Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) – kolmannen pilarin lainsäädäntö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) – kolmannen pilarin lainsäädäntö

Nyt kyseessä oleva päätös on SIS II-järjestelmää koskevan lainsäädännön toinen osa. Siinä määritellään järjestelmän tekninen rakenne, sen toimintatapa, kuulutuksiin liittyvien tietojen käsittely sekä tietoihin pääsyä ja tietosuojaa koskevat edellytykset. Lisäksi siinä esitetään henkilöitä ja esineitä koskeviin kuulutuksiin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2007/553/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä.

TIIVISTELMÄ

Päätökseen sisältyy samat säännökset kuin SIS II -järjestelmän teknistä rakennetta ja toimintatapaa koskevaan asetukseen. Siinä säädetään muun muassa, että SIS‑järjestelmän muodostavat keskusjärjestelmä, joka koostuu SIS II -tietokannan sisältävästä teknisen tuen yksiköstä sekä yhdenmukaisesta kansallisesta käyttöliittymästä, kunkin jäsenvaltion kansallinen järjestelmä sekä keskusjärjestelmän ja kansallisten järjestelmien välinen viestintäinfrastruktuuri.

Asetus koskee kuulutuksia, jotka on tehty niistä kolmansien maiden kansalaisista, joilta on evätty maahanpääsy tai oleskelu maassa, minkä lisäksi siinä tuodaan esille, että kuulutuksia käytetään vakaviin rikoksiin syyllistyneiden rankaisemiseksi sekä yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemiseksi. Kuulutukset voivat liittyvät myös henkilöihin, joita etsitään luovutettaviksi tai karkotettaviksi, kadonneisiin henkilöihin ja henkilöihin, jotka on haastettu oikeuteen.

Kuulutuksen tunnistamisen yhteydessä menetellään seuraavasti:

  • etsintäkuulutetut: viranomaisen on pidätettävä ja luovutettava henkilö eurooppalaisen pidätysmääräyksen menettelyjen mukaisesti tai pidätettävä hänet väliaikaisesti (jos on kyse karkotuksesta)
  • kadonneet: viranomaisen on tehtävä ilmoitus henkilön löydyttyä. Jos henkilö hyväksyy suojelun, hänet voidaan siirtää turvaan
  • oikeuteen haastetut: viranomaisen on toimittava Sirene‑toimistojen pyytämällä tavalla
  • vakaviin rikoksiin syyllistyneiden rankaiseminen tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäiseminen: viranomaisen on suoritettava salainen tarkkailu tai erityistarkastus. Erityistarkastus on kuulutuksen tehneen jäsenvaltion pyytämä tarkastus, ja salainen tarkkailu on henkilöiden tarkkailua näiden tietämättä.

Kuulutukset voivat liittyä myös esineisiin, joita etsitään joko takavarikoimista varten tai käytettäväksi todisteena. Kyseisiä tavaroita ovat moottoriajoneuvot, veneet, ilma-alukset, ampuma‑aseet, viralliset asiakirjat ja henkilötodistukset, rekisteröintitodistukset ja rekisterikilvet sekä setelit, arvopaperit ja maksuvälineet. Tunnistaessaan kuulutetun esineen viranomaisen on otettava yhteyttä kuulutuksen tehneeseen viranomaiseen toimenpiteistä sopimista varten.

Pääsyä SIS II -järjestelmän tietoihin, tietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva säännöt ovat päätöksessä jokseenkin samat kuin asetuksessa. Myös tietojen siirtoa SIS 1+ -järjestelmästä SIS II ‑järjestelmään sekä päätöksen täytäntöönpanon kokonaisarviointia koskevat säännöt ovat verraten samat. Eroja kuitenkin on: esimerkiksi pääsyä SIS II -järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin koskevat yksityiskohtaiset säännöt vaihtelevat riippuen siitä, ovatko kyseessä asetuksen vai päätöksen soveltamisalaan kuuluvat tiedot.

Taustaa

Päätöksessä säädetään SIS II -järjestelmän toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Se muodostaa SIS II -järjestelmän oikeusperustan yhdessä ensimmäiseen pilariin liittyviä järjestelmän näkökohtia koskevan asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kanssa. Asetuksella annetaan komissiolle tehtäväksi kehittää SIS II -järjestelmää ja sitä on täydennetty asetuksella (EY) N:o 2424/2001, jota on muutettu asetuksella (EY) N:o 1988/2006, sekä päätöksellä 2001/886/YOS, jota on muutettu päätöksellä 2006/1007/YOS.

Päätöksellä kumotaan ensimmäisen sukupolven SIS‑järjestelmään liittyvät säädökset. Kumoaminen tulee voimaan sitten, kun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja tämän päätöksen soveltamisesta on ilmoitettu. Neuvosto päättää soveltamisesta heti kun SIS II ‑järjestelmää on testattu onnistuneesti.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/533/YOS

2.7.2007

-

EUVL L 205, 7.8.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2008/334/YOS, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2008, Sirene-käsikirjan ja muiden toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisestä[EUVL L 123, 8.5.2008]. Sirene-käsikirja (Supplementary Information Request at the National Entries) sisältää lisätietojen kahden- tai monenvälistä vaihtoa koskevat säännöt. Lisätiedot ovat SIS II -kuulutuksiin liittyviä tietoja, joita ei kuitenkaan ole tallennettu SIS II:een. Tämän päätöksen liitteenä oleva Sirene‑käsikirja on ohjeisto, jossa määrätään tietojenvaihtoa koskevat yleiset ja tapauskohtaiset menettelyt seuraavien kuulutusluokkien osalta:

  • kuulutukset kiinniottoa ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen tai luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista varten
  • maahantulon tai oleskelun epäämistä koskevat kuulutukset
  • kuulutukset kadonneista henkilöistä
  • kuulutukset oikeudellista menettelyä varten
  • kuulutukset salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten
  • kuulutukset esineistä takavarikointia tai todisteena käyttämistä varten.

Tarkoituksena on varmistaa jäsenvaltioiden keskinäinen tietojenvaihto etenkin kuulutuksen syöttämisen, kuulutukseen liittyvien toimenpiteiden ja päällekkäisten kuulutusten käsittelyn yhteydessä sekä kun on kyse SIS II -tietojen laadusta tai tietojen tarkastusoikeuden käyttämisestä.

Neuvoston päätös 2008/173/EY, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) testeistä [EUVL L 57, 1.3.2008]. Tällä asetuksella luodaan oikeusperusta määrättyjen SIS II:n testien suorittamiskäytännöille. Asetuksen liitteessä kuvataan näiden testien kulkua, kohdetta ja testausjärjestelyjä. Testausvaiheita on kolme, ja niitä koordinoi komissio. Jäsenvaltiot suorittavat testit joko yksin tai yhteistyössä komission kanssa. Komissio ratkaisee, onko testit saatettu onnistuneesti päätökseen. Tämän jälkeen neuvoston valmistelevat elimet validoivat testituloksen.

Viimeisin päivitys 31.10.2008

Top