Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kiertomuutto ja mobiliteettikumppanuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kiertomuutto ja mobiliteettikumppanuudet

Komissio ehdottaa mobiliteettikumppanuuksien luomista ja kiertomuuton organisoimista, jotta voidaan helpottaa kolmansien maiden kansalaisten liikkumista kolmansien maiden ja Euroopan unionin välillä. Tällaisten järjestelyjen avulla voitaisiin vähentää työvoimapulaa EU:ssa, torjua laitonta maahanmuuttoa sekä tarjota muuttajien kotimaille mahdollisuus hyötyä maahanmuuton positiivisista vaikutuksista.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 16. toukokuuta 2007, kiertomuutosta ja mobiliteettikumppanuuksista Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä [KOM(2007) 248 lopullinen, ei julkaistu EUVL:ssä]

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa käsitellään mobiliteettikumppanuuksia ja kiertomuuttoa. Komissio aikoo olla yhteydessä eräisiin mobiliteettikumppanuuksista mahdollisesti kiinnostuneisiin maihin. Kiertomuutosta se aikoo käynnistää ainakin kolme kuukautta kestävän kuulemisprosessin.

Mobiliteettikumppanuudet

Komissio ehdottaa, että Euroopan yhteisö neuvottelee kolmansien maiden kanssa mobiliteettikumppanuuksista, joilla voidaan helpottaa niiden kansalaisten pääsyä EU:hun. Tällaisia kumppanuuksia voitaisiin luoda sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet tekemään tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa muuttoliikkeiden hallitsemiseksi varsinkin torjumalla laitonta maahanmuuttoa.

Kussakin kumppanuudessa olisi otettava huomioon EU:n ulkosuhteet kokonaisuudessaan kyseisen kolmannen maan kanssa. Mobilitettikumppanuus perustuisi kumppaneiden tavoitteisiin sekä sitoumuksiin, jotka asianomainen kolmas maa on valmis antamaan.

Kumppanuuden sisällöstä voidaan sanoa, että komissio luettelee useita mahdollisia sitoumuksia, joita voidaan odottaa kolmannelta maalta. Esimerkiksi sitoumus ottaa oman maan kansalaiset takaisin sekä sellaiset muiden kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saapuneet EU:hun asianomaisen maan kautta, tiedotuskampanjoiden järjestäminen laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi, rajavalvonnan parantaminen sekä asiakirjaväärennösten torjuminen.

EU puolestaan voisi helpottaa asianomaisen kolmannen maan kansalaisten pääsyä EU:hun jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioittaen. Pääsyä EU:hun voitaisiin helpottaa muun muassa seuraavasti:

  • useiden jäsenvaltioiden antamien tarjousten yhdistäminen kolmannen maan kansalaisten pääsyn helpottamiseksi niiden työmarkkinoille,
  • taloudellinen tai tekninen apu kolmansille maille esimerkiksi tukemalla niiden kansalaisia, jotka haluavat opiskella EU:ssa, tarjoamalla muuttoa edeltävää kieli- tai ammattikoulutusta taloudellisista syistä muuttaville, järjestämällä paluumuuttajien sopeutumista edistäviä ohjelmia sekä toteuttamalla eräänlaista kummitoimintaa jäsenvaltioissa toimivien työvoimatoimistojen ja samoista asioista vastaavien kolmansissa maissa toimivien tahojen kanssa,
  • toimenpiteet aivoviennin vähentämiseksi (esimerkiksi tiettyjen kriittisten alojen työntekijät voitaisiin sulkea etuuskohtelun ulkopuolelle) ja kierto- tai paluumuuton tukemiseksi,
  • mobiliteettikumppanuuksien osapuolena olevien kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien myöntämismenettelyjen helpottaminen.

Kiertomuutto

EU:n kannalta merkityksellisiä kiertomuuton muotoja on kaksi:

  • EU:hun asettautuneiden kolmansien maiden kansalaisten kiertomuutto; tässä tarkoitetaan EU:ssa toimivia, kolmansista maista kotoisin olevia yrittäjiä, jotka haluavat aloittaa liiketoiminnan kotimaassaan tai jossakin muussa kolmannessa maassa,
  • EU:n ulkopuolelle asettautuneiden kolmansien maiden kansalaisten kiertomuutto; tässä tarkoitetaan erityisesti sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka haluavat tehdä EU:ssa töitä kausiluontoisesti tai tilapäisesti taikka opiskella Euroopassa ja sitten palata kotimaahansa.

Jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen voisi edistää kiertomuuttoa. Laillista maahanmuuttoa koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa onkin jo harkittu eräitä elementtejä, jotka olisivat osa EU:n lainsäädäntökehystä. Esimerkkinä voidaan mainita korkeasti koulutettujen muuttajien maahanpääsyä koskeva direktiiviehdotus.

Tämän toimintapoliittisen suunnitelman täydentämiseksi voitaisiin harkita uusien, lailliseen maahanmuuttoon liittyvien toimenpiteiden toteuttamista, kuten pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin 2003/109/EY muuttamista.

EU:n politiikan välineisiin voitaisiin sisällyttää esimerkiksi seuraavia kannustimia kiertomuuton edistämiseksi:

  • paluumuuttajien tukeminen työnhaussa tai yrityksen perustamisessa kotimaassaan
  • kolmansien maiden kansalaisten antama kirjallinen sitoumus vapaaehtoisesta kotiinpaluusta heti heidän oleskeluoikeutensa päätyttyä
  • takaisinottosopimusten tekeminen ja käyttöönotto sen varmistamiseksi, että EU:n alueella laittomasti oleskelevat henkilöt todella palaavat kotimaihinsa
  • kriteerien laatiminen kiertomuutto-ohjelmien seurantaa varten.

Komissio ehdottaa myös, että hyväksytään toimenpiteitä aivoviennin riskien vähentämiseksi. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että jäsenvaltiot sitoutuvat olemaan rekrytoimatta kolmansien maiden kansalaisia aloilla, jotka asianomainen kolmas maa on määritellyt kriittisiksi.

Lisäksi komissio toteaa, että asiasta kiinnostuneet kolmannet maat ja EU:n jäsenvaltiot voisivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia. Tällaisissa sopimuksissa voisi olla muun muassa säännöksiä ns. kierto-opiskelijoille tarkoitetuista apurahoista.

Tausta

Tämä tiedonanto on jatkoa 1. syyskuuta 2005 (es de en fr) annetulle tiedonannolle "Muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys: käytännönläheisiä suuntaviivoja", 31. marraskuuta 2006 (es de en fr) annetulle tiedonannolle "Siirtolaisuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ensimmäinen soveltamisvuosi" ja 21. joulukuuta 2005 (es de en fr) annetulle tiedonannolle "Laillista maahanmuuttoa koskeva toimintapoliittinen suunnitelma".

Viimeisin päivitys 10.08.2007

Top