Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan paluurahasto (2008–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan paluurahasto (2008–2013)

Päätöksellä perustetaan Euroopan paluurahasto vuosiksi 2008–2013. Rahaston määrärahat ovat kyseisellä ajanjaksolla yhteensä 676 miljoonaa euroa, ja se on osa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 575/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan paluurahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä määritellään paluurahaston tavoitteet ja sen hallinnointia koskevat säännöt. Siinä vahvistetaan myös rahaston rahoituspuitteet ja varojen jakamisperusteet.

Paluurahasto on suunnattu henkilöille, joille on myönnetty kansainvälinen suojelu tai tilapäinen suojelu (tai jotka ovat hakeneet sitä), sekä henkilöille, jotka oleskelevat laittomasti jonkin Euroopan unioniin (EU) kuuluvan maan alueella.

Tukikelpoiset toimet

Paluurahastosta voidaan rahoittaa kansallisia ja valtioiden välisiä toimia tai EU:n tason toimia.

Kansallisten toimien tarkoituksena on luoda EU-maihin yhdenmukainen palauttamismenettelyjen hallinnointitapa * ja auttaa EU-maita tekemään yhteistyötä yhdenmukaisen palauttamismenettelyn edistämiseksi. Kansallisten toimien tarkoituksena on myös auttaa jäsenvaltioita soveltamaan yhtenäisellä tavalla yhdenmukaista palauttamismenettelyjen hallinnointia koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Valtioiden välisten toimien tai EU:n edun mukaisten toimien osalta tämä merkitsee toimenpiteitä, jotka

 • edistävät EU:n lainsäädännön ja hyvien käytänteiden täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä EU:n tasolla
 • tukevat tilastollisten välineiden kehittämistä
 • edistävät valtioidenvälisten tiedotuskampanjoiden toteuttamista
 • tukevat tämän alan parhaiden käytänteiden käsikirjan luomista
 • tukevat EU-maita hätätilanteissa
 • tukevat pilottihankkeita ja valtioidenvälisiä yhteistyöverkostoja sellaisten elinten välillä, jotka on perustettu tietojen vaihtamiseksi ja hyvien käytänteiden luomiseksi.

Paluurahaston toimintaperiaatteet

EU:n määrittelemien painopistealueiden ja tavoitteiden mukaisesti paluurahastosta tuetaan avustuksia myöntämällä voittoa tavoittelemattomia hankkeita, joita julkiset tai yksityiset tahot jo rahoittavat. Paluurahaston antama taloudellinen tuki voi olla enintään puolet kansallisten toimenpiteiden kokonaiskustannuksista. EU:n rahoitusosuus nousee 75 prosenttiin koheesiorahastosta tukea saavissa maissa tai kun hanke koskee strategisissa suuntaviivoissa määriteltyjä painopistealueita.

Komissio hyväksyy ohjelmakautta 2008–2013 koskevat strategiset suuntaviivat, joissa määritellään EU:n tason painopistealueet rahaston kunkin tavoitteen osalta.

Kukin EU-maa hyväksyy strategisten suuntaviivojen perusteella monivuotisen ohjelman, jossa kuvataan tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia toimia ja esitetään niiden toutettamista koskeva strategia sekä annetaan lisätietoja hankkeiden rahoittamisesta. Ne laativat myös vuosiohjelmat, joilla toteutetaan monivuotinen ohjelma.

Komitea, uudelleentarkastelu ja kumoaminen

Komissiota avustaa yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa käsittelevä yhteinen komitea. Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat päätöstä uudelleen viimeistään 30. kesäkuuta 2013.

Taustaa

Tämä päätös on osa valmistelevia rahoitustoimia, jotka käynnistettiin Haagin ohjelman mukaisesti. Nämä toimenpiteet toteuttavat osaltaan EU:n palauttamispolitiikkaa, joka perustettiin 28. marraskuuta 2002 laaditulla palauttamisen toimintaohjelmalla. Euroopan paluurahasto, jonka varat ovat yhteensä 676 miljoonaa euroa, on perustettu osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa. Ohjelma perustuu 6. huhtikuuta 2005 annettuun tiedonantoon.

Keskeiset termit

 • Yhdennetty palauttamisen hallinta: EU-maiden kehittämät ja toteuttamat yhdennetyt palauttamissuunnitelmat.
 • Yhdennetyt palauttamissuunnitelmat: kansallisella tasolla tehdyt toimenpidesuunnitelmat, joiden tarkoituksena on kannustaa vapaaehtoisiin tai pakotettuihin paluuohjelmiin sellaisia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka eivät enää täytä isäntävaltion maahantulo- tai oleskeluehtoja. Nämä suunnitelmat perustuvat kohderyhmiä koskeviin yleisarviointiin ja näiden henkilöiden paluuseen liittyviin vaikeuksiin, ja ne sisältävät pääasiassa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu turvaamaan pysyvän kotiseudulle palaamisen mahdollisuus. Niihin sisältyy toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja tarvittaessa myös arviointijärjestelmä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 575/2007/EY

7.6.2007

-

EUVL L 144, 6.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/458/EY, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan paluurahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 575/2007/EY soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, rahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla täytäntöön pantavien hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta [EUVL L 167, 27.6.2008].

Komission päätös 2007/837/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2007, strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2008–2013 osana Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 575/2007/EY täytäntöönpanoa [EUVL L 330, 15.12.2007]. Tässä päätöksessä asetetaan strategiset suuntaviivat vuosiksi 2008–2013 ja määritetään EU:n tason painopisteet ja EU-maiden ensisijaiset tavoitteet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä paluurahastosta myönnettävän rahoituksen lisäämiselle.

Päätöksessä asetetaan neljä painopistettä, joista kutakin vastaa yksi tai useampi ensisijainen tavoite:

 • EU-maiden tukeminen strategisen lähestymistavan kehittämiseksi palauttamisen hallintaan. Yhdenmukaisten palauttamissuunnitelmien pitäisi keskittyä vapaaehtoisiin paluuohjelmiin, rahakannustimiin ja toimenpiteisiin erityisen heikossa asemassa olevien paluumuuttajien tilanteen parantamiseksi. Lisäksi niissä olisi edistettävä sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden, jotka eivät kuulu EU:n tai kansallisten kahdenvälisten takaisinottosopimusten soveltamisalaan, paluuta sellaisiin maihin, joiden kanssa yhteistyö on erityisen vaikeaa
 • EU-maiden tukeminen palauttamisen hallintaa koskevassa yhteistyössä. Hankkeissa pitäisi keskittyä erityisesti sellaisiin yhdenmukaisiin palauttamissuunnitelmiin, jotka laaditaan ja pannaan täytäntöön yhteistyössä EU-maiden kanssa sekä mahdollisesti EU:n rajaturvallisuusviraston, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • innovatiivisten kansallisten tai kansainvälisten välineiden tukeminen palauttamisen hallinnassa. Hankkeiden pitäisi tuoda esiin innovatiivisia tapoja, joilla mahdollisille paluumuuttajille annetaan tietoa ja neuvontaa paluun kohdemaiden tilanteesta, ja/tai muita innovatiivisia aloitteita vapaaehtoisen paluumuuton lisäämiseksi. Hankkeiden yhteydessä pitäisi myös testata uusia työmenetelmiä, joilla nopeutetaan asiakirjojen myöntämistä paluumuuttajille yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden konsuliviranomaisten ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa
 • EU:n normien ja parhaiden käytäntöjen tukeminen palauttamisen hallinnassa. Tähän painopisteeseen liittyvien hankkeiden pitäisi edistää arviointeja paluuohjelmien kaikkien osa‑alueiden kehittymisen mittaamiseksi sekä kehittää kansallisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan palauttamista koskevien yhteisten normien oikeudenmukainen ja tehokas soveltaminen.

Viimeisin päivitys 06.08.2010

Top