Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Takaisinottosopimus Venäjän kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Takaisinottosopimus Venäjän kanssa

Tämä 19. huhtikuuta 2007 tehty päätös koskee Euroopan yhteisön ja Venäjän välisen sopimuksen tekemistä. Sopimuksessa määritellään sopimuspuolten välistä takaisinottoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Se täydentää toista päätöstä, joka koskee sopimuksen tekemistä viisumien myöntämisen helpottamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/341/EC, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Tämä 19. huhtikuuta 2007 tehty päätös koskee Euroopan yhteisön ja Venäjän välisen takaisinottosopimuksen * tekemistä. Mainittu sopimus on päätöksen liitteenä. Sopimusta ei sovelleta Tanskaan.

Takaisinottovelvollisuus

Venäjä ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä kaikki henkilöt, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä, jos esitetään näyttö siitä, että asianomainen henkilö on Venäjän kansalainen.

Näyttö kansalaisuudesta voidaan esittää vähintään yhdellä sopimuksen liitteessä luetelluista asiakirjoista, vaikka asiakirjan voimassaoloaika olisi päättynyt. Jos yhtäkään liitteessä luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, Venäjän federaation tai asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset diplomaatti- tai konsuliedustustot kuulevat kohtuullisessa määräajassa asianomaista henkilöä kansalaisuuden selvittämiseksi.

Venäjä ottaa takaisin myös kaikki kolmansien maiden henkilöt tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä, jos voidaan esittää näyttö siitä, että

 • asianomaisella henkilöllä on Venäjän myöntämä voimassaoleva viisumi;
 • asianomaisella henkilöllä on Venäjän myöntämä voimassaoleva oleskelulupa;
 • asianomainen henkilö on saapunut laittomasti jäsenvaltioiden alueelle suoraan Venäjän alueelta.

Takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

 • kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Venäjässä sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta;
 • jäsenvaltio on myöntänyt asianomaiselle henkilölle viisumin tai oleskeluluvan;
 • asianomainen henkilö on tullut viisumivapaasti pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueelle *.

Takaisinoton perusteet voidaan osoittaa vähintään yhdellä sopimuksen liitteessä luetelluista asiakirjoista.

Jäsenvaltioiden takaisinottovelvollisuuteen sovelletaan vastaavasti edellä 2-6 kohdassa esiteltyjä sääntöjä.

Kolmen vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta takaisinottovelvollisuutta sovelletaan kansalaisuudettomiin henkilöihin ja kolmansien maiden kansalaisiin ainoastaan silloin, jos asianomaiset henkilöt ovat sellaisesta kolmannesta maasta, jonka kanssa Venäjä on tehnyt kahdenvälisen takaisinottosopimuksen.

Takaisinottomenettely

Takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavalle valtiolle *. Takaisinottopyyntöä ei kuitenkaan tarvita, jos asianomaisella henkilöllä on voimassa oleva passi, viisumi tai oleskelulupa.

Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion rajavyöhykkeellä sen jälkeen, kun hän on ylittänyt rajan laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden päivän kuluessa asianomaisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely).

Takaisinottopyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

 • asianomaisen henkilön henkilötiedot;
 • maininta kansalaisuutta, laitonta maahantuloa tai laitonta oleskelua koskevasta näytöstä;
 • tarvittaessa maininta siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, ja kaikista muista suoja- tai turvatoimenpiteistä.

Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion viranomaiselle viimeistään 180 päivän kuluttua siitä päivästä, jona pyynnön esittävän valtion viranomainen on saanut tietää, että asianomainen henkilö ei täytä tai ei enää täytä maahantulolle tai oleskelulle asetettuja edellytyksiä.

Pyyntöön on vastattava kirjallisesti 25 päivän määräajassa; tätä määräaikaa voidaan pyynnöstä pidentää enintään 60 päivään. Jos takaisinottopyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä, siihen on vastattava kahden päivän kuluessa.

Edellä mainittujen määräaikojen päättyessä katsotaan, että takaisinottopyyntöön on suostuttu.

Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava.

Takaisinottopyyntöön suostuttaessa asianomainen henkilö on siirrettävä 90 päivän kuluessa. Nopeutettua menettelyä sovellettaessa määräaika on kaksi päivää.

Kun pyynnön vastaanottava valtio on antanut myöntävän vastauksen kansalaisiaan koskevaan takaisinottopyyntöön, kyseisen valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi asianomaisen henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa 30 päivää.

Kun on kyse kansalaisuudettomien henkilöiden tai kolmansien maiden kansalaisten takaisinotosta, pyynnön esittävä valtio myöntää asianomaiselle henkilölle vastaanottavan valtion tunnustaman matkustusasiakirjan. Jos pyynnön esittävä valtio on jäsenvaltio, kyseinen matkustusasiakirja on laadittava 30. marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukaan.

Ennen henkilön siirtämistä Venäjän ja asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset sopivat siirtoajankohdasta, rajanylityspaikasta ja mahdollisesta saattajien käyttämisestä. Kaikki kuljetustavat ovat mahdollisia. Ilmateitse tapahtuvassa palautuksessa voidaan käyttää sekä reitti- että tilauslentoja.

Pyynnön esittävä valtio vastaa kaikista takaisinotosta aiheutuvista kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottavan valtion rajanylityspaikkaan asti.

Loppumääräykset

Tämä sopimus ei rajoita kansainvälisestä oikeudesta, esimerkiksi 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.

Sopimuspuolet perustavat takaisinoton sekakomitean, jonka tehtävänä on erityisesti valvoa sopimuksen soveltamista, päättää sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä ja esittää sopimukseen tehtäviä muutoksia.

Venäjä ja jäsenvaltiot laativat täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan toimivaltaisia viranomaisia, rajanylityspaikkoja ja yhteydenpidossa käytettäviä kieliä koskevat säännöt, nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa takaisinottoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, saattajan kanssa tapahtuvan siirtämisen edellytykset, muut todistuskeinot kuin sopimuksen liitteessä luetellut jne.

Tämä sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ratifiointi- tai hyväksymismenettelyjen päätökseen saattamisesta. Menettelyjen päätökseen saattamisen seurauksena sopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Tausta

Tämä sopimus on viides takaisinottosopimus, jonka yhteisö on tehnyt kolmansien maiden kanssa. Muut sopimukset on tehty Hong Kongin, Macaon, Sri Lankan ja Albanian kanssa.

Tämä sopimus on tehty samaan aikaan kuin viisumien myöntämisen helpottamisesta Venäjän kanssa tehty sopimus. Nämä kaksi sopimusta ovat yhteydessä EU:n ja Venäjän välisen "neljän yhteisen alueen" perustamiseen. Yksi näistä alueista koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta. Nämä sopimukset ovat jatkoa Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyssä huippukokouksessa hyväksytylle yhteiselle julkilausumalle, jossa EU ja Venäjä sopivat takaisinottosopimusta koskevien neuvottelujen nopeasta loppuun viemisestä.

Keskeiset termit

 • Takaisinotto: pyynnön esittävään valtioon laittomasti tulleiden tai siellä laittomasti oleskelevien tai asuvien henkilöiden (pyynnön vastaanottavan valtion kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden) siirtäminen pyynnön esittävän valtion alueelta ja vastaanottaminen pyynnön vastaanottavan valtion alueelle.
 • Pyynnön esittävä valtio: takaisinottopyynnön esittävä valtio.
 • Pyynnön vastaanottava valtio: valtio, jolle takaisinottopyyntö on osoitettu.

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/341/EY

19.04.2007

-

EUVL L 129, 17.5.2007

Viimeisin päivitys 18.08.2010

Top