Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laiton maahanmuutto – työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laiton maahanmuutto – työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/52/EY – Maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavista seuraamuksista ja toimenpiteistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vaaditaan EU-maita kieltämään EU:ssa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Siinä säädetään seuraamuksia ja muita toimenpiteitä koskevista EU:n laajuisista vähimmäisvaatimuksista, joita voidaan soveltaa tätä kieltoa rikkoviin työnantajiin.

Direktiiviä ei sovelleta kaikkiin EU-maihin – Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole osallistuneet direktiivin hyväksymiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajien velvollisuudet

Työnantajien on

 • vaadittava, että kolmannen maan kansalaisilla on ennen työntekoon ryhtymistä oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden antava asiakirja
 • säilytettävä oleskeluluvan tai muun oleskeluoikeuden antavan asiakirjan jäljennös työsuhteen ajan kansallisten viranomaisten mahdollista tarkastusta varten
 • ilmoitettava viranomaisille kolmansien maiden kansalaisten työsuhteen alkamisesta kunkin EU-maan asettamassa määräajassa.

EU-maat voivat myös

 • käyttää yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jos työnantaja on luonnollinen henkilö ja kolmannen maan kansalainen tekee työtä työnantajan yksityisiä tarpeita varten
 • päättää olla vaatimatta ilmoitusta, jos kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty pitkäaikainen oleskelulupa.

Seuraamukset

EU-maiden on varmistettava, että työnantajille määrätään näiden sääntöjen rikkomisesta tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, mukaan lukien

 • taloudelliset seuraamukset laittomasti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärän mukaan
 • näiden kolmansien maiden kansalaisten alkuperämaahansa palauttamisesta aiheutuvien kustannusten maksaminen.

EU-maiden on myös

 • varmistettava, että työnantajan vastuulla on maksaa saatavat, kuten palkkasaatavat ja sosiaaliturvamaksut
 • otettava käyttöön menettelyjä, joiden avulla laittomasti työskennelleet kolmannen maan kansalaiset voivat esittää työnantajalleen vaatimuksen mahdollisista palkkasaatavista
 • varmistettava, että työnantajille määrätään tarvittaessa lisäseuraamuksia, kuten
  • sulkeminen joidenkin tai kaikkien julkisten etuuksien (myös EU:n rahoituksen) ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi
  • kaikkien työnantajalle laittoman työnteon paljastumista edeltävien 12 kuukauden aikana maksettujen etuuksien takaisin periminen
  • sulkeminen julkisten hankintamenettelyjen ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi
  • tilapäinen tai pysyvä liiketoiminnan lopettaminen.

Rikokset

Tahallista kiellon rikkomista pidetään rangaistavana tekona, kun työnantaja

 • jatkaa rikkomista
 • työllistää huomattavan määrän laittomasti maassa oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia
 • työllistää tällaisia henkilöitä erityistä hyväksikäyttöä osoittavissa työoloissa
 • työllistää ihmiskaupan uhreja
 • työllistää laittomasti alaikäisiä.

Kantelut ja tarkastukset

Laittomasti työskennelleillä kolmansien maiden kansalaisilla on oltava mahdollisuus tehdä kantelu työnantajiaan vastaan joko suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä. EU-maiden on toteutettava säännöllisiin riskinarviointeihin perustuvia tarkastuksia sen varalta, että työnantajat työllistävät laittomia maahanmuuttajia.

Täytäntöönpano

Direktiivin soveltamista koskevan vuonna 2014 julkaistun raportin kaksi tärkeintä havaintoa olivat seuraavat:

 • seuraamusten ankaruus vaihtelee EU-maittain
 • kaikilla laittomille muuttajille suojelua tarjoavilla aloilla on parantamisen varaa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 20. heinäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20. heinäkuuta 2011.

TAUSTAA

Laiton maahanmuutto – EU:n politiikka.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24–32)

Direktiiviin 2009/52/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/52/EY soveltamisesta (COM(2014)0286 final, 22.5.2014)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top