Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kauttakulkuliikenne Kaliningrad - Venäjä: ehdotukset ja toteutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kauttakulkuliikenne Kaliningrad - Venäjä: ehdotukset ja toteutus

Tässä tiedonannosssa tehdään yhteenveto Euroopan unionin ja Venäjän välillä käydyistä keskusteluista henkilöiden ja tavaroiden kauttakulusta Kaliningradin alueelle. Tiedonannossa esitellään myös sitä koskevia suosituksia Euroopan unionin kannaksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 18 syyskuuta 2002, Kaliningrad: Kauttakulku [KOM (2002) 510 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannosssa tehdään yhteenveto Euroopan unionin (EU) ja Venäjän välillä käydyistä keskusteluista, jotka koskevat henkilöiden ja tavaroiden kauttakulkua Kaliningradin alueelle. Tiedonannossa ei käsitellä pienimuotoista rajaliikennettä, joka ei liity pelkästään Kaliningradin tilanteeseen.

Arviointimenettely

Keskeiseen poliittiseen kysymykseen eli henkilöiden liikkuvuuteen liittyvä Schengenin säännöstö perustuu periaatteeseen, että EU:n turvallisuus voidaan parhaiten varmistaa, jos EU:n jäsenvaltioiden alueen kautta kulkevilla henkilöillä on asiaankuuluvat asiakirjat. Viisumivaatimus Venäjän kansalaisille pysyy voimassa niin kauan kuin Venäjä mainitaan niiden EU:n ulkopuolisten maiden luettelossa, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään EU:n jäsenvaltioiden ulkorajat.

Toimintalinjassa * esitetyn joustavuuden (halvat tai ilmaiset toistuvaisviisumit kauttakulkua varten) lisäksi komission mielestä olisi syytä tarkastella erityisen kauttakulkua helpottavan asiakirjan mahdollisuutta. Asiakirja vastaisi kauttakulkua varten myönnettävää toistuvaisviisumia sellaisille Venäjän kansalaisille, jotka matkustavat usein ja suoraan Kaliningradin ja muun Venäjän välillä. Venäjän viranomaiset voisivat toimittaa luetteloita säännöllisesti matkustavista henkilöistä etukäteen. Asianomaisten ehdokasmaiden konsulaatit myöntäisivät tämän jälkeen asiakirjan edulliseen hintaan tai ilmaiseksi.

Komissio on valmis tarkastelemaan lähemmin, miten ehdotus suorien junareittien matkustajien viisumivapaudesta olisi toteutettavissa. Luotettavuuden turvaamiseksi näiden junien olisi kuljettava riittävän nopeasti ja vaunujen rakenteen olisi oltava sellainen, etteivät matkustajat voisi poistua junasta ilman Liettuan viranomaisten lupaa.

Kauttakulkua helpottavan asiakirjan käyttöönotto edellyttäisi

 • ehdokasmaiden täysipainoista yhteistyötä ja riittävää hallinnollista ja rahallista tukea EY:ltä
 • Venäjän täysipainoista yhteistyötä seuraavilla toimilla:
 • uusien konsulaattien perustaminen
 • soveltuviksi asiakirjan saajiksi katsottavien Venäjän kansalaisten luetteloiden toimittaminen
 • takaisinottosopimuksen toimeenpano ja Liettuan kanssa tehdyn rajasopimuksen ratifiointi
 • kansainvälisten passien myöntämisen vaihdittaminen kansalaisille ennalta vahvistetussa aikataulussa. Lyhyen siirtymäkauden aikana voitaisiin hyväksyä Venäjän sisäisiä passeja yhdessä viisumin tai kauttakulkua helpottavan asiakirjan kanssa.

EU:n olisi voitava taata ehdokasmaille, että ratkaisujen hyväksyminen ja täytäntöönpano edellä esitetyissä joustoratkaisuissa ei itsessään millään tavalla vaarantaisi sisärajoilla toteutettavista tarkastuksista luopumista eli täysipainoista yhdentymistä Schengen-alueeseen.

Komissio suosittelee, että unionin aseman tulisi perustua seuraaviin toimiin, jotka on jo määritelty 13. toukokuuta 2001 hyväksytyn EU:n toimintalinjan mukaisesti:

 • EU:n tai ehdokasmaiden konsuliviranomaiset voisivat myöntää maanteitse tai rautateitse matkustaville Venäjän kansalaisille kauttakulkua helpottavia asiakirjoja. Tässä yhteydessä edellytettäisiin Venäjältä yhteistyötä, jotta se suostuisi nopeasti Liettuan pyytämien uusien konsulaattien perustamiseen.
 • kauttakulkua helpottavaa asiakirjaa ei annettaisi rajalla
 • EU:n olisi tarkasteltava Venäjän ehdotusta neuvottelujen aloittamisesta edellytysten määrittelemiseksi viisumittoman matkustuksen mahdolliselle aloittamiselle
 • ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen liittyvien ongelmien ratkaisujen etsimisen yhteydessä olisi samanaikaisesti laajennettava Kaliningradin alueen tulevaisuuden suhteen tehtävää yhteistyötä.

Tausta

Sevillan Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään hyvissä ajoin ennen Brysselissä pidettävää kokousta lisäselvityksen niistä mahdollisuuksista, joiden avulla kysymys henkilöiden ja tavaroiden kauttakulusta Kaliningradin alueelle ja alueelta voitaisiin ratkaista. Tämä tiedonanto on komission vastaus tähän kysymykseen.

Keskeiset termit

 • Toimintalinja: yleisten asioiden neuvoston 13. toukokuuta 2002 hyväksymä toimintalinja (asiakirja 8304/02), jossa esitetään Schengenin säännöstön päänäkökohdat ja todetaan seuraavaa: toistuvaisviisumeiden voimassaoloaika voisi olla pitkä. Tiettyihin ammattiryhmiin, esimerkiksi kuorma-autonkuljettajille, voitaisiin soveltaa etuuskohtelua. Viisumeiden myöntäminen voisi olla tapauskohtaista; viisumimaksuissa joustettaisiin siihen asti, kun sisärajoilla suoritettavista tarkastuksista luovutaan; tietyt henkilöryhmät (esimerkiksi diplomaatti- ja virkapassien haltijat ja lento- ja meriliikennevälineiden miehistö) vapautettaisiin viisumipakosta
 • FRTD
 • FTD

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus, annettu 22 joulukuuta 2006, Kaliningradin alueen ja Venäjän federaation muiden alueiden välisen henkilöiden helpotetun kauttakulun toimivuudesta [KOM(2006) 840 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että helpotetun kauttakulun järjestelmä toimii kolme vuotta käyttöönottonsa jälkeen sujuvasti ja molemmat yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä sen toteutukseen. FTD/FRTD-järjestelmä * näyttää täyttävän myös Schengenin säännöstön vaatimukset, sillä järjestelmän puitteissa ei ole todettu yhtään laitonta maahanmuuttajaa.

Komissio ei näe sen vuoksi mitään syytä muuttaa järjestelmää. Helpotetun kauttakulun järjestelmä on pitkällä tähtäimellä riippuvainen EU:n ja Venäjän välisten viisumipolitiikkajärjestelyiden kehittymisestä.

Komissio tukee myös jatkossa kauttakulkujärjestelmää taloudellisesti ulkorajarahastosta.

Kaksi kohtaa edellyttää lisätarkastelua:

FRTD * kiinnitetään erilliselle lomakkeelle eikä matkustajan passiin, kuten asetuksessa (EY) N:o 693/2003 edellytetään. Tämän vuoksi on mahdotonta todeta, käytetäänkö FRTD-asiakirjaa yhtä edestakaista matkaa vai toistuvia matkoja varten. Vaatimusten noudattaminen lisäisi myös FTD-asiakirjojen * käyttöä, sillä niitä myönnetään useampia matkoja varten 5 euron hintaan (toistuva matkustaja).

Tutkimus rajatarkastuksien vauhdittamisesta voisi jatkua kahdenvälisten suhteiden muodossa mikäli liettualaiset, valkovenäläiset ja venäläiset viranomaiset ovat kiinnostuneita. Tässä on kaksi mahdollisuutta:

 • voidaan käyttää kahta rajatarkastuspaikkaa vain yhden sijaan (kummankin alueen puolella). Tällöin kahden maan rajantarkastusviranomaiset suorittaisivat tarkastuksia samanaikaisesti.
 • voidaan luoda järjestelmä, jossa rajanväliset tarkastukset tehtäisiin junamatkan aikana.

Viimeisin päivitys 22.05.2007

Top