Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ulkorajarahasto (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ulkorajarahasto (2007–2013)

Tällä osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyllä päätöksellä perustetaan ulkorajarahasto vuosiksi 2007–2013. Rahastoon osoitetaan 1 820 miljoonaa euroa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Tällä päätöksellä määritellään ulkorajarahaston tavoitteet, sen hallinnointia koskevat säännöt, sen rahoituspuitteet ja rahoituksen myöntämiskriteerit.

Ulkorajarahaston tavoitteet

Rahastolla on neljä tavoitetta:

 • tehokas hallinto-organisaatio, jossa keskeisessä asemassa ovat tietojenvaihtoa, tilastotietojen keräämistä ja rajanylityspaikkojen välistä koordinaatiota koskevat järjestelmät sekä tarkastus- ja valvontatehtävät ja rekisteröintimekanismit ulkorajoilla
 • matkustajavirtojen tehokas hallinta ulkorajoilla, erityisesti eurooppalaisten tietojärjestelmien (SIS ja VIS) tehokas käyttö sekä yhteistyön parantaminen väärennettyjen tai väärien matkustusasiakirjojen torjunnan alalla
 • Euroopan unionin (EU) lainsäädännön yhdenmukainen täytäntöönpano, esimerkiksi edistämällä Rajavartijan käytännön käsikirjan käyttöä ja uusimman teknologian soveltamista ulkorajojen valvontaan
 • konsuliviranomaisten toiminnan parantaminen, mukaan luettuna maahanmuuton yhteyshenkilöiden verkoston toimintavalmiuksien vahvistaminen ja yhteisten konsuliviranomaisten kehittäminen.

Tukikelpoiset toimet

Ulkorajarahastosta voidaan rahoittaa kansallisia, valtioidenvälisiä tai koko yhteisön edun mukaisia toimia ("yhteisön toimet"). Jäsenvaltiot toteuttavat kansalliset toimet monivuotisen ohjelman puitteissa rahaston toimintaa (jaettu hallinta) koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Komissio toteuttaa yhteisön toimiin osoitetun talousarvion (suora hallinta).

Rahastosta voidaan rahoittaa kansallisia toimia, jotka koskevat

 • valvontainfrastruktuureja ulkorajoilla ja rajanylityspaikoilla
 • valvontalaitteita
 • kuljetusvälineitä
 • sijoituksia uusimpaan teknologiaan
 • henkilöstövaihtoa ja henkilöstön koulutusta
 • tietojenvaihtolaitteita ja -järjestelmiä
 • parhaiden käytäntöjen soveltamiseen liittyviä tutkimuksia ja pilottihankkeita.

Rahastosta voidaan lisäksi avustaa jäsenvaltioita kattamaan kauttakulkua helpottavien asiakirjojen myöntämisestä aiheutuvia kuluja.

Rahastosta voidaan rahoittaa valtioidenvälisiä tai yhteisön toimia, jotka koskevat

 • tullivalvonnan, eläinlääkinnän ja kasvinsuojelun alan toimien asteittaista sisällyttämistä ulkorajojen yhdennettyyn valvontaan
 • tukipalvelujen antamista hätätoimenpiteissä
 • tukea ulkorajoja koskevan yhteisön lainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen
 • tukea tilastointivälineiden kehittämiseen
 • tukea tietojenvaihtoon ja parhaiden käytänteiden juurruttamiseen
 • tukea uusia yhteistyömuotoja koskevien pilottihankkeiden ja tutkimusten täytäntöönpanemiseen erityisesti yhteisten konsuliviranomaisten osalta.

Rahaston toimintaperiaatteet

EU:n määrittelemien painopisteiden ja tavoitteiden puitteissa rahastosta myönnetään avustuksia sellaisiin voittoa tavoittelemattomiin hankkeisiin, jotka ovat jo saaneet julkista tai yksityistä rahoitusta.

Rahastosta myönnetty avustus on enintään 50 prosenttia kansallisen toimen kokonaiskustannuksista. Jos hanke kuuluu strategisissa suuntaviivoissa määriteltyihin erityisiin painopisteisiin, enimmäismäärä voi poikkeuksellisesti olla 75 prosenttia. Yhteisön rahoitusosuus korotetaan 75 prosenttiin koheesiorahastosta tukea saavissa jäsenvaltioissa.

Rahaston vuosittain käytettävissä olevat varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken rajatyypin perusteella (30 prosenttia rahaston varoista osoitetaan maaulkorajoille, 35 prosenttia meriulkorajoille, 20 prosenttia lentokentille ja 15 prosenttia konsulaateille) ja Frontexin määrittelemien painotuskertoimien mukaisesti. Frontex antaa joka vuosi riskianalyysiraportin, jossa kuvataan vaikeuksia, joita jäsenvaltiot ovat kohdanneet ulkorajojen valvonnassa.

Komissio hyväksyy vuosien 2007–2013 strategiset suuntaviivat, joissa määritellään yhteisön painopisteet rahaston kunkin tavoitteen osalta.

Komissio hyväksyy jäsenvaltioiden monivuotiset ohjelmat, joissa määritellään komission strategisten suuntaviivojen perusteella tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia toimia koskevat strategiat ja niiden kuvaukset, sekä hankkeiden rahoittamista koskevat lisätiedot. Komissio hyväksyy myös joka vuosi rahoituspäätökset, joilla hyväksytään monivuotisen ohjelman vuosittaiset täytäntöönpano‑ohjelmat.

Komitea ja tarkistus

Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa käsittelevä komitea avustaa komissiota. Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkistavat tämän päätöksen viimeistään 30. kesäkuuta 2013.

Tausta

Tämä päätös on jatkoa ulkorajojen valvontaa koskevalle yhteiselle eurooppalaiselle politiikalle, joka vahvistettiin 14. kesäkuuta 2002 annetussa toimintasuunnitelmassa. Se perustuu puolestaan komission 7. toukokuuta 2002 antamaan tiedonantoon. Ulkorajarahasto, jonka varat vuosille 2007–2013 ovat 1 820 miljoonaa euroa, on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa, joka perustuu 6. huhtikuuta 2005 annettuun tiedonantoon.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 574/2007/EY

6.6.2007

-

EUVL L 144, 6.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/456/EY, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta [EUVL L 167, 27.6.2008].

Komission päätös 2007/599/EY, tehty 27 päivänä elokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 574/2007/EY täytäntöönpanoon liittyvistä vuosia 2007–2013 koskevista strategisista suuntaviivoista [EUVL L 233, 5.9.2007].

Viimeisin päivitys 06.01.2010

Top