Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kauttakulkua helpottava asiakirja (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kauttakulkua helpottava asiakirja (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (FRTD)

Kyseisellä asetuksella otetaan käyttöön kauttakulkua helpottava asiakirja (Facilitated Transit Document, FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (Facilitated Rail Transit Document, FRTD). Näillä jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten myöntämillä asiakirjoilla pyritään helpottamaan maitse tapahtuvaa kauttakulkua silloin, kun kolmannen maan kansalaisten on väistämättä kuljettava Euroopan unionin alueen kautta matkustaessaan oman maansa kahden sellaisen alueen välillä, jotka eivät ole maantieteellisesti yhteydessä toisiinsa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 693/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, erityisen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) käyttöön ottamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Kyseisellä neuvoston asetuksella otetaan käyttöön kauttakulkua helpottava asiakirja (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (FRTD) yksittäistä ja suoraa maitse tapahtuvaa kauttakulkua varten tilanteessa, jossa kolmannen maan kansalaisen on väistämättä kuljettava yhden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion alueen kautta matkustaessaan oman maansa kahden sellaisen alueen välillä, jotka eivät ole maantieteellisesti yhteydessä toisiinsa.

Soveltamisala ja voimassaolo

FTD- ja FRTD-asiakirjoilla on sama merkitys kuin kauttakulkuviisumeilla, ja ne ovat voimassa asiakirjan myöntäneen jäsenvaltion alueella. FTD on voimassa enintään kolme vuotta, ja sen perusteella tapahtuva kauttakulku saa kestää enintään 24 tuntia. FRTD on voimassa enintään kolme kuukautta, ja sen perusteella tapahtuva kauttakulku saa kestää enintään kuusi tuntia.

Matkustusasiakirjaan, jonka voimassaoloaika on päättynyt tai jonka voimassaoloaika on lyhyempi kuin FTD- tai FRTD-asiakirjan, ei saa kiinnittää FTD- tai FRTD-asiakirjaa.

Myöntämisedellytykset ja -menettely

Saadakseen FTD- tai FRTD-asiakirjan hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • hakijalla on voimassa oleva asiakirja, joka tarvitaan ulkorajojen ylittämiseen;
  • hakijaa ei ole määrätty maahantulokieltoon,
  • hakijan ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä tai kansainvälisiä suhteita;
  • FTD-asiakirjaa varten hakijalla on oltava perusteltu syy, jonka vuoksi hänen on matkustettava toistuvasti maansa alueen kahden eri osan välillä.

FTD- tai FRTD-asiakirjaa koskeva hakemus jätetään jäsenvaltion konsuliviranomaisille. Menettelyssä on lisäksi esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat toistuvan matkustamisen tarpeen, kuten asiakirjat, joilla osoitetaan hakijan perhesuhteet tai matkustamisen sosiaaliset, taloudelliset ja muut syyt.

FTD-asiakirjaa koskevan hakemuksen hallinnollisista käsittelykustannuksista veloitettava maksu on viisi euroa. FRTD-asiakirja on maksuton.

Asiakirjan myöntäminen ja epääminen

FTD- ja FRTD-asiakirjoja myöntävät jäsenvaltioiden konsulaatit, eikä niitä myönnetä rajalla.

Jos jäsenvaltion konsulaatti kieltäytyy FTD- tai FRTD-asiakirjaa koskevan hakemuksen käsittelystä tai asiakirjan myöntämisestä, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista menettelyä ja mahdollisiin valituksiin sovelletaan myös kyseisen valtion lainsäädäntöä. Jos asiakirjaa ei myönnetä, hakijalle on ilmoitettava hakemuksen hylkäämisen syy, jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään sitä.

FTD- tai FRTD-asiakirjan haltijalle määrätään seuraamuksia, jos järjestelmää käytetään väärin. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on sisällyttävä mahdollisuus peruuttaa tai mitätöidä FTD- tai FRTD-asiakirja.

Loppumääräykset

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät myöntää FTD- ja FRTD-asiakirjat, on ilmoitettava päätöksestään neuvostolle ja komissiolle. Komissio julkaisee päätökset Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos jäsenvaltiot päättävät olla vastedes myöntämättä FTD- ja FRTD-asiakirjoja, niiden on ilmoitettava päätöksestään neuvostolle ja komissiolle, joka julkaisee päätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen FTD- ja FRTD-järjestelmän toimivuudesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen päätös, jolla jäsenvaltio myöntää FTD- ja FRTD-asiakirjan, on tullut voimaan.

Keskeiset termit

  • Kauttakulkua helpottava asiakirja (FTD) on erityislupa, jonka jäsenvaltiot voivat myöntää mitä tahansa maaliikennemuotoa käyttäen tapahtuvaa toistuvaa helpotettua kauttakulkua varten. FTD laaditaan asetuksen (EY) N: o 694/2003 mukaisten yhtenäisten kaavojen muodossa.
  • Rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottava asiakirja (FRTD) on erityislupa, jonka jäsenvaltiot voivat myöntää yhtä (edestakaista) rautateitse tapahtuvaa helpotettua kauttakulkua varten. FRTD laaditaan asetuksen (EY) N: o 694/2003 mukaisten yhtenäisten kaavojen muodossa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 693/2003

18.4.2003

-

L 99, 17.4.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 694/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 693/2003 säädettyjen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) yhtenäisestä kaavasta [EUVL L 99, 17.4.2003, s. 15]. FTD ja FRTD laaditaan yhtenäisen kaavan muodossa (tarra), ja niillä on sama merkitys kuin kauttakulkuviisumeilla. Ne ovat mainitun asetuksen liitteissä I ja II vahvistettujen eritelmien mukaiset. Lisäksi vahvistetaan FTD- ja FRTD-asiakirjoja koskevia teknisiä lisäturvaominaisuuksia ja lisäturvavaatimuksia (erityisesti väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi) sekä teknisiä menettelyjä ja sääntöjä yhtenäisen kaavan mukaisten FTD- ja FRTD-asiakirjojen täyttämistä varten. Näitä ominaisuuksia ei julkaista.

Viimeisin päivitys 22.05.2007

Top