Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuus

Tämän vihreän kirjan tavoitteena on selvittää, mitkä ovat vaihtoehdot yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamisen toisessa vaiheessa.

ASIAKIRJA

Vihreä kirja, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuudesta [KOM (2007) 301 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Vihreän kirjan tarkoituksena on käynnistää laajamittainen kuulemismenettely, jonka tulosten odotetaan johtavan toimintaohjelmaan. Tässä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä todennäköisesti valmistuvassa asiakirjassa esitetään kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseksi.

Turvapaikkahakemusten käsittely

Komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • lisätään mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa lujittamalla oikeudellisia suojakeinoja, jotka liittyvät turvapaikkahakemuksen esittämiseen rajalla;
 • yhdenmukaistetaan suuremmassa määrin tietyt sellaisia aloja koskevat kansalliset säännöt, joita ei ensimmäisessä vaiheessa käsitelty lainkaan tai ei ainakaan riittävästi, erityisesti päätöksentekomenettelyn laadun, hakijoiden toimittamien todisteiden arvioinnin ja muutoksenhakumenettelyjen osalta;
 • arvioidaan uudelleen tiettyjen, yhdenmukaistamisen ensimmäisessä vaiheessa esiin otettujen menettelytapojen sisältö, kuten turvallisten lähtömaiden, turvallisten kolmansien maiden ja Euroopan turvallisten kolmansien maiden käsitteet.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteet

Komissio ehdottaa, että vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin 2003/9/EY (es de en fr) nykyisten säännösten jäsenvaltioille jättämää harkintavaltaa rajoitetaan. Tätä harkintavaltaa voitaisiin vähentää muun muassa turvapaikanhakijoiden työmarkkinoille pääsyn ja turvapaikanhakijoille myönnettyjen aineellisten vastaanotto-olosuhteiden sisällön ja tason osalta.

Suojelun myöntäminen

Komissio tutkii mahdollisia malleja, joita voitaisiin soveltaa "yhtenäistä asemaa" perustettaessa.

Eri vaihtoehtojen joukosta komissio ehdottaa seuraavia toimia:

 • suojelun edellytysten täydellisempi yhdenmukaistaminen;
 • suojelun perusteiden määrittämisessä käytettyjen käsitteiden selkeyttäminen;
 • myönnettyyn suojeluun liittyvien, erityisesti oleskelulupia, sosiaalihuoltoa, terveydenhuoltoa, koulutusta ja työntekoa koskevien oikeuksien ja etujen lähentäminen;
 • yhtenäisen aseman myöntäminen kaikille henkilöille, joille voidaan myöntää pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema;
 • sellaisille henkilöille myönnettävän aseman yhdenmukaistaminen, jotka eivät voi saada ensimmäisen vaiheen säädöksissä määritettyä kansainvälistä suojelua mutta jotka on suojattu maastapoistamiselta kansainvälisen oikeuden nojalla;
 • järjestelmän luominen kansallisten turvapaikkapäätösten vastavuoroista tunnustamista varten.

Haavoittuvan aseman asianmukainen huomioon ottaminen

Komissio on havainnut merkittäviä puutteita kansallisissa määritelmissä ja menettelyissä, joita käytetään heikoimmassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden määrittämisessä. Komission mielestä Euroopan yhteisön toimintaa on vahvistettava kaikissa turvapaikkahakemuksen käsittelyvaiheissa. Komissio suosittelee keskittymistä tiettyihin aiheisiin, kuten lääkärin ja psykologin antaman avun ja neuvonnan parempaan määrittelyyn.

Lisäksi komissio ehdottaa, että EU:n tasolla otetaan käyttöön:

 • EU:n laajuisia koulutusohjelmia ammattilaisille (terveydenhuollon ja koulutusalan ammattilaiset, psykologit, tulkit, lakimiehet, sosiaalityöntekijät, kansalaisjärjestöt jne.);
 • keinoja parhaiden käytänteiden levittämiseksi;
 • mahdollisesti ammattipätevyyttä koskevia yhteisiä standardeja sekä seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan parantaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille tarjottujen palvelujen laatua.

Kotouttaminen

Komissio aloittaa yleisen pohdinnan siitä, kuinka voidaan edistää kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kotouttamista. Komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • yhteisön voimassaolevan lainsäädännön vahvistaminen;
 • kotouttamisohjelmien kehittäminen (majoitusta sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen saantia koskevien kysymysten käsittelemiseksi);
 • työmarkkinatoimijoiden tietoisuuden lisääminen kansainvälistä suojelua saavien tuomasta lisäarvosta. Tämän toimenpiteen osalta komissio suosittelee Euroopan yhteisön toiminnan keskittämistä tiettyihin aiheisiin, kuten pätevyyden tunnustaminen.

Täytäntöönpano ja liitännäistoimenpiteet

Komissio ehdottaa jäsenvaltioiden välisen käytännön yhteistyön soveltamisalan laajentamista. Komissio esittää muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • laaditaan turvapaikka-asioita koskevan yhteisön lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista koskevat yhteiset suuntaviivat;
 • parannetaan alkuperämaatietojen portaalia, esimerkiksi linkittämällä se maahanmuuttoa ja pakolaisten kotouttamista koskeviin tietokantoihin;
 • lisätään hyvien käytänteiden vaihtoon osallistuvien henkilöiden määrää.

Komissio haluaa myös taata tehokkaan tuen kyseisille toimille samoin kuin konkreettisen ja järjestelmällisen seurantajärjestelmän niiden tulosten arvioimiseksi. Komissio aikoo käynnistää tänä vuonna mahdollisia vaihtoehtoja koskevan toteutettavuustutkimuksen. Yksi vaihtoehdoista on käytännön yhteistyöhön liittyvien rakenteiden muuttaminen Euroopan unionin virastoksi.

Vastuun jakaminen ja yhteisvastuuseen perustuva rahoitus

Komissio ehdottaa Dublinin järjestelmän (eli Dublinin asetuksen ja EURADACin) periaatteiden ja tavoitteiden perusteellisempaa tarkastelua sen varmistamiseksi, että järjestelmän soveltaminen johtaa turvapaikanhakijoiden ja/tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden tasaisempaan jakautumiseen jäsenvaltioiden kesken.

Komissio haluaa myös löytää ratkaisun, joka parantaisi Euroopan pakolaisrahaston varojen käyttöä erojen pienentämiseksi ja voimassa olevien sääntöjen tason nostamiseksi. Euroopan pakolaisrahaston vaikutuksen tehostamiseksi komissio ehdottaa kuulemis- tai tiedonvaihtomenettelyjen luomista kansallisella ja EU:n tasolla.

Turvapaikkakysymysten ulkoinen ulottuvuus

Komissio on perustanut EU:n alueellisia suojeluohjelmia (es de en fr), joiden tarkoituksena on parantaa pakolaisten suojelua ja kestävien ratkaisujen saatavuutta pakolaisten kotiseuduilla ja kauttakulkualueilla. Tällä hetkellä käynnissä on kaksi pilottihanketta, joista toinen on käynnistetty läntisissä uusissa itsenäisissä valtioissa ja toinen Tansaniassa. Hankkeet ovat vielä alkuvaiheessa, mutta niistä saatavien tulosten perusteella komissio tarkastelee, kuinka EU voisi auttaa kolmansia maita vastaamaan turvapaikkaongelmien aiheuttamiin haasteisiin. Komissio tarkastelee myös sitä, kuinka EU:n yleisiä, kolmansia maita koskevia strategioita voitaisiin parantaa ja yhdenmukaistaa.

Komissio pohtii samanaikaisesti alueellisten suojeluohjelmien perustamisen kanssa, kuinka jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimille voitaisiin antaa kattavaa taloudellista tukea.

Ulkorajoille saapuvien erilaisista muuttajista koostuvien muuttovirtojen (jotka koostuvat sekä laittomista maahanmuuttajista että suojelua tarvitsevista henkilöistä) osalta komissio ehdottaa seuraavien toimenpiteiden harkitsemista:

 • sellaisten turvapaikkakysymyksiin erikoistuneiden asiantuntijaryhmien perustaminen, joita voidaan käyttää tilapäisesti auttamaan apua tarvitsevia jäsenvaltioita. Jos päädytään perustamaan Euroopan unionin virasto, tämä virasto voisi koordinoida asiantuntijaryhmien käytön;
 • hätäavun antaminen näille jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät vastaanottamaan turvapaikanhakijat ja käsittelemään hakemukset;
 • muut täydentävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n säännöstöstä sekä kansainvälisestä pakolais- ja ihmisoikeuslainsäädännöstä johtuvat suojeluvelvoitteet otetaan huomioon ulkorajojen valvonnassa.

Tausta

Haagin ohjelman toimintasuunnitelmassa ennakoidaan, että yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskeva ehdotus hyväksytään vuoden 2010 loppuun mennessä. Komissio on laatinut tämän vihreän kirjan, jotta jo nyt voidaan ryhtyä pohtimaan näitä kysymyksiä ja jotta uusia toimenpiteitä voidaan ehdottaa riittävän ajoissa niiden hyväksymiseksi ennen tätä määräaikaa.

Viimeisin päivitys 30.07.2007

Top