettava rahaston täytäntöönpanossa. Päätöksessä luetellaan lisäksi rahaston käyttöä koskevat tiedot, jotka EU‑maiden on toimitettava komissiolle, erityisesti niiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta ja ilmoittaessaan sääntöjenvastaisuuksista. Tämän lisäksi tiedot on nyt ensimmäistä kertaa toimitettava sähköisessä muodossa, mikäli mahdollista. Komissio kehittää tätä tarkoitusta varten tietojärjestelmän. Päätöksessä asetetaan myös säännöt tuensaajille toimitettavista tiedoista sekä suurelle yleisölle suunnatusta, rahastoa koskevasta tiedotuksesta.

Viimeisin päivitys 10.08.2010

Top