Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maahanmuutto: kokonaisvaltainen lähestymistapa EU:n itä- ja kaakkoispuolisiin alueisiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maahanmuutto: kokonaisvaltainen lähestymistapa EU:n itä- ja kaakkoispuolisiin alueisiin

Tiedonanto kuuluu Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. joulukuuta 2005 maahanmuuton osalta hyväksymän kokonaisvaltaisen lähestymistavan piiriin. Siinä esitetään luettelo ehdotuksista, jotka koskevat tämän lähestymistavan soveltamista Euroopan unionin (EU) itä- ja kaakkoispuolella oleviin alueisiin.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 16. toukokuuta 2007, Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltamisesta Euroopan unionin itäisiin ja kaakkoisiin naapurialueisiin [KOM(2007) 247 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

Turkki ja Länsi-Balkanin maat

 • Täydennetään erilaisilla kahdenvälisillä, alueellisilla ja kansallisilla foorumeilla käytävää vuoropuhelua maahanmuuttokysymyksistä;
 • Vahvistetaan muuttoliikkeen positiivista vaikutusta kehitykseen;
 • Ehkäistään aivovuotoa, helpotetaan siirtolaisten rahalähetyksiä kotimaahansa ja lisätään kiertomuuttoa;
 • Seurataan turvapaikkapolitiikan täytäntöönpanoa;
 • Vahvistetaan oikeus- ja hallintojärjestelmää alueen maissa, jotta kansainvälinen suojelu voidaan paremmin taata sitä tarvitseville;
 • Kasvatetaan Frontexin roolia suhteessa näihin maihin;
 • Kannustetaan yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavien näiden maiden viranomaisten välillä. Apu voidaan toteuttaa parantamalla Europolin ja Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloitteen (SECI) välistä yhteistyötä.

Itä-Euroopassa ja Etelä-Kaukasiassa sijaitsevat Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat

 • Käynnistetään maahanmuuttoa koskeva vuoropuhelu niiden maiden kanssa, jotka ovat laatineet toimintasuunnitelman EU:n kanssa (Armenia, Azerbaidzan ja Georgia), ja vahvistetaan sitä niiden maiden kanssa, joiden suunnitelma on jo pantu täytäntöön (Moldova ja Ukraina). Valko-Venäjän kanssa käynnistetään tunnustelevia keskusteluja;
 • Käytetään hyväksi eri foorumeilla saatuja kokemuksia, esimerkkeinä erityisesti Budapestin ja Söderköpingin prosessit. Komissio ehdottaa myös, että tutkittaisiin mahdollisuutta perustaa yhteistyörakenne, joka kokoaisi yhteen EU:n jäsenvaltiot ja toimivaltaiset virastot, muut Mustanmeren rannikkovaltiot sekä alueelliset organisaatiot, kuten Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloitteen SECIn, Mustanmeren taloudellisen yhteistyön järjestön BSCE:n ja Mustanmeren foorumin;
 • Kehitetään mobiliteettikumppanuuksia;
 • Ehkäistään aivovuotoa sekä helpotetaan viisumien myöntämistä ja siirtolaisten rahalähetyksiä kotimaahansa;
 • Viimeistellään takaisinottosopimus Moldovan kanssa, pannaan täytäntöön Ukrainan kanssa tehty vastaava sopimus ja harkitaan uusia sopimuksia muiden alueen maiden kanssa;
 • Tuetaan näitä maita enemmän niiden rajojen valvonnassa sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja asiakirjaväärennösten torjunnassa.

Venäjä

 • Toteutetaan mahdollisimman nopeasti ne toimenpiteet, jotka vastaavat yhteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevassa etenemissuunnitelmassa asetettuja painopisteitä;
 • Syvennetään tietojen vaihtoa EU:n ja Venäjän välillä (erityisesti Europolin ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen avulla) ja parannetaan Europolin ja Frontexin yhteistyötä Itämeren alueella samoin kuin Frontexin ja Venäjän rajavartiolaitoksen yhteistyötä.

Syyria, Libanon, Jordania, Iran ja Irak

 • Jatketaan vuoropuhelua Libanonin ja Jordanian kanssa ja käynnistetään vuoropuhelu Syyrian kanssa heti kun assosiaatiosopimus on allekirjoitettu;
 • Tuetaan Jordaniaa ja Syyriaa niiden ponnisteluissa Irakin konfliktin pakolaisten hyväksi;
 • Kannustetaan Irania tehostamaan yhteistyötä naapurimaidensa kanssa ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan estämiseksi.

Keski-Aasia

 • Tehostetaan yhteistyötä rajaturvallisuuden alalla ja toimitetaan teknistä apua laittoman maahanmuuton sekä ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi.

Aasialaiset lähtömaat

 • Jatketaan käynnissä olevia neuvotteluja takaisinottosopimusten tekemiseksi ja edistetään aloitteita ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi;
 • Otetaan tiettyjen maiden kanssa käyttöön liikkuvuuskumppanuuksia.

Komissio ehdottaa lisäksi koordinoinnin parantamista siten, että

 • kehitetään yhtenäinen näkemys nykyisistä aloitteista - jäsenvaltioita kannustetaan erityisesti täydentämään yleistä luetteloa jo toteutetuilla hankkeilla;
 • tarkastellaan ja levitetään käytettävissä olevaa tietoa erityisesti EU:n virastojen, kansainvälisten järjestöjen ja alueellisten elinten välisen tietojenvaihtoverkoston kautta;
 • syvennetään kumppanuussuhteita eri elimiin kuten kauppa-, työ- ja opetusministeriöihin;
 • kehitetään maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden verkostoja (es de en fr) sekä yhteisiä viisumikeskuksia.

Taustaa

Tiedonanto kuuluu Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. joulukuuta 2005 maahanmuuton osalta hyväksymän kokonaisvaltaisen lähestymistavan piiriin. Tiedonanto on laadittu vastauksena Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. joulukuuta 2006 esittämiin pyyntöihin.

Viimeisin päivitys 25.09.2007

Top